Zastupitelstvo obce 2018 – 2022

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem, které je složeno z členů zastupitelstva a které rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva jsou dle zákona vždy veřejná. Počet členů Zastupitelstva obce je 9.
Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce, kterému předkládá svá stanoviska a návrhy.

Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Počet členů výborů je vždy lichý. Schází se dle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje ho předseda výboru.
Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

Kontakty:
Jana Kortusová, starostka, tel. 724 005 252, e-mail: starostka@stribrna.cz

Ing. Karel Bělohlávek, místostarosta (neuvolněný), tel. 602 428 926, e-mail: mistostarosta@stribrna.cz

Ing. Štěpán Budaházy, zastupitel (předseda finančního výboru) budahazy@seznam.cz

Miloš Rovenský, zastupitel (od 3.12.2021) m.rovensky@email.cz

Josef Kysela, zastupitel (předseda kontrolního výboru) josef.kysela@volny.cz

Petr Nečas, zastupitel (od 24.6.2021) penestr@email.cz

Günter Fischer, zastupitel (předseda komise pro kulturu a sport) gunter.f@seznam.cz

Petr Janáček, zastupitel janysjanda@seznam.cz

Ing. Václav Kindrat, zastupitel (předseda komise pro životní prostředí) od 6.3.2021 vaclavkindrat@seznam.cz

Zápis z 34. zasedání ZO konaného 15.9.2022
Zápis z 33. zasedání ZO konaného 8.8.2022
Zápis z 32. zasedání ZO konaného 15.6.2022
Zápis z 31. zasedání ZO konaného 4.5.2022
Zápis z 30. zasedání ZO konaného 30.3.2022
Zápis z 29. zasedání ZO konaného 21.1.2022
Zápis z 28. zasedání ZO konaného 16.12.2021
Zápis z 27. zasedání ZO konaného 30.11.2021
Zápis z 26. zasedání ZO konaného 16.9.2021
Zápis z 25. zasedání ZO konaného 21.7.2021
Zápis z 24. zasedání ZO konaného 24.6.2021
Zápis z 23. zasedání ZO konaného 19.5.2021
Zápis z 22. zasedání ZO konaného 12.05.2021
21. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná 25.3. 2021
20. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná 28.1. 2021
19. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná 17.12. 2020
18. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná 26.11. 2020
17. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná 10.9. 2020
16. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná 30.7. 2020
15. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná 11.6. 2020
14. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná 5.3. 2020
13. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná 30.1. 2020
12. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná 12.12. 2019
11. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná 7.11. 2019
10. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná 19.9. 2019
9. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná 31.7. 2019
8. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná 27.6. 2019
7. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná 30.5. 2019
6. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná 11.4. 2019
5. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná 14.2. 2019
4. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná 31.1. 2019
3. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná 20.12. 2018
2. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná 29.11. 2018
1. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná 15. 11. 2018
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Stříbrná 1. 11. 2018

Místostarosta
Karel Bělohlávek
– Celková příprava projednávání a hlídání lhůt s panem Ladislav Novák – legalizace rybníka, s panem Ing. Davidem Křemečkem – projektová dokumentace mosty, s pozemkovým fondem – pozemky u Jitřenky,
– příprava smlouvy o pronájmu s panem Kozumplíkem (Rete) – Márty, vlek a příprava dohody s firmou Rete ve věci legalizace osvětlení
– oslovení auditorských firem, ve věci tříletého auditu v obci
– příprava výběru nového odborného lesního hospodáře a příprava seznamu jeho povinností
– Pozemky
a) příprava podkladů pro prodej a pronájem pozemků v obci ( 1. Žádost, 2. prověření možnosti pronájmu /prodeje požadovaného pozemku, 3. příprava zprávy pro ZO)
b) navrhnout pozemky v zimním období k využití odstavných ploch pro automobily
Zpráva pro starostku , ZO 1x/ 1 měsíc

Finanční výbor
Předseda : Štěpán Budaházy
Člen : Šárka Štěříková, Jiří Vorel
– Kontrola hospodaření s majetkem a financemi obce
-projednává rozpočtová opatření
– příprava a pomoc při získávání dotací
– plní další úkoly uložené ZO
Zpráva pro starostku, ZO 1 x 2x /za 2 měsíce

Kontrolní výbor
Předseda : Josef Kysela
Členi : Petr Nečas, Adriena Gosslová
– kontrola usnesení (i zpětně)
– kontrola obecně závazných vyhlášek a dokumentů vydaných obcí
– kontrola nemovitého majetku, strojů a zařízení
– plní další úkoly uložené starostkou
Zpráva pro starostku, ZO 1x- 2x /za 2 měsíce

Komise pro kulturu a sport
Předseda : Gunter Fischer
Členi: Petr Janáček, Adriena Gosslová, Eva Hlavsová, Lenka Stehlíková
– organizuje a spolupracuje s TJ a se spolky kulturní a společenské akce
– zpracovává plán akcí, podílí se na přípravě a realizaci s organizátory
– domlouvá s obcí finanční prostředky a zajištění akcí
– starost o obecní stany
– připravuje podklady pro kroniku
– plní další úkoly uložené starostkou
Zpráva pro starostku, ZO 1x- 2x /za 2 měsíce

Komise pro životní prostředí
Předseda : Ing. Václav Kindrat
Členi : Antonín Kolda, Mgr. Andrea Krýzlová
– zpracovává a kontroluje plán údržby ploch, sekání, kácení stromů ( příprava podkladů pro správní řízení a vydání rozhodnutí ve věci kácení stromů na obecních a soukromích pozemcích v k.ú. Stříbrná, zajištění realizace na obecních pozemcích
– podílí se na kontrole k odpadovému hospodářství
– kontroluje plnění úkolů lesního hospodářství
– shromažďuje náměty a připomínky k územnímu plánu
– plní další úkoly uložené starostkou
Zpráva pro starostku, ZO 1x- 2x /za 2 měsíce

Povodňová komise
Předseda : Jana Kortusová
Členi : Karel Bělohlávek, Šárka Štěříková, Karel Hlavsa
Zapisovatelka : Soňa Kantnerová
– Zpracovává dle pokynu a zákonných nařízení protipovodňová opatření
– průběžně kontroluje potok a kritická místa v obci
– zpracuje seznam a adresy občanů a lidí s technickou pomocí (kontakty)
– zpracuje návrh na koupi materiálu (pro krizovou pomoc) a kontroluje spotřebu a uložení věcí (materiálu)
Zpráva pro starostku, ZO 1x- 2x /za 2 měsíce