Knihovna

Knihovní řád
On-line katalog

Místní knihovna Stříbrná sídlí v budově obecního úřadu ve Stříbrné č. p. 670.
Knihovnice: Marie Krýzlová
Provozní doba: Každý první čtvrtek v měsíci od 16.00 do 18.00 hodin.

Současnost

Knihovna disponuje přibližně 2.200 svazky beletrie, naučné literatury a časopisy. Knihy jsou průběžně obměňovány, časopisy jsou od místních obyvatel.
Knižní fond je rozdělen do dvou oddělení – oddělení pro dospělé čtenáře a oddělení pro děti a mládež.
V posledních letech značně klesl počet čtenářů. Podmínkou pro zapůjčení knih je průkaz totožnosti (občanský průkaz), za děti se zaručují rodiče nebo právní zástupce. Registrační poplatek nebyl zaveden.

Čtvrtletně se probíhá výstavka knižního fondu s určitým tematickým zaměřením.

Rozpočet 2022
Na základě smlouvy o nákupu, zpracování a distribuci knihovních fondů uzavřené mezi Obcí Stříbrná a Městskou knihovnou Sokolov na provoz Místní knihovny ve Stříbrné.

Mzdový fond a náklady na zdravotní a sociální pojištění pro pracovníka místní knihovny 0

Mzdový fond a náklady na zdravotní a sociální
pojištění pro pracovníka MK Sokolov 0
Knihovní fond (knihy a periodika) 6.500 Kč
Provozní náklady (fólie, tiskopisy…) 500 Kč
Náklady na dopravu (rozvoz knih) 0
Rozpočet celkem 7 000 Kč

Historie

Obecní knihovna ve Stříbrné byla založena v květnu 1946 a čítala 50 knižních svazků. Z nezjištěných příčin knihovna v roce 1949 shořela se všemi svazky. Od roku 1950 až do roku 1960 není o knihovně v místní kronice žádný záznam.
Od 12. 2. 1997 je zřizovatelem OÚ Stříbrná. Od r. 2007 je podepsána smlouva s MK Sokolov, která zajišťuje tzv. výměnný fond o nákupu, zpracování a distribuci knižního fondu.

Knihovníci
1946 – 1949 Bedřich Podřický
1960 Marie Přibová
V. Háčková;
1965 – 1967 Hana Vojtěchová a Heidi Sembolová
1967 – 1972 Hana Vojtěchová
1972 – 1974 Heidi Lipavská
1974 – 1976 Stanislava Felendová
1977 – 2014 Milena Kaftanová
2015 – 2021 Jiřina Jirsíková
2022 – dosud Marie Krýzlová

Odkazy
Městská knihovna Kraslice: ZDE
Dukelská 1128, Kraslice, tel. 352 606 511-515, 606 171 870, fax: 352 606 516,

Městská knihovna Sokolov: ZDE
Zámecká 1, Sokolov, tel. 352 622 505 359 808 415, fax: 352 661 984

Knihovny v ČR: ZDE (seznam všech knihoven v ČR připojených na internet)

Národní knihovna ČR: ZDE

První řád klementinské knihovny v Praze z roku 1782
Nikdo nevycházej tajně přes práh,
ani se nedotýkej skříní. Kterou knihu
si přeješ, požádej o ni, při používání
zachovej ji v čistotě.
Nesekej tedy do ní ani nebodej ani ji
značkami nepíchej.
Zakládat záložkami a cokoli vypisovati
měj dovoleno.
Nepokládej se na ni a při vypisování
neklaď papír na ni.
Inkoust a posýpátko drž daleko vpravo.
Ticho zachovávej a hlasitějším čtením
druhé neruš.
Při odchodu knihu zavři, malou odevzdej
do rukou, velkou nechej na stole,
upozorniv na to správce.
Neplať nic, bohatší odejdi, častěji opět přicházej.