Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 ZDE, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ZDE.

1. Oficiální název
Obec Stříbrná

2. Důvod a způsob založení
Obec Stříbrná je základním územním samosprávním společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec Stříbrná se řídí zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura
V čele obce je starosta obce, který je zvolen zastupitelstvem obce ze svého středu. Obdobně se volí i místostarosta obce. Dalšími orgány obce jsou finanční výbor, kontrolní výbor, výbor pro životní prostředí a výbor pro kulturu a mládež. Konkrétní informace o zastupitelstvu naleznete na stránce zastupitelstvo obce.

Organizace zřizované obcí
Obec Stříbrná nezřizuje organizace, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoliv pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

4. Kontaktní spojení
Adresa:
Obec Stříbrná
Stříbrná čp. 670
358 01
Telefon: 352 686 938
Email: stribrna@volny.cz
Web: www.stribrna.cz
ID datové schránky: y8xbpy6
RÚIAN: 560651, GPS 50°21′24.38″ (s. š.),12°31′35.36″(v. d.)

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad Stříbrná
Stříbrná č.p. 670
358 01
[(RÚIAN): 560651, GPS 50°21′24.38″ (s. š.),12°31′35.36″(v. d.)]

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Stříbrná
Stříbrná č.p. 670
358 01
[(RÚIAN): 560651, GPS 50°21′24.38″ (s. š.),12°31′35.36″(v. d.)]

4.3 Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Středa: 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00

4.4 Telefonní čísla
pevná linka: 00420 352 686 938
mobilní: 00420 724 005 252 (starostka obce)

4.5 Adresa internetové stránky
www.stribrna.cz

4.6 Adresa podatelny
Obecní úřad Stříbrná
Stříbrná č.p. 670
358 01

4.7 Adresa e-podatelny
stribrna@volny.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Stříbrná dotazy, stížnosti a náměty nemusí být elektronicky podepsány a nemusí být přijímány pouze prostřednictvím elektronické podatelny.

4.8 Datová schránka
y8xbpy6

5. Případné platby můžete poukázat
Číslo účtu: 4223391, kód banky: 0100
Komerční banka, a.s.

Platby lze uskutečnit i v hotovosti v kanceláři obecního úřadu.

6. IČO
00259616

7. DIČ
CZ 00259616, obec není plátcem DPH

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Obecně závazné vyhlášky ZDE
nařízení
Pravidla pro prodej pozemků ZDE
Plán zimní údržby ZDE
Územní plán Stříbrná ZDE
Povodňový plán obce ZDE
Směrnice k zadávání VZRM ZDE
Zasedání zastupitelstva ZDE

8.2 Rozpočet
Přehledně zpracované rozpočty naleznete ZDE. Na tomto místě naleznete také výsledky hospodaření v jednotlivých letech.
MONITOR – kompletní přehled veřejných financí ZDEZDE.

9. Žádosti o informace
Žádost o informace je možné podat  písemně v kanceláři OÚ nebo poštou na jeho adresu:
Obecní úřad Stříbrná
Stříbrná č.p. 670
358 01 Stříbrná.
Při vyřízení žádosti bude postupováno podle pravidel o svobodném přístupu informací o zveřejňování informací.

Druhou možností je použití elektronické podatelny. Tato možnost slouží především pro jednodušší a méně náročné informace týkající se běžného života a bude na ně odpovězeno neprodleně a bez poplatku. V případě, že při tomto podání OÚ posoudí Vaši žádost jako náročnější, tak odešle výzvu na e-mail odesílatele k podání písemné žádosti osobně nebo poštou na adresu OÚ a při jejím vyřízení bude postupovat podle pravidel o svobodném přístupu informací.
E-mail: stribrna@volny.cz
ID datové schránky: y8xbpy6

Poslední možností je ústní dotaz osobně nebo telefonicky na t.č. 352 686 938, na který bude odpovězeno dle možností neprodleně a bez poplatku.
Povinným subjektem pro obdržení žádosti o informaci je starosta obce a účetní obecního úřadu.
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Středa: 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00

10. Příjem podání a podnětů
Podat žádost, stížnost, podnět nebo předložit návrh popř. obdržet rozhodnutí je možné osobně v kanceláři OÚ,poštou, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem. Veškeré kontaktní spojení včetně ID datové schránky naleznete ZDE.

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
– ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
– ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
– zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů
– zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění právních předpisů je dostupné na ZDE .

11.2 Vydané právní předpisy
Obec Stříbrná vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE: ZDE
– OZV č. 3/2020 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku ZDE
– OZV č.2/2020 – místní poplatek z pobytu ZDE
– OZV č.1/2020 – místní poplatek ze psů ZDE
– OZV č. 2 /2019 o odpadech ZDE
– OZV č. 1 /2019 o regulaci hluku v obci Stříbrná ZDE
– OZV obce Stříbrná č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřských škol ZDE

12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Obec Stříbrná stanovuje v souladu s § 5 odst. 1 písm. f ) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném zněni, ve spojeni s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanoveni úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník“). ZDE

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv
Nejsou

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy ZDE