Povinně zveřejňované informace

Povinné informace dle zákona č. 106/1999

1. Oficiální název
Obec Stříbrná

2. Důvod a způsob založení
Obec Stříbrná byla založena na základě Zákona o obcích č. 106/1999

3. Organizační struktura
V čele obce je starosta obce, který je zvolen zastupitelstvem obce ze svého středu. Obdobně se volí i místostarosta obce. Dalšími orgány obce jsou finanční výbor, kontrolní výbor, výbor pro životní prostředí a výbor pro kulturu a mládež. Konkrétní informace o zastupitelstvu naleznete na straně zastupitelstvo obce.

4. Kontaktní spojení
Adresa:
Obec Stříbrná
Stříbrná čp. 670
okres Sokolov
358 01 Kraslice
Telefon: 352 686 938
fax: 352 686 462
Oficiální e-mail: stribrna@volny.cz
ID schránky: y8xbpy6
více informací včetně úředních hodin a fotografií OÚ naleznete na straně obecní úřad

5. Případné platby můžete poukázat
KB Sokolov
č.ú. 4223391/0100
Nebo v hotovosti na obecním úřadě

6. IČO
00259616

7. DIČ
CZ00259616 obec není plátcem DPH

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
Přehledně zpracované rozpočty naleznete zde v části rozpočet obce. Na tomto místě naleznete také výsledky hospodaření v jednotlivých letech.

9. Žádosti o informace
Žádost o informace je možné podat v kanceláři OÚ nebo poštou na jeho adresu. Při vyřízení žádosti bude postupováno podle pravidel o svobodném přístupu informací o zveřejňování informací.
Druhou možností je použití elektronické podatelny. Tato možnost slouží především pro jednoduší a méně náročné informace týkající se běžného života a bude na ně odpovězeno neprodleně a bez poplatku. V případě, že při tomto podání OÚ posoudí Vaši žádost jako náročnější odešle výzvu na e-mail odesílatele k podání písemné žádosti osobně nebo poštou na adresu OÚ a při jejím vyřízení bude postupovat podle pravidel o svobodném přístupu informací.
Poslední možností je ústní dotaz osobně nebo telefonicky na t.č. 352 686 938, na který bude odpovězeno dle možností neprodleně a bez poplatku.
Povinným subjektem pro obdržení žádosti o informaci je starosta obce a účetní obecního úřadu.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podat žádost, stížnost, podnět nebo předložit návrh popř. obdržet rozhodnutí je možné osobně v kanceláři OÚ nebo poštou na výše uvedenou adresu.

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným obecním úřadem Stříbrná se podávají prostřednictvím tohoto obecního úřadu ve stanovené lhůtě Krajskému úřadu Karlovarského kraje. Lhůty a způsoby stanovují zvláštní předpisy ( např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení), a jsou vždy obsaženy v textu poučení na konkrétním rozhodnutí.
Opravné prostředky proti rozhodnutím orgánů obce v samostatné či přenesené působnosti lze podat kdykoliv písemně nebo ústně Krajskému úřadu Karlovarského kraje.
Došlo-li rozhodnutím úřadu ke zkrácení práv fyzické nebo právnické osoby, lze podat žalobu k příslušnému soudu.
Proti rozhodnutí Obecního úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (pravidla o svobodném přístupu informací). Odvolání zašlete na adresu OÚ Stříbrná (viz.bod 4). OÚ rozhodne o odvolání do 15 dnů od doručení. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Žadatel se může podání informace dožadovat u soudu na základě zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře
Zpracované formuláře s možností stažení na Váš počítač naleznete na odkaze obecního úřadu části formuláře.

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací
Návody v elektronické podobě publikuje Portál veřejné správy.
Jak postupovat při nejrůznějších životních situacích můžete projednat osobně v kanceláři OÚ Stříbrná , telefonicky na.čísle.352 686 938, nebo k podání dotazu použít náš.

14. Nejdůležitější předpisy
Listina základních práv a svobod, Ústava ČR, Věstníky vlády ČR, zákon o obcích, , zákon o volbách do zastupitelstev obce, zákon o správních řízeních, o přestupcích o matrikách, o hlášení a evidenci pobytu občanů, o právu shromažďovacím, o názvech obcí, označování ulic a číslování domů, o pozemních komunikacích a vodách, o územním plánování a stavebním řádu, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, o loteriích a jiných podobných hrách, o státní správě a samosprávě ve školství, o místních poplatcích, o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, o odpadech, o živnostenském podnikání, o sociální potřebnosti, o účetnictví, o živnostenských úřadech, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, o požární ochraně, o působnosti orgánů v sociálním zabezpečení o ochraně přírody a krajiny, o správě daní a poplatků, o dani z nemovitostí, o správních poplatcích, o nájemném z bytů, o silniční dopravě, o zadávání veřejných zakázek, zákon o právu na informace o životním prostředí, ověřování shody podpisů a pravosti podpisů, obecně závazné vyhlášky obce a související právní předpisy, stanovící úkoly orgánům státní správy publikované ve Sbírce zákonů v platném znění.
Do Sbírek zákonů lze nahlédnout a pořizovat, výpisky nebo kopie v kanceláři obecního úřadu. Rovněž zde je možno nahlédnout do obecně závazných vyhlášek obce, do usnesení vlády a Nařízení Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Jelikož dochází k častým změnám a přesunům není možné zřídit na jednotlivé zákony aktivní odkazy. Vše můžete nalézt na portálu veřejné správy.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Cena je stanovena na základě sazebníku – zde.

16. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.
Výroční zprávy OÚ Stříbrná o poskytování informací za jednotlivé roky dle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete na odkaze obecní úřad

17. Seznam organizací
Nemáme

18. Kontaktní údaje na pověřence GDPR
Pro Obec Stříbrná č. p. 670, 358 01 Kraslice, IČ: 00259616 je pověřencem na ochranu osobních údajů (GDPR) pan JUDr. Karel Soural, mobilní telefon: 737 740 934, e-mail: judr.soural@centrum.cz