Podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku při zatrubnění

Podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku při zatrubnění části příkopu u nemovitostí v katastrech Obce Stříbrná pro účely zajištění obslužnosti nemovitosti

Pokud vznikne potřeba zatrubnit odvodňovací příkop u místních komunikací a nemovitosti v katastrech obce Stříbrná poskytne obec na základě žádosti finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč tomu, kdo splní následující podmínky pro řádné uložení potrubí a zaváže se písemným souhlasem, že bude jako zhotovitel díla o dané dílo řádně pečovat a provádět na něm pravidelnou údržbu na vlastní náklady.

Podmínky pro zatrubnění příkopu:
– Pro zatrubnění bude použito korugované potrubí, které lze použít na propustky nebo vjezdy k rodinným domům o minimálním průměru 300 mm.
– pokud bude sjezd sloužit pro vjíždění pouze osobních aut, bude potrubí uloženo do prosívky a překryto minimální krycí hloubkou zeminy o mocnosti 20 cm.
– Čela potrubí budou obetonována v minimální délce 30 cm z obou stran.
– pokud bude sjezd sloužit i pro vjíždění nákladních, bude potrubí kompletně obetonováno a přeloženo kari sítí v místech přejezdu nebo přemostěno armovaným panelem.
– Provedené práce budou protokolárně převzaty a odsouhlaseny poskytovatelem příspěvku.
– Ze stavby bude pořízena fotodokumentace z průběhu realizace stavby

Na základě podepsaného protokolu bez zjištěných závad a předloženého vyúčtování s příslušnými doklady poskytne obec žadateli finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč ve lhůtě 30ti dnů.

Postup:

  1. Žádost o dotaci – finanční příspěvek (k žádosti doložit plánek se zákresem umístění zatrubnění + výpis z katastru nemovitostí, že žadatel je majitelem pozemku, kde bude umístěno zatrubění).
  2. Pokud bude schváleno, bude uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – finančního příspěvku z rozpočtu obce.
  3. Žadatel spolu s poskytovatele sepíší Protokol o převzetí stavby – zatrubnění a pořídí foto před zahájením realizace stavby – zatrubnění. V průběhu prací bude pořizována fotodokumentace a poskytovatel bude kontrolovat, zda provedení prací je dle podmínek pro zatrubnění. Po dokončení prací, pokud bude vše bez zjištěných závad, podepíše se Protokol o převzetí stavby.

Žadatel předloží vyúčtování spolu s doklady týkajících se použití dotace – finančního příspěvku a doklady prokazující úhradu předložených dokladů. Pokud bude vše řádně předloženo a doloženo, bude moci být vyplacen příspěvek.

Podmínky pro zatrubnění příkopu
Žádosti o dotaci – fyzická osoba
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – finančního příspěvku z rozpočtu obce Stříbrná – zatrubnění
Předávací protokol
Vyúčtování dotace – fyzická osoba