Co nového je v obci

Červen
Čištění příkopů
Postupně se čistí příkopy v celé Stříbrné. Některá místa se budou osazovat žlaby.

Červen
Oprava kanalizační přípojky u restaurace Márty

Červen
Sázení v obci – u hřbitova

Květen
Sázení keřů a trvalek

Květen
Otevření obchůdku „Márty“

Květen
Položení venkovní dlažby u „Márty“

Duben
Májka 2021
Tak jako loni, byl symbol lásky, plodnosti a mládí – Májka, vztyčena bez oslav a společného setkání.

Březen
Rybník a herní prvek
V březnu proběhl kolaudační souhlas se stavbou rybníku a herního prvku. Součástí prostranství jsou čtyři lavičky a nová výsadba stromů. I na tyto dvě akce obdržela obec Stříbrná dotace.

Leden/Únor 2021
Prodejna potravin
Od 4 září 2020 do 4. února 2021 proběhla kompletní rekonstrukce prodejny potravin v prostoru nemovitosti „Márty“ firmou Stasko plus spol. s.r.o
Na tuto akci obdržela obec Stříbrná z Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 895 385,-Kč

Prosinec
Balíčky pro starší občany
Taneční odpoledne a setkání starších občanu se letos pořádat nemohlo, proto obec Stříbrná připravila zdravé balíčky pro radost i potěšení a roznášela do rodin našich nejstarších. Perníkovou rukavičku s přáním pevného zdraví napekla a věnovala Adriena Gösslová. Med za zvýhodněnou cenu byl od místního včelaře Vladimíra Korandy.

Listopad/prosinec
U rybníku
Zvelebení prostoru kolem místního rybníku pomohlo nejen postavení herního prvku, ale také lavičky, zasazení nových stromů a celková úprava terénu. Vzniklo zde krásné a klidné odpočinkové místo. Teď v zimě trochu šedé, ale jen co se zazelená tráva, bude to hned veselejší.

Listopad 2020
Lyžařský vlek – Háček
Prázdnou a nevyužitou dolní stanici vleku „Háček“ vedle křižovatky silnice na Horní Stříbrnou a ulici Leopoldova se obec Stříbrná rozhodla renovovat. Plánujeme na jaře opravit střechu a celou stavbu tak, aby vzniklo krásné odpočívadlo a posezení.

Říjen 2020
Studánka
Místo se nachází za mostem u bývalé samoobsluhy směrem k pensionu Márty. U studánky je ohniště, lavičky a při jarní brigádě zasadíme keře a rostliny. Věřím, že i vy budete z nového odpočinkového místa v obci nadšený.

24.9.2020
Natírání střechy na obecní garáži.

18.září 2020
Rozšíření odstavné plochy u autobusové zastávky č. 4. (u lyžařského vleku).

16.září 2020
Oprava pódia u pensionu Márty.

8. září 2020
V některých částech obce jsou viditelné změny.
Na fotografiích střed obce 2019/2020

Samozřejmě nechceme odstranit vše zelené, ale považuji za důležité zlikvidovat nálety, uschlé stromy, zplanýrovat některé pozemky a rozzářit, zvelebit místa v obci. Osázení kvetoucí a okrasnou zelení proběhne v podzimních, nejpozději v jarních měsících.

3.9.2020
Oprava komunikace – Nová Ves
Z komunikace na Novou Ves vlastní obec Stříbrná pouze část (cca 300m). Úsek nevyhovující cesty se opravil drcenou asfaltovou směsí.

30.7.2020
Oprava u pensionu Márty

23.7.2020
Oprava odvodnění – příkop v „Americe“

10.7.2020
Prodejna potravin a herní prvek
Máme schválenou dotaci z MMR na prodejnu potravin v prostoru pensionu Márty a na herní prvek s mobiliářem u rybníku.
Teď nás čeká výběrové řízení na dodavatele staveb, předání staveniště a nejpozději do konce září se akce musí zahájit.
Termín dokončení nejpozději 30.4.2021

Prodejna potravin a herní prvek

30.6.2020
Stříbrný rybník
V srpnu roku 2018 zadala obec Stříbrná vypracovat projektovou dokumentaci pro zajištění funkčnosti vodního díla – Stříbrný rybník.
Proběhla řádná povolení, vyjádření, žádost o dotaci ( máme souhlas od Ministerstva zemědělství se zadáním akce a podmíněný příslib dotace), výběrové řízení na zhotovitele stavby a dnes, 30.6.2020 se předalo staveniště firmě „Druhá severočeská stavební společnost spol. s.r.o,“.
Předběžný harmonogram prací bude doložen. Teď už ale víme, že úplné vypuštění a přeložení živočichů žijící v rybníku bude v polovině měsíce července a stavební práce začnou začátkem měsíce srpen.

Stříbrný rybník

28. květen 2020
Nové zábradlí
Oprava a následně každý rok údržba zábradlí by stála obec nemalé finance. Proto vedení obce nechalo přes MOST M2 směrem k pensionu Márty vyrobit zábradlí nové, z pozinkovaných dílců.

Nové zábradlí

29.4.2020
Úprava pozemku
Pozemek teď už ve vlastnictví obce u pensionu Márty ,na kterém se nacházel chátrající bazén nechalo vedení obce po domluvě se stavebním úřadem v Kraslicích z bezpečnostních důvodů zasypat.

Úprava pozemku

21.4 – 23.4. 2020
Rozšíření pozemku u hřbitova kvůli snadnějšímu parkování
Kvůli možnému sesunu hlíny bude svah ještě zpevněn kameny.

Rozšíření pozemku u hřbitova kvůli snadnějšímu parkování

27.4.2020 – Dezinfekce
Všechny záchranné složky, nemocnice, domy pro seniory už mají zásobu roušek i dezinfekcí. Roušky jsme vám obstarali a teď jsme konečně mohli pro vás nakoupit i desinfekci. Desinfekci jsem starším občanům rozvážela domů, několik balení je ještě k dispozici na obecním úřadě.

Dezinfekce

Roušky se šijí po celé republice a ani ve Stříbrné tomu nebylo jinak
Pro někoho možná samozřejmost, pro mě je to velké uznání a radost, že i ve Stříbrné máme fajn občany, kteří pomáhají.

Někdo sháněl látky, gumičky…někdo půjčil šicí stroj…někdo stříhal…někdo šil…

17.března jsem rozvážela první roušky pro naše nejstarší občany do schránek.

První týden byl opravdu náročný – pak se tempo šití mohlo zvolnit a k 6.4.2020 naše skupinka ušila pro Stříbrnou 830 kusů roušek. Roušek bylo daleko více, děvčata šila nejen pro naše občany, ale i pro své rodiny, přátelé, nemocnice – pro všechny, kdo potřeboval.

Velké poděkování za roušky patří celému týmu a jejich rodinám:
Eva Břízová, Lída Michlová, Darina Dusíková, Kačka Šudáková, Andy Krýzlová, Ája Gösslová, Ája Opatrná, Klárka Baníková, Růženka Fedorková, Regina Papež, Petra Pošmůrová, Boženka Budaházyová, Dáša Beranová, Soňa Kantnerová, Monča Kučerová, Kačka Jirsíková, Gabča Bělohlávková, Laďka Kyselová, paní Adamcová, paní Dörschnerová a všem dalším, kteří pomáháte – je vás opravdu hodně.

Roušky jsou stále k dispozici u obecního úřadu.

Jana Kortusová

Roušky se šijí po celé republice a ani ve Stříbrné tomu nebylo jinak

9. březen
Obec Stříbrná koupila nový traktor s příslušenstvím.

Obec Stříbrná koupila nový traktor s příslušenstvím

Leden 2020
Obec Stříbrná kolaudovala opravu mostu M1 u Chodosu. Oprava mostu proběhla na podzim roku 2019. Celkové náklady 837 718,-Kč – na tuto opravu získala obec dotaci od MMR 586 402,-Kč.

Obec Stříbrná kolaudovala opravu mostu M1 u Chodosu

15.1.2020
Popelnice na použité oleje/ tuky
Nově máme možnost recyklovat potravinové oleje a tuky z domácností. Popelnice je označena a umístněna na sběrném místě u velkoobjemového kontejneru. Do popelnice je možné vhazovat pouze rostlinné a fritovací oleje/tuky z kuchyní v dobře uzavřené plastové láhvi.
Je zakázáno vhazovat motorové a ostatní oleje, maziva a kapaliny!!!
Otevřeno:
Pondělí 8.00 – 9.00 hodin
Pátek 16.00 – 18.00 hodin

 Popelnice na použité oleje/ tuky

Obec Stříbrná pořídila nádoby na posypový materiál
Nádoby jsou umístněny u některých obecních komunikací, které jsou v zimním období špatně sjízdné. V nádobách je připravený štěrk, po potřeby k udržení sjízdnosti komunikace.

Obec Stříbrná pořídila nádoby na posypový materiál

Prosinec 2019
Po jednání s dopravním inspektorátem Policie ČR, se silničním správním úřadem a se zastupiteli obce osadila obec Stříbrná některé části komunikace dopravními značkami „Jednosměrná ulice“.

Po jednání s dopravním inspektorátem Policie ČR, se silničním správním úřadem a se zastupiteli obce osadila obec Stříbrná některé části komunikace dopravními značkami „Jednosměrná ulice“

Listopad/ prosinec 2019
Připravujeme projektovou dokumentaci na nové autobusové zastávky zároveň se zastřešením míst na tříděný odpad.
Některé střechy zastávek jsou ve špatném stavu, proto postupně z bezpečnostních důvodů probíhají nezbytné opravy.

Připravujeme projektovou dokumentaci na nové autobusové zastávky

září 2019
Obecní úřad Stříbrná vydal propagační prospekt o našem domově. Velkou zásluhu na prospektu, který obsahuje fotografie a stručný popis obce ohledně historie, přítomnosti a budoucnosti má pan Jiří Humler.

pro podrobnosti klikněte na obrázek

Plastové nádoby na vodu
Nové informační tabule
OZV 1/2019 - regulace hluku
Obec Stříbrná koupila pomocníka na sekání trávy

Stříbrná 31.5 2019

Informace k otázkám kácení stromů v háječku v obci Stříbrná :
Pozemek č. 163/5 – lesní pozemek, vlastník město Kraslice


Jedná se o stavbu retenčních nádrží. Účelem navrhované stavby vodního díla je chránit před nepříznivými a škodlivými účinky srážkových vod. Nezasáknuté srážkové vody, které odtékají po povrchu lesních pozemků a soustřeďují se v odvodňovacích příkopech podél lesních cest a jimi jsou z velké části svedeny do propustku v místní komunikaci. Z tohoto propustku jsou srážkové vody odváděny na lesní pozemek, pozemková parcela č. 163/5, kde stékající voda vytváří četně erozní rýhy a prohlubuje stávající strž. Část srážkové vody volně odtéká po komunikaci až na silnici III/21012 Kraslice – Stříbrná – Přebuz a příčně přes tuto silnici, kde ohrožuje, popřípadě poškozuje, rodinné domy v obci Stříbrná, zejména č.p. 2, č.p. 541 a č.p. 544. Srážkové vody přinášejí naplaveniny (větve, písek, bahno) které se na koruně komunikace usazují a ohrožují bezpečnost silničního provozu. S ohledem na stavbu bylo zapotřebí vytěžit lesní porost, který bude následně po dokončení stavby opět zalesněn. Z původního lesního porostu zůstane pouze porostní plášť. Stavba by měla být dokončena do konce září.

Karel Bělohlávek, místostarosta

Stříbrná 17.5 2019

Kotlíkové dotace
Vážení občané, v našem kraji se rozjela poslední vlna kotlíkových dotací pro občany, díky které můžete získat prostředky na výměnu Vašeho starého kotle na tuhá paliva (emisní třídy 1. nebo 2. nebo žádná) za nový zdroj tepla.
Na výměnu kotle můžete získat dotaci až
– 75 % způsobilých výdajů v případě výměny starého kotle za nový plynový kondenzační kotel (nejvýše však 95 tisíc Kč)
– 80 % způsobilých výdajů na pořízení nového kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním (nejvýše však 100 tisíc Kč)
– 80 % způsobilých výdajů na nové tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu (nejvýše však 120 tisíc Kč).
Uhradit z dotace můžete nový kotel včetně nákladů na jeho instalaci, novou otopnou soustavu nebo její rekonstrukci včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest nebo v případě potřeby i projektovou dokumentaci.
Nově je speciálně v Karlovarském kraji možné požádat také o bezúročnou půjčku od obce na předfinancování pořízení nového zdroje tepla pro Vaši domácnost.
Žádný z občanů se nemusí bát složité administrativy spojené s vyřízením dotací. V případě zájmu obec Stříbrná pro Vás připravila schůzku ve čtvrtek 6.června 2019 od 17.00 hodin v pensionu Márty s vyškolenou osobou (kotlíkový specialista) která Vám může zodpovědět Vaše otázky a pomůže Vám vše dopředu připravit a vyřídit.
Příjem žádostí o dotace startuje v našem kraji již 1.7.2019 ve 14:00.

Jana Kortusová, starostka

Schránka pro potřeby obecního úřadu

Vážený spoluobčané…
Od středy 20.2 2019 jsou nainstalovány na autobusových zastávkách a na objektu penzionu „Márty“ „poštovní“ schránky pro potřeby OÚ Stříbrná. Záměrem pořízení schránek je usnadnění komunikace občanů Stříbrné s obecní samosprávou. Budou sloužit ke sběru různých anket, dotazníků apod. využitelných ke zlepšení práce představitelů obce pro všechny občany. Do schránek můžete vhazovat své další nápady, náměty, připomínky, rady a témata.
Schránky budou vybírány každé pondělí.

Schránka pro potřeby OU
Velkokapacitní kontejnér
Osvědčení o úspoře emisí