Co nového je v obci

29.4.2020

Úprava pozemku
Pozemek teď už ve vlastnictví obce u pensionu Márty ,na kterém se nacházel chátrající bazén nechalo vedení obce po domluvě se stavebním úřadem v Kraslicích z bezpečnostních důvodů zasypat.

září 2019
Obecní úřad Stříbrná vydal propagační prospekt o našem domově. Velkou zásluhu na prospektu, který obsahuje fotografie a stručný popis obce ohledně historie, přítomnosti a budoucnosti má pan Jiří Humler.

pro podrobnosti klikněte na obrázek

Stříbrná 31.5 2019

Informace k otázkám kácení stromů v háječku v obci Stříbrná :
Pozemek č. 163/5 – lesní pozemek, vlastník město Kraslice


Jedná se o stavbu retenčních nádrží. Účelem navrhované stavby vodního díla je chránit před nepříznivými a škodlivými účinky srážkových vod. Nezasáknuté srážkové vody, které odtékají po povrchu lesních pozemků a soustřeďují se v odvodňovacích příkopech podél lesních cest a jimi jsou z velké části svedeny do propustku v místní komunikaci. Z tohoto propustku jsou srážkové vody odváděny na lesní pozemek, pozemková parcela č. 163/5, kde stékající voda vytváří četně erozní rýhy a prohlubuje stávající strž. Část srážkové vody volně odtéká po komunikaci až na silnici III/21012 Kraslice – Stříbrná – Přebuz a příčně přes tuto silnici, kde ohrožuje, popřípadě poškozuje, rodinné domy v obci Stříbrná, zejména č.p. 2, č.p. 541 a č.p. 544. Srážkové vody přinášejí naplaveniny (větve, písek, bahno) které se na koruně komunikace usazují a ohrožují bezpečnost silničního provozu. S ohledem na stavbu bylo zapotřebí vytěžit lesní porost, který bude následně po dokončení stavby opět zalesněn. Z původního lesního porostu zůstane pouze porostní plášť. Stavba by měla být dokončena do konce září.

Karel Bělohlávek, místostarosta

Stříbrná 17.5 2019

Kotlíkové dotace
Vážení občané, v našem kraji se rozjela poslední vlna kotlíkových dotací pro občany, díky které můžete získat prostředky na výměnu Vašeho starého kotle na tuhá paliva (emisní třídy 1. nebo 2. nebo žádná) za nový zdroj tepla.
Na výměnu kotle můžete získat dotaci až
– 75 % způsobilých výdajů v případě výměny starého kotle za nový plynový kondenzační kotel (nejvýše však 95 tisíc Kč)
– 80 % způsobilých výdajů na pořízení nového kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním (nejvýše však 100 tisíc Kč)
– 80 % způsobilých výdajů na nové tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu (nejvýše však 120 tisíc Kč).
Uhradit z dotace můžete nový kotel včetně nákladů na jeho instalaci, novou otopnou soustavu nebo její rekonstrukci včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest nebo v případě potřeby i projektovou dokumentaci.
Nově je speciálně v Karlovarském kraji možné požádat také o bezúročnou půjčku od obce na předfinancování pořízení nového zdroje tepla pro Vaši domácnost.
Žádný z občanů se nemusí bát složité administrativy spojené s vyřízením dotací. V případě zájmu obec Stříbrná pro Vás připravila schůzku ve čtvrtek 6.června 2019 od 17.00 hodin v pensionu Márty s vyškolenou osobou (kotlíkový specialista) která Vám může zodpovědět Vaše otázky a pomůže Vám vše dopředu připravit a vyřídit.
Příjem žádostí o dotace startuje v našem kraji již 1.7.2019 ve 14:00.

Jana Kortusová, starostka

Schránka pro potřeby obecního úřadu

Vážený spoluobčané…
Od středy 20.2 2019 jsou nainstalovány na autobusových zastávkách a na objektu penzionu „Márty“ „poštovní“ schránky pro potřeby OÚ Stříbrná. Záměrem pořízení schránek je usnadnění komunikace občanů Stříbrné s obecní samosprávou. Budou sloužit ke sběru různých anket, dotazníků apod. využitelných ke zlepšení práce představitelů obce pro všechny občany. Do schránek můžete vhazovat své další nápady, náměty, připomínky, rady a témata.
Schránky budou vybírány každé pondělí.