Stříbrný rybník – opatření pro zajištění funkčnosti vodního díla

PROJEKT: Stříbrný rybník – opatření pro zajištění funkčnosti vodního díla

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“.

HLAVNÍ CÍL:
Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Stříbrná
ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: NOVAQUA s.r.o.
DODAVATEL: Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.
MÍSTO REALIZACE: Stříbrný rybník, k.ú. Stříbrná
CELKOVÉ NÁKLADY: 1 228 075,87 Kč
DOTACE: 982 000,00 Kč
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 20.4.2021
CÍL AKCE (PROJEKTU):
Předmětem akce byla rekonstrukce Stříbrného rybníka za účelem posílení retence a akumulace vody v obci Stříbrná, za současného zásadního zlepšení technického stavu a navrácení základních, vodohospodářských, krajinotvorných a ekosystémových funkcí.

FOTODOKUMENTACE
STAV PŘED REALIZACÍ:

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:

STAV PO REALIZACI: