Rok 1992

K 1. lednu 93 v obci 501 lidí, 471 trvale, 30 přechodně, od posledního sčítání lidu vzrostl počet o 70 osob. Narodila se dvojčata – Mikleovi a ještě 1 dítě, zemřelo 6 lidí.

V obci zkolaudovány 2 domy – Sitterovi a Kalátovi a 3 rekreační chaty.

5. června a 6. června volby do České národní rady, Sněmovny národů a lidu.

V závěru roku 1992 schválena obecním zastupitelstvem na základě programu obnovy vesnice urbanistická studie atelieru Zocha z Plzně. Plán zahrnuje – výstavbu rekreačních domků, kanalizaci, plynofikaci, dokončení vodovodu v dolní části obce, 3 hřiště – za samoobsluhou, u bývalé ZDŠ a na Horní Stříbrné. Plánuje se výstavba vleku na Novou ves, elektrifikace Nové Vsi, vyhledávání lokalit pro podnikání – Anger, dílny LZ a výstavba malých vodních elektráren.

Zpracovány podklady pro územní rozhodnutí k odkanalizování obce. Po dohodě s MÚ Kraslice bude Stříbrná napojena na jejich kanalizaci a Stříbrná se bude podílet na stavbě ČOV v Kraslicích.

V únoru 1992 obecní zastupitelstvo schválilo výměnu 152 lamp veřejného osvětlení, 250 W za 75 W.

V roce 1992 zemřel v SRN představitel bývalých občanů německé národnosti Lienert, novým se stal Rainer Bauer, který zaktivizoval sbírku na opravu kostela – 15 000 marek na příští rok.

Novým dočasným farářem se stal Peter Fořt z Kraslic.

Vyhlášeno výběrové řízení na vodní elektrárnu – 4 zájemci, po vyhodnocení nabídek od toho zastupitelstvo ustoupilo z důvodů nesolidnosti firem – velké finanční požadavky a dotace 650 000 bude vrácena Okresnímu úřadu.

Autodoprava drobné provozovny obce dána do pronájmu – Josef Kysela. Obecní zastupitelstvo rozhodlo ke konci roku 1992 zrušit kadeřnictví a posléze pronajmout soukromníkovi.

Od listopadu 1992 uzavřena provozovna Krajka a.s. z důvodů nevyužití, ve 2 vlně privatizace má být objekt nabídnut k prodeji.

V průběhu roku zrušena prodejna potravin Farkašové z důvodů konkurence. Expreso celoročně uzavřeno. Rekreační budovu v Nancy, kterou vlastnily Drůbežářské závody Klatovy, zakoupil Ing. Kohout. Hostinec Štěstí byl ke konci roku připraven na uzavření pro značné dluhy a bude prodán novému zájemci.

K 1. září 1992 došlo k delimitaci Lesního závodu Kraslice na 2 právní subjekty – Lesy České republiky, lesní správa Kraslice a Lesní společnost a.s. Havlíčkova čp. 1298. Tímto se sloučilo polesí Stříbrná s Hraničnou na nové polesí Stříbrná se sídlem v Havlíčkova čp. 1298. K Městským lesům Kraslice přešla i školka u Němce a v blízké původní hájovně bylo i dočasné sídlo. Zrušena truhlárna lesů ve Stříbrné.

Obec Stříbrná nechala vypsat z pozemkových knih tzv. historický majetek k 31. prosinci 1949 na základě nového zákona a požádala majitele o jejich navrácení. Jednalo se o majetek Lesního závodu – dílny, sklady a stáje, obytné domy Förstera a Gössla a lesní pozemky. Dále o rekreační středisko ČSAD Sokolov, Okresní úřad Beroun, bývalou ZDŠ, bývalou MŠ v Leopoldově ulici. V roce 1993 bude předán majetek lesů a rekreační střediska budou vymáhána soudně, v jednání je majetek školského úřadu.

V říjnu 1992 byl pořízen letecký snímek Stříbrné z výšky 4 km.