Rok 1972

Dlouhodobá soutěž NV
Místní národní výbor ve Stříbrné se přihlásil v rámci v rámci dlouhodobé soutěže nár. výborů v okrese Sokolov k rozvinutí široké politické občanské a společenské iniciativy na počet 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou a úspěšné plnění závěrů XIV. sjezdu KSČ během této pětiletky.
Závazek a jeho plnění by měly vyřešit největší problémy a nedostatky 
– zlepšit vzhled obce,
– přispět ke zvýšení život. úrovně
– zajistit stabilizaci občanů v místě.

Součástí závazku se stal Jednotný plán kulturně osvětové činnosti, který zahrnuje vzdělávací, zájmově kulturní, agitačně propagační činnost.
Úsek zvelebení obce zahrnul tyto akce:
Zhotovení 2 autobusových čekáren           v hodnotě díla      30.000 Kčs
Úpravu víceúčelové vodní nádrže                    – „ –              70.000 Kčs
Výstavbu požární zbrojnice, skladů MNV          – „ –            300.000 Kčs
Rekonstrukci školy v přírodě (internát)             – „ –            468.000 Kčs
Výstavbu lyžař vleků                                       – „ –         1,302.000 Kčs
Vybudování vodovodu v hor.Stříbrné                – „ –          1,400.000 Kčs
Vybudování vodovodu v dolní Stříbrné              – „ –          1,450.000 Kčs
Celková hodnota akce Z v investiční části bude 5,020.000 Kčs.
V neinvestiční části bude dosažena hodnota 2,042.000 Kčs.


Zařízení kluboven PO SSM, SSM bude dosažena hodnota     25.000 Kčs
Opravy byt.fondu, asanace                                              400.000 „
Oprava kostela                                                               100.000 „
Opravy domů lesního závodu                                           120.000 „
Opravy rekr.zařízení dom.správy Příbram                          200.000 „
Opravy rekr.zařízení Povodí Vltava                                    207.000 „
Rozšíření rekr.zařízení Chodos                                         500.000 „
Oprava budovy Spojů                                                        50.000 „
Oprava budovy Potravin                                                    20.000 „
Oprava šedesáti rod. domků                                            420.000 „
K zajištění úkolů bylo získáno pro rok 1972 … 16.965 brig.hodin..

Do roku 1975 bude získáno 67.800 brig.hodin.
Dále byly uzavřeny dohody se Státními lesy v Kraslicích, OSP Sokolov, OVHS Sokolov, Silnice n.p.Plzeň, Chodos n. p. Chodov o pomoci při akcích.
Hodnotné závazky si daly společen.organizace.
Český svaz žen – poskytne brigádnickou pomoc MNV,
                          – očistí 4000 ks cihel,
                          – zajistí výkup lesních plodin
Čes. červený kříž – očistí 4000 ks cihel,
                          – rozvine akci k získání dárců krve
SSM – odpracuje 350 brig.hodin
PO – bude provádět sběr léč.bylin – 50 kg ročně,
                          – sběr odpadových surovin – 500 kg ročně
                          – kulturními programy bude přispívat k důstojným oslavám významných
                            výročí
ZDŠ – utvoří z řad učitelů propagační skupinu, která se bude starat o jednu vývěsní skříňku a tři
                            poutače. Společně s dětmi bude pečovat o pomník padlých Rudoarmějců a
                            jeho okolí.
                          – ze žáků ZDŠ bude utvořen rozhlasový kroužek.
Součástí závazku je úsek služeb
Služby jsou v současnosti zajišťovány náhradní autodopravou, odvozem popela, do roku 1975 budou rozšířeny o provoz lyžařských vleků a údržbu veřejného vodovodu.
Uvažuje se s rozšířením služeb o stavební údržbářské práce.
Na povolení MNV jsou služby zajišťovány v dámském a pánském krejčovství, staveb.a nábytkovém stolařství. V dalším výhledu je uvažováno s rozšířením o služby holičské a kadeřnické, sklenářské, o údržbu a opravy elektrické instalace.

Plnění závazků
Místní občané byli seznámeni s plněním závazku na 4. plenárním zasedání konaném 29. června. 
Vzdělávací činnost je zajišťována převážně masovými organizacemi, je zaměřena na kulturně-politické vzdělávání obyvatel. 
Zájmová činnost sleduje vytváření politických, kulturně společen. A ekonomických podmínek a je zaměřena k naplňování společenského života.
Na úseku zvelebení obce v incest.části akce Z dosud nebylo započato s vybudováním 2 autob.čekáren, další akce úprava nádrže (vyložení dna, terénní úpravy) se překládá na III. Čtvrtletí.
Finančně, projektově a materiálově je zajištěna výstavba požár.zbrojnice. skladů, dílny. V rekonstrukci bývalé „konírny“ se dále pokračuje. Součástí akce je postavení nové trafostanice, zhotovení elektr. přípojky, přeložení primárního a sekund.vedení. Tyto práce jsou již dokončeny. Výstavba lyžařského vleku bude dokončena v r. 1973. Do plen.zasedání je provedeno vytýčení, odlesnění trasy, vytýčení podpěr vleku, probíhá dodávka materiálu. Pomocné práce poskytla PO SSM a SSM. V neinv.části se vybavují klubovny PO, SSM nábytkem, doplňky. Úspěšně probíhají opravy domov.majetku a demolice továr.objektů.
Z akcí zajišťovaných ve spolupráci s podniky je dokončeno hloubení jedné studny, započalo se s hloubením druhé.
Bude dokončeno do konce letošního roku.
Dále se pracuje na zhotovení plechové krytiny střechy budovy ZDŠ.
Oprava budovy bývalé mateřské školy se přesouvá na r. 1973.
Z uvedených výsledků vyplývá, že na tomto úseku probíhá plnění zdárně.
Není tomu tak v plnění Jednotě kult. plánu, kdy se nepodařilo zvýšit návštěvnost kina a plán r. 1972 nebude splněn. 
Úspěšně se rozvíjí činnost oddílu odbíjené žáků ZDŠ a v rámci PO se pěstuje turistika.
V dostatečné míře se pořádají taneční zábavy a plesy. Úsek agitační a propagační činnosti bude rozšířen o seznamování občanů s plněním uzavřených závazků.
S dalším plněním závazku byli občané seznámeni 26. října. Konstatovalo se, že je předpoklad úspěšně dokončit všechny plánované akce; nejsou však plněny jednotlivé závazky obyvateli, kteří závazek nesplnili, byli pozváni na brigády v měsíci říjnu – na národ.směny. Přehled o plnění byl vystaven ve výkladu samoobsluhy.
Souhrnná zpráva za rok 1972 byla podána 5. prosince. Občané Stříbrné pomohli obci brigád.činností 4.661 hodin, pomoc poskytli občané z Kraslic, Rotavy, Sokolova. Např. celá hrubá stavby požární zbrojnice byla provedena kraslickými zedníky, fasáda na internátu rotavskými,úprava vodní nádrže pracovníky z Chodova.
Společen.organizace přispěly 2000 ks cihel.
Zdárně probíhaly opravy rodin.domků, rekr.zařízení a dalších objektů v majetku podniků a organizací. 
360 hodin bylo odpracováno na pomoc zemědělství a lesnímu závodu.
Úkoly na úseku zabezpečování jednotně branného systému byly rovněž splněny. Proběhlo školení vedoucích technické, pořádkové a průzkumné jednotky, školení velitelů útvaru svépomoci, školení náčelníků štábů civilní obrany.

Činnost rady MNV
Rada MNV se sešla v letošním roce 24x, celkem bylo uskutečněno 6. plenár. zasedání. V měsíci lednu projednala inventarizaci a plnění hospodaření v r. 1971, rozpočet na rok 1972,

Rozpočet
Rozpočet předpokládal úhrn příjmů 1,025.700 Kčs. Jak se podařilo v letoš.roce splnit rozpočet?
V příjmové části bylo 50% splnění u tržby kina a u stravného ve školství.
Ve výdajové části nebyly provedeny v plném rozsahu práce na komunikacích, stejně nebyly dokončeny práce na rekonstrukci ubytovny školy v přírodě. (Jedná se o částku 56.000 Kčs; tyto práce přecházejí do r. 1973).
Přidělením mimořádných neplánovaných dotací ve výši přes 1,5 miliónu Kčs se příznivě ovlivnily hospodářské výsledky roku, které činí v přebytcích přes 280.000 Kčs. Rovněž fond rozvoje a rezerv byl poměrně ušetřen, takže ke konci roku 1972 činil přes 150.000 Kčs.
V lednu byl dále sestaven plán práce MNV na jednotlivé měsíce, plán práce komisí MNV, příprava obyvatel k obraně vlasti, akce Z na r. 1972
V únoru byly upřesněny akce zařazené k dlouhodobé soutěži NV, připraveny oslavy MDŽ. Bylo rozhodnuto, aby u této příležitosti byly přijaty předsedou MNV a odměněny upomínkovým dárkem s. Slepičková, Zapletalová, J.Pöschmannová, Štvánová, Stehlíková, Heroutová, Hercíková, Koldová, Benešová, Ter. Nováčková, Schwarzová, Solařová, Borovičová.
V březnu byl proveden jarní úklid, sběr odpadových surovin, příprava jarních zemědělských prací. V obci jsou všechny plochy využívány jako pastviny.
V dubnu bylo sledováno hospodaření MNV za I. čtvrtletí, připraveny oslavy 1. a 9. května. Před oslavami se dvojice poslanců účastnily agitační práce mezi obyvateli. Navštívily občany ve svých obvodech, pozvaly je na májové oslavy a zároveň od nich získaly závazky pro akci Z.
V květnu se hodnotila činnost masových organizací, OB, MLK, Sboru pro obč. záležitosti, služby obyvatelstvu.
V červnu se zajišťovala senoseč, hodnocení celoobecního závazku, průběh akce Z, plán práce na druhé pololetí.
V 2. pololetí rada sledovala plnění kulturně výchovné činnosti, zveřejnila plnění celoob.závazku, přípravu škol.roku 1972/73, projednala úkoly v akci Z na r. 1973, finanční rozpočet 1973, oslavy VŘSR, Inventarizaci 1972.

Inventarizace 
Stav majetku ve správě MNV k 31. 12. 1972

druh Stav k 31. 12. 1971 K 31. 12. 1972
budovy   6,786.596  5,907.199
stavby   3,854.929  3,854.929
rozv.zařízení        25.905       25.905
staveb.stroje        28.694       28.694
přístroje        75.244       62.123
dopr.prostředky        95.968       95.968
inventář      193.033      198.561
porosty      150.512      150.512
CELKEM 11,210.883 10,323.893

V přírůstkách vznikla vyšší částka vybudováním 3 autob.čekáren, nákupem rozhlas.aparátu pro místní rozhlas, nákupem nábytku ve škol.zařízení,doplněním potřebných předmětů ve všech zařízení MNV.
Při provádění inventarizace bylo zjištěno, že celkové pohledávky MNV oproti 
r. 1971 jsou nižší o 7.500 Kčs a k datu 31. 12. 1972 činí 735 Kčs. Týká se nezaplaceného nájemného z bytů a poplatků za odvoz popela.

Organizace společen.
Z masových společenských organizací v obci pracoval 
Český červený kříž, který sdružoval 35 členů a 18 mladých členů místní ZDŠ. Za rok 1972 bylo svoláno 13 schůzí, 1 výroční, 2 členské, 10 výborových. Naléhavé úkoly se řešily nárazově.
Skupina byla nápomocna při zajišťování oslav MDŽ. U příležitosti významných životních jubileí byli navštíveni dlouholetí členové – manželé Landovi, s. Janoušková, Nováčková – a podarováni malým dárečkem.
Několik členek poskytlo 1. pomoc na pracovištích. Při sběru odpadových surovin skupina odevzdala 170 kg starého papíru. V rámci akce Z bylo očištěno 1000 cihel z demolice Angeru.
Byly uspořádány dvě zdařilé lékařské přednášky dr. Vojtěcha, dr. Gutwirta.
V letním období členka Zapletalová vykupovala lesní plody.
Z plánovaných akcí se neuskutečnilo dárcovství krve, neboť je obtížné dojíždět k odběru do Karl.Var. Dále nebylo zahájeno cvičení žen; v tělocvičně ZDŠ není osvětlení.
Český svaz žen sdružoval 35 členek. Předsedkyně s. Cheníčková byla delší dobu nemocna, organizace v činnosti stagnovala. Proto bylo v březnu rozhodnuto vytvořit nový výbor pod vedením předsedkyně s. Slepičkové.
V rámci dlouhodobé soutěže si členky daly závazek odpracovat 150 brig.hodin. Závazek bude splněn po dokončení školy v přírodě a požární zbrojnice.
Z demolice bylo očištěno 1000 ks cihel.
Svaz čsl.-sovět.přátelství za celý rok neuskutečnil ani jednu schůzi, besedu.
Tělovýchovná organizace byla založena v letošním roce. Předsedou byl jmenován Jan Fischer, členy výboru Čopák, G.Poppa,G.Fischer, Kaftan, Štvánová.
V podzimním období zahájil činnost oddíl kopané. Oddíl základní těl.výchovy žen nebyl založen – osvětlení tělocvičny! Mezi ženami byl velký zájem o cvičení.
Byl vypracován plán na vybudování hřiště u školy. OV ČTV přispěl částkou 20.000 Kčs na podporu akce. Ostatní fin. částku (do výše 40.000) hradí MNV z akce Z.
Národní fronta řídí veškerou kulturní a politickou činnost v obci. Předsedou výboru je s. Šimlík, členy jsou zástupci masových organizací.
VO Komun.strany ve Stříbrné zahrnuje 15 členů. Funkci předsedy zastávala s. Chotašová, členy výboru byli s. Štván, Tomančík, Trohemčuk.
Organizace se zaměřila na tyto úkoly:
uplatňování vedoucí úlohy strany na všech úsecích, neustále vyhledávat mladé kandidáty hlavně z řad dělníků a žen v domácnosti.
činnost masových organizací
plnění voleb.programu.
Svaz social. mládeže ve Stříbrné vznikl v březnu – 17 členů. Předsedou byl zvolen Trohemčuk,který byl vystřídán Chotašem. Členy výboru byli: Zapletal, Štvánová, Němcová (všichni studenti gymnázia v Sokolově). Někteří členové se zavázali k odpracování brig. hodin v akci Z. Z nich nejvíce odpracovali Stehlík, Mudra, Chotaš, Milan Olah na výstavbě požár. zbrojnice a lyž. vleku. Ve 2. pololetí organizace v činnosti začala stagnovat, na příští rok je nutno oživit činnost, změnit členy výboru (odchod na vojen.službu, studium v Praze).
Pionýrská skupina SSM pod vedením skup.vedoucí učitelky J.Poppové rozvíjela činnost v kroužcích tábornických, sportovním, všeobec.zaměření, v oddíle jisker. MNV na podporu činnosti skupiny věnoval částku 6.500 Kčs na nákup sportovního vybavení.
V lednu byl uspořádán zdařilý ples, v únoru oblíbený dětský karneval.
23. výročí vzniku PO ve Stříbrné pionýři vzpomněli slavnostním shromážděním. Deset nových pionýrů složilo slavnostně slib.
Expedice za prvními pionýry se zúčastnily všechny oddíly. Ve 3. části této hry navštívilo 10 pionýrů setkání v Nýrsku, kde dokázali brannou připravenost. Celkové se skupina ve Stříbrné umístila na 3. místě v okrese.
Pionýři se zúčastnili národní směny, Zorganizovali sběr odpad.surovin, upravili parčíky v obci. V předvečer 1. máje se sešli obyvatelé spolu s dětmi u táborového ohně, který byl zapálen ve znamení míru mezi národy, mládí a přátelství.
Ve dnech 2. – 3. června se Stříbrná stala místem srazu 106 účastníků okresního setkání tábornických oddílů PS z Rotavy, Kraslic, Habartova, Březové, Stříbrné. U příležitosti 30. výročí vyhlazení Lidic byl zapálen slavností oheň. Účastníci přijali návrh předsednictva OR PO s.Kohouta, aby na Českou ústř.radu PO SSM byl odeslán návrh, aby čsl.pionýrská organizace nesla název PO SSM Kl.Gotwalda. Pionýři projevili znalosti, dovednosti, zkušenosti v zálesáckém desetiboji, v soutěži vybíjené. Putovní plaketu získala hlídka chlapců ze Stříbrné. Účastníci byli velmi spokojeni a projevili přání opakovat setkání v příštích letech opět ve Stříbrné.
Vyvrcholením expedice bylo 13.kraj.setkání v Nuzerově v červnu, jehož se účastnilo 15 nejlepších pionýrů. Poprvé proběhl závod Pionýrská stezka odvahy. Hlídka chlapců ze Stříbrné získala za 1. místo putovní plaketu.

ZDŠ
Na zdejší ZDŠ po několik let rozvíjí činnost dvě družstva odbíjené pod vedením učitelek s.Poppové a Štvánové. V okresních soutěžích získali žáci zlatou medaili ve škol.kole, děvčata stříbrnou. V červnu členové obou družstev odjeli na 3. ročník celostátního turnaje vesnických kolektivů v odbíjené jako reprezentanti Západočeského kraje do Čestic, okres Rychnov n. Kněžnou.
Chlapci se umístili na 4. místě, dívky na 5. Ty byly mnohem bojovnější a svým sportovním nadšením získaly obdiv obecenstva.
Pořádající družstvo velmi mile přivítalo naše reprezentanty a celé tři dny se o ně pečlivě starali. Připravili pro ně zájezd do Dobrušky, Opočna, Častolovic, Rychnova.