Rok 1967

Celoobecní závazek k 50 výročí VŘSR byl zaměřen na potřeby státu a obce. Byl rozdělen na zemědělský úsek úpravu rod. domků a okolí, akci Z, byl přijat závazek ČSM místní org. Svazarmu, PO ZDŠ, ČSČK, jednotky PS VB.

AKCE Z
Letošní práce v akci Z se týkaly:
    a) úpravy vodní nádrže, prohloubení, rozšíření, vyložení břehů kamenem, úprava dna
        pískem. Hodnota prací 50 tis. Kčs., odpracováno bylo 2.600 brig. hodin.
    b) vybudování vodovodu v Tisovké ulici,
    c) úpravy prostranství ve středu obce,
    d) pročištění příkopů, oprava kanálových propustí v Leopoldově ulici, usazení kan. roštů,
        oprava můstku u bývalé konírny SS,
    e) vybudování televizního převaděče

Do Akce Z je nutno zahrnout také provádění domovní údržby MNV – údržba veřej. osvětlení, oprava střech a okapů, údržba veřej. komunikací společně se SS a Les. závodem.
V plánované inv. části byl přijat závazek v hodnotě díla 295.000,– Kčs a 2.120 hod.
v neinv. části byl přijat závazek dosáhnout hodnoty díla 96.580 Kčs.
Za 1. pololetí roku bylo dosaženo hodnoty díla za 3,071.680,- Kčs, při čemž bylo odpracováno 163.893 hodin. Z toho na opravách rod. domků bylo odpracováno 33.248 hodin a docíleno hodnoty 436.000,- Kčs. Úprava vodní nádrže byla dokončena na podzim, byly opraveny cesty v dolní části obce a úseky cesty na Horní Stříbrnou. Do budovy MNV byl zaveden vodovod, v ZDŠ byly vyměněny okapy, v MŠ opraveno ústřed. topení. Televizní převaděč byl k 30. 6. 1967 uveden do provozu. Místní ZDŠ převzala patronát nad parčíkem a památníkem padlých rudoarmějců. Značný podíl na odpracovaných hodinách mají také podniky na svých provozovnách v obci rekr. zařízeních, hl. Buzuluk Chodov, který provádí značné terénní a stavební úpravy, vybudoval sportovní hřiště a malou vodní nádrž.
Stejné úpravy provádí podniky Výpočet. techniky Praha, ONV a další.
Na veřej. schůzi 20. října bylo zhodnoceno plnění závazku v akci Z:
v inv. č. dosažená hodnota…………………. 245.400 Kčs
v neinv. č. dosažená hodnota ……………… 778.884 Kčs
při výstavbě,opr.rod.domků ………………… 290.288 Kčs 7970 hod.
na úseku vodohosp. ………………………….. 66.628 Kčs 5543 hod.
na úseku komunikací ………………………. 469.614 Kčs 12567 hod.
při jar.úklidu a celk.úklidu …………………….222.633 Kčs 25950 hod.
při parkové a sadové úpravě ……………. 2 mil. Kčs
V neinv.části akce Z bylo odpracováno 183.372 hod. a vytvořena hodnota 4.532.000 Kčs.
Uvedená vysoká čísla svědčí o tom, že byla vytvořena díla vysokých hodnot, na kterých se podíleli všichni občané Stříbrné a jednotlivé organizace. Současně probíhala soutěž les. hosp. Západočes.kraje „Každý občan 1 plm dřeva“, aby byla zvládnuta kalamita způsobená větrnou smrští a bylo zabráněno dalším škodám kůrovce.
Jarní úklid byl proveden do konce dubna, současně byly vybudovány nové ploty, vysazeny ovoc. stromy a okrasné keře, proveden výkup papíru, železa, textilu. Při sběru pomohla PO při ZDŠ,která odevzdala 90 q železného šrotu,9 q papíru,7,5 q textilu.
.
ZEMĚDĚLSTVÍ
Na úseku zeměd. mělo být odpracováno 310 hod., dodáno 2000 ks vajec a 102 q sena. Protože zem. výroba v katastru obce je orientována na využívání pastvy a sklizeň sena, byly vymezeny plochy k sekání a pastvu. Přidělování ploch prováděl SS a LZ. Důsledkem suchého jar. období a let.dešťů byla senoseč zpožděna. Přesto však byl její průběh příznivý a bylo dodáno kvalitní seno. 
K 8.8. bylo plánované množství 880 q jetelovin na 29,5 ha překročeno o 50 q, luk bylo posekáno 53 ha a dodáno 1060 q sena. Zbývající plochy 15-17 ha na Nové Vsi byly posekány a usušeny během srpna. Z 1 ha se získalo 15q sena. Tedy závazek 102 q sena byl vysoce překročen.
Stejně tak i závazek 310 brig. Hodin byl překročen, jen pomoc místní ZDŠ při vybírání brambor SS Bublava činila 2800 hod.
Plán vajec počítal s dodáním 2000 ks, dosáhl 4500 ks, tedy i zde došlo k dvojnásob. splnění.
Na těchto úspěších se však nepodílela místní organizace ČSM, která svůj závazek dodat 40 q sena nesplnila, rovněž jednotka PS VB nedodala plánované množství 20 q sena. 

DOBROVOLNÉ ORGANIZACE
V letošním roce v obci pracoval:
Výbor žen předs. s. Jirsíková,
ČSČK předs. s. Gajdůšková,
OB předs. s. Chotaš
Svazarm, ČSTV, ČSM, PS VB, Čsl. svaz zahrádkářů a ovocnářů.

KULT. ŽIVOT
Byly pořádány oslavy MDŽ, májová veselice, postavena májka před místní rest. Horal, uspořádán táborák, oslavy 1. a 9. května, uskutečněna beseda s účastníky Sovět. armády, kteří se podíleli na osvobození zdejšího území, dále tři taneční zábavy.
Veřejná knihovna půjčovala 1x v týdnu, knihovnicí byla s. Vojtěchová, učitelka ZDŠ. Knihovna měla 26 čtenářů, půjčila 300 knih. Na celkový počet obyvatel bylo málo výpůjček, bude nutno další propagací získat nové čtenáře z řad dospělých, mládeže a dětí.

OBČANÉ STŘÍBRNÉ
K 30. dubnu 1967 bylo ve Stříbrné 778 obyvatel – 356 mužů, 386 žen,
742 obyvatel trvale bydlících, 36 přechodně ubyt..

Věkové složení obyvatel:
Do15 let                      196        Od 40 – 45 let      62
Od 15 – 20 let               69        Od 45 – 50 let      42
Od 20 – 25 let               38        Od 50 – 55 let      36
Od 25 – 30 let               40        Od 55 – 60 let      38
Od 30 – 35 let               32        Od 60 a více       140
Od 35 – 40 let               49 
                                                                       ——-
                                                                        742

Obyvatelé pracovali v těchto závodech:
Průmysl                                191 obyvatel
Krajka Kraslice                        44 obyvatel
Autobrzdy                               39 obyvatel
Průmysl prádla                        34 obyvatel
Amati                                     30 obyvatel
Rudné doly Tisová                   11 obyvatel
Tosta Aš (dom.děl.)                 11 obyvatel
Kombinát Vřesová                     7 obyvatel
Škoda Rotava                           9 obyvatel
Chem.závody                           6 obyvatel
Zeměděl.a lesnictví                  81 obyvatel
Státní statek                            6 obyvatel
Lesní závod                            57 obyvatel
Stavebnictví                            10 obyvatel
Doprava                                   7 obyvatel
Služby                                   67 obyvatel
Studenti                                 16 obyvatel
V domácnosti                         28 obyvatel
Důchodci                             146 obyvatel
Děti do 15 let                       196 obyvatel
Celkem                               742 obyvatel

Za prací dojíždělo hromad. doprav. prostředky:
a) do 30 minut 185
b) přes 30 minut 18


v obci bylo 240 obytných domů, 73 nebyt. objektů, 5 neobydl., 16 indiv.rekreace, 16 podnik

Z nebyt. 41 provozovny, zařízení SS, LZ.

Občanská vybavenost:
Administr. – sídlo MNV, pošta, římskokatol.fara
Školství – ZDŠ, MŠ
Kino a osvěta – knihovna, kino, kostel
Zdravot. péče – dětská poradna (1x za 14 dní), jesle, veřej. stravování – Horal Stříbrná (120 míst u stolu, kapacita kuchyně – 300 jídel)
Obchod – 2 smíšené prodejny potravin
Ost. zařízení – hasič. zbrojnice.

ZHODNOCENÍ PRÁCE ZA CELÉ VOLEB. OBDOBÍ
Na plenár.zasedání konaném 28. 1. 1968 byla zhodnocena práce za celé volební období, plnění závěrů XIII. Sjezdu KSČ a jeho rezolucí.

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ
V rozboru hospodaření MNV za rok 1967 byla rozvedena oblast investiční výstavby, plnění rozpočtu v příjmové a výdajové části.
V příjmové části nedošlo k podstatným výkyvům v plnění. Celkové plnění bylo 116,9% a bylo ovlivněno prodejem rodinných domků v majetku MNV. Ve výdajové části bylo plnění na 87,5%. Nepodařilo se splnit plán druhé fáze v opravě komunikací. V ostatních úsecích byla výdajová část plněna na 100%. Rozsah úkolů zabezpečených nár.výborem se rok od roku zvyšuje.
v r. 1964 činily příjmy 294.100 Kčs výdaje 273.000 Kčs
v r. 1967 -„- 432.000 Kčs výdaje 312.000 Kčs
při čemž bylo do rozpočtu zařazeno dalších 56.500 Kčs z FRR, 
takže celkové příjmy …… 488.500 Kčs.

ŠKOLSTVÍ A KULTURA
Na úseku školství a kultury (výdaje 368.700 Kčs. V letech 1964 – 1967 byly vytvářeny stále lepší materiální podmínky pro práce a výchovu dětí.
Celá školní budova byla vymalována svépomocí a bylo provedeno oplocení škol.zahrad, zakoupen televizor Dajana. 
V MŠ byla provedena dvojí kanalizace, oplocena zahrada, opraveno vodovodní a tepelné zařízení, vymalována budova, natřeny okna a dveře, položena gumolina v celé budově, zakoupeno nové vybavení – přikrývky, nábytek, nový sporák. Do školní jídelny byla dodána nová lednička,elektrická trouba,nádobí.
V roce 1967 byla sjednána dohoda s Městskou lidovou knihovnou v Kraslicích o předání knih z majetku místní knihovny. Nejméně 1x za 3 měsíce budou v rozsahu 200-300 svazků knihy soustavně vyměňovány. MNV tedy nebude provádět přímý nákup knih, plánované finanční částky budou převáděny na účet MěLK v Kraslicích.

KINO
Na úseku kultury spadá do pravomoci MNV kino.Přestože je návštěvnost malá,podařilo se plánované částky splnit.Pro lepší propagaci byla přijata některá opatření,zakoupeny nové vývěsní skříňky a tabule. V příštích třech letech se počítá s opravou kina, aby prostředí bylo ještě lepší.

ZDRAVOTNICTVÍ
Na tomto úseku MNV spravuje jesle. Byl dodán nový kotel, celá budova byla vymalována,provedeny nátěry oken, dveří,položeno nové linoleum,zakoupen nábytek, hračky,nádobí.
Přestože počet umístěných dětí nedosahuje plné kapacity, plán příjmů byl splněn.

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
MNV pečuje o osoby s nízkými důchody formou jednorázových výpomocí. V rozpočtu MNV je pro tyto účely každoročně stanovena částka 5.000 Kčs. Výpomoc se poskytuje převážně v předzimním období k nákupu uhlí a nejnutnějšího oblečení.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
MNV spravuje všechny veřejné studně, ve kterých se pravidelně provádí 2x do roka kontrola nezávadnosti vody, opravy pump a dalšího vodného zařízení. Ve správě je též samospádový vodovod v ZDŠ, v ulici na Tisovou, který byl uveden do provozu koncem r. 1967.

MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Po dlouhá léta nebyla opravě cest věnována patřičná pozornost. Proto byly opraveny nejhorší úseky – cesta na Horní Stříbrnou, na Tisovou, naléhavé úseky ve středu obce. Byly opraveny příkopy, kanálové propusti a můstky. V rozpočtu MNV se počítá v příštích třech letech s částkou 25-30 tisíc Kčs pro každý rok.

HOSPODÁŘSTVÍ
Na úseku místního hospodářství MNV pečuje o veškerý domovní majetek ve stát.vlastnictví – škola, jesle, NV. Finanční částky určené k údržbě domů ve správě MNV byly velmi nízké, nájmy též. stav rod.domků byl neuspokojivý. Rada MNV proto přijala rozhodnutí co nejrychleji je odprodat soukromým majitelům či jiným zájemcům. Pro další léta je počítáno s částkou 54-65 tisíc Kčs. V průběhu voleb.období bylo odprodáno celkem 26 rodinných domků z majetku MNV, 10 domků bylo odepsáno, neboť byly odprodány v minulých letech.
V současnosti v majetku MNV zbývá 14 rod.domků.
MNV udržuje místní hřbitov, dále spravuje veřej.osvětlení. Údržba je zajištěna pracovníkem s.Beránkem.

VNITŘNÍ SPRÁVA 
Na úseku vnitřní správy byly provedeny opravy budovy MNV – vymalování, nahození budovy, nátěry, klemp.práce, zakoupen nový nábytek, zaveden vodovod.

AKCE Z
Na úseku akce Z byly vytvořeny značné hodnoty. Byl založen ovocný sad s oplocením na betonové podezdívce, oploceny jesle, ZDŠ, MŠ, hřbitov, založen parčík ve středu obce, opravena vodní nádrž, zhotoven vodovod v Tisovské ulici.
Závěrem lze říci, že celkový vzhled obce se podstatně zlepšil, vytvořily se dobré základy pro soužití občanů, byl zlepšen stav místních komunikací a rozšířeny služby pro obyvatelstvo (čistírna).

ČINNOST MNV, POSLANCŮ
Dále byla zhodnocena činnost MNV a jeho poslanců. Plénum MNV se po volbách scházelo každých šest týdnů, později jednou za dva měsíce. Zabývalo se problémy které byly v popředí zájmu občanů a nár. výboru. Především se řešil plán, rozpočet, rozvoj míst.hospodářství, školství, kultura, ochrana veřej.pořádku.
Podařilo se zvýšit pracovní charakter plen.zasedání MNV a podíl poslanců MNV na jejich přípravě. Z dosavadní činnosti pléna MNV za uplynulé vol.období lze vyvodit závěr, že plní své úkoly zastupitelského a státně mocenského orgánu, jehož těžiště je v odpovědnosti za rozvoj obce, ve sjednocování celospolečen.a místních zájmů a v plné péči o soustavné zvyšování úrovně organizátor.práce.
Rada MNV se zabývala úkoly, vztahujícími se na více úseků činnosti. Při projednávání jednotlivých úkolů se jednání rady zúčastňovali zástupci podniků a organizací.
Z celkového počtu 6 komisí došlo ke snížení na 4.
a) plánovací a finanční komise byla sloučena s obchodní, dále se zabývala rozpočtováním a hospodařením.
b) komise pro místní hospodářství se zabývá dopravou, výstavbou.
c) komise školská a kulturní řeší otázky zdravotní a sociální.
d) komise ochrany veřej.pořádku zajišťuje i zeměděl.otázky.

Hlavním předpokladem pro dobrý výkon funkce poslance je jeho účast na jednání pléna a rady, Činnost poslanců na plen.zasedání se pohybovala kolem 70%. Současně bylo provedeno hodnocení jednotlivých poslanců. U 14 poslanců bylo doporučeno, aby pracovali i v dalším volebním období. U pěti poslanců nebyla doporučena kandidatura z osobních, rodinných, zdravotních důvodů.
Závěrem lze říci, že činnost poslanců NV byla úspěšná, že bylo dosaženo značného zlepšení ve všech oblastech činnosti výboru, že autorita NV jako orgánu státní správy vzrostla a byly vytvořeny předpoklady pro další dobrou činnost nově zvoleného národního výboru.

Psaná kronika str. 169 – 183