Rok 1966

V tomto roce se sešla rada MNV celkem 21x, plenár. zas. 6x. Nejdůležitějšími otázkami byly úkoly v zemědělství, akce Z, hospodaření MNV, přípravy oslav význam. výročí, činnost jednotlivých komisí.
V obchodech, službách, jakož i ve výrobě, bylo přikročeno ke zkrácení pracovní doby. V obchodech byla zavedena 44 hod. pracovní doba, a tím i volné soboty 1x za 14 dní. S tím se vyskytly nové problémy, které bylo nutno vyřešit, a to provoz v prodejnách o volných sobotách, úprava jízdního řádu, aby vyhovoval místním podmínkám. 

AKCE Z
Začnu akcí Z. Pro srovnání s předchozími léty je třeba uvést, že v r. 1964 byly provedeny práce v invest. a neinvestiční části v hodnotě 24.000 Kčs, v roce 1965 v hodnotě 754.000 Kčs, za 9 měsíců r. 1966 v hodnotě 1,023.800 Kčs. Tato vzrůstající výše tvořených hodnot svědčí o dobré práci poslanců NV, zejména komise MH, dále o velké důvěře a pomoci, kterou velká většina našich občanů poskytuje NV, dále v politické vyspělosti občanů o tom, že nastoupený směr v NV je správný. Tak vysoké hodnoty by nikdy nemohly být vytvořeny bez vydatné pomoci místních občanů.
V plánu na rok 1966 bylo počítáno:
    a) postavit 3 autobusové čekárny v hodnotě 50 tis. Kčs,
    b) upravit budovu jeslí v hodnotě 7 tis. Kčs,
    c) upravit budovu a okolí MŠ v hodnotě 30 tis. Kčs,
    d) upravit místní komunikace v hodnotě 40 tis. Kčs,
    e) upravit a oplotit budovu ZDŠ v hodnotě 40 tis. Kčs,
    f) upravit a oplotit místní hřbitov v hodnotě 60 tis. Kčs,
Celková hodnota všech prací je 227.000 Kčs s plánovaným nákladem 95.800 Kčs. Financování těchto prací nemohlo být zajištěno z fondu rozvoje a rezerv MNV, proto byl požádán ONV Sokolov o přidělení potřebné částky 80.000 Kčs, čemuž bylo vyhověno. Z ostatních akcí byly rozšířeny práce na úpravě jeslí, v budově MNV, nabíleny fasády u „pekárny“ a dalších budov, upraven parčík před restaurací, opraveny úseky cesty na Horní Stříbrnou, výměna okapů a žlabů na restauraci, Svazarmu, Pramenu, MNV. K 30. 6. 1966 bylo dosaženo díla v hodnotě 115.300 Kčs, bezplatně bylo odpracováno 1.313 hodin. Na 1 obyvatele připadlo bezplatně 29 hodin. Podle jednotl. druhů práce byla získána další hodnota při údržbě a úklidu veřej. zařízení a prostranství 60.700 Kčs, při údržbě zeleně 363.900 Kčs, při údržbě bytového fondu 107.400 Kčs, z toho v soukr. vlastnictví 39.500 Kčs
K 30.9. se na akci Z podílelo celkem 31 občanů, bylo odpracováno 7.818 hod. a vytvořena hodnota ve výši 167.000 Kčs. Občané odpracovali velké množství brigádnických hodin, největší zásluhu měli:
s. Vaněk 898 hod.        Fr.Hupfer 592 hod.                Ant. Böhm 590 hod. 
Ant.Wahlich 519 hod.   Josef Lugert 499 hod.            Ant. Lorenz 469 hod.
Těmto občanům bylo uděleno čestné uznání s upomínkovým dárkem. Kromě toho byly vytvořeny další hodnoty v neinv. části akce Z na zvelebení obce, celkem bylo odpracováno při zveleb. bt. fondu … 2.204 hod., při úpravě budov … 6.320 hod., na úseku vodohosp. … 460 hod., naseku komunikací … 3.075 hod., při úklidu obce … 5.724 hod., při parkové a sadové úpravě, výsadbě … 9.640 hod., při pracech souvisejících s použitím doprav. prostředku při úklidu … 643 hod.
V uvedeném počtu odprac. hodin jsou započteny práce prováděné jak NV, tak našimi občany. Celkem bylo odpracováno 41.199 hod. (závazek pro rok 1966 byl 6.980 hod.). Nemalou měrou se na těchto pracech podílela i mládež, která odpracovala velké množství hodin na úklidu veřej. zařízení a prostranství, při údržbě byt. fondu. Zejména starší ročníky ZDŠ pomohly Lesnímu závodu Kraslice při výsadbě les. stromků, stát. statku na Bublavě při sklizni brambor. Žáci ZDŠ pečují o památník padlých rudoarmějců, o parčík ve středu obce. Všechny uvedené hodnoty svědčí o tom, že občané ve Stříbrné nelení a mají zájem o zlepšení vzhledu své obce. 

ZEMĚDĚLSTVÍ
Stříbrná je obec zeměd.charakteru. Proto důležitými otázkami je příprava zem. prací, senoseče, žně. Zem. komise vycházela z plánu prací farmy stát. statku, který byl společný i pro st. satek ve Stříbrné.
V předjarním období bylo provedeno vápnění luk na 6 ha, přihnojování umělými hnojivy na 18 ha. Močůvka byla vyvezena na pozemky, se kterými se počítá na setí krmné kapusty. Orná půda, která v obci byla, již vloni byla osetá jetelem, nebo zatravněna. Počítá se s umístěním většího počtu dobytka ve zdejších stájích.
Přes velmi příznivé počasí neměla senoseč plynulý průběh, projevila se značná přestárlost porostů, které nedávají kvalitní sklizeň. Také značná poruchovost gravel ovlivnila senoseč. Proto nebyly posekány takové plochy, jak se předpokládalo. Situace ve svozu byla dobrá zásluhou přidělených vojenských vozidel a brigádníků z řad vojáků. Místní obyvatelé uzavřeli závazek dodat SS 458 q sena, ve skutečnosti dodali 560 q. Největší množství dodali: 
R. Böhm 71 q sena, E. Wahlichová 48 q, E. Deimler 43 q, Ad,Poppa 47 q, K. Lausmann 43 q. Jednotka PS VB dodala 42 q sena, VŽ 27 q sena. V počtu odpracovaných hodin se největší měrou podílel St. Bejr 212 hod., Fr. Farkaš 54 hod., G. Heroutová 52 hod..Plán počítal sklidit seno ze 65 ha – 11,5 vagonů. Za pomoci místních občanů a vojáků se podařilo sklidit seno ze 112 ha – byly posekány i plochy původně určené k pasení dobytka, a to 18 vagonů.
Podle zprávy zem. komise byla senoseč úspěšně zakončena, prověrka však ukázala hrubé nedostatky v uskladnění.
Pro podzimní práce bylo k dispozici 5 kolových traktorů s rozmetadly, 1 pásový traktor, 1 nakladač.
Bylo ošetřeno 37 ha luk a jetelotráv.
Během roku se ukázalo, že plánované dodávky budou vysoce překročeny v mléce, vejcích, přírůstkách.

CHOVÁNÍ MLÁDEŽE
Zastavme se u chování mládeže. V posledních letech se mládež projevovala chuligánstvím. Byla přijata opatření, že
    1) v holič. a kadeř. bude odmítána výstřední úprava dlouhých vlasů,
    2) v krejč. provozovnách nebudou zhotovovány výstřední oděvy, typické pro odívání 
       chulig. mládeže,
    3) v provozovnách KS bude přijat dodatek o slušné úpravě oděvů a vlasů přijímaných učňů,
    4) za přestupky a provinění rušitelů budou ukládány co nejpřísnější opatření – pokuty
    5) koncem roku bude zhodnocena účinnost prováděných opatření.

Komise škol. a kulturní podala zprávu, že chování mladých lidí ve Stříbrné je velkým problémem. Neexistuje žádná tělovýchovná organizace, která by mladé lidi podchytila. Zájem o sport, zejm. o sportovní hry , mezi mládeží je. Svaz mládeže se snažil zajistit nábytek, zařízení, takže mládež se má kde scházet. Slibně se začala rozvíjet i činnost střeleckého kroužku Svazarmu, který nezahálel ani v zimě a mládež se pravidelně scházela. Částečně se zlepšilo chování mládeže školou povinné na veřejnosti. Zlepšilo se chování v kině, snížily se stížnosti na škody způsobené dětmi.
Školní mládež měla především zásluhu na kulturních programech k významným výročím – MDŽ, 9. květen. Byla nápomocna zejména při jarním úklidu a sběru odpadových surovin. Odevzdali 1000 kg papíru, 200 kg textilu. 

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ
Na únorovém plenárním zasedání r. 1967 podal tajemník fin. komise rozbor hospodaření za rok 1966. Uvedl plánované a skutečné výsledky v příjmové a výdajové části rozpočtu MNV, jejich procentuelní plnění a zdůvodnil výkyvy.
Po finančním vypořádání rozpočtu MNV za rok 1965 vznikl FRR ve výši 70.525 Kčs.
Z této částky bylo vyčleněno 16.200 Kčs na kulturu, ve výši 54.273 Kčs byly prováděny opravy fasád domů v majetku MNV, opravy střech, okapů, malování domů a nátěry ZDŠ, jeslí, nákup nábytku.
Celkové plnění příjmové části MNV za rok 1966 – 102,7% ve výdajové části 89,5%.

ČINNOST RADY, KOMISÍ MNV
Činnost rady a komisí vycházela z přijatých plánů práce, byla zaměřena k řešení všech zásadních problémů, jež se v obci vyskytly. Současně byly projednávány a zajišťovány úkoly ukládané usnesením rady a pléna ONV v Sokolově, KNV, vládním usnesením. Účast členů rady na zasedáních v průběhu letoš. roku byla 78%, oml. členů bylo 13% a neomluvených 9%, hostů 32.
Komise pro ochranu veřej. pořádku a zemědělství 
měla plánováno 24 schůzí, celkem se sešla 27x se 100% účastí. Zaměřila svou činnost na zajišťování ochrany veřej. pořádku na území celé obce, na úseku požární ochrany, kde byla sledována protipožární opatření, prováděny prezent. prohlídky v domech.
Na úseku dopravní bezpečnosti komise sledovala údržbu silnic a ostatních cest, opravy můstků.Na úseku veřej. pořádku na veřej. místnostech a domech sledovala účinnost bezpeč. opatření, zejm. při slavnostech, dále dodržování předpisů při podávání alkohol nápojů. Prověřovala, zda byly dodržovány předpisy v přihlašovací a odhlaš. povinnosti, činila opatření proti příživnictví. Na úseku obchodu dohlížela na dodržování uzavírací doby v prodejnách, provozovnách, na dodrž. měr a váh. Dále zajišťovala ochranu veřej. studní před znečišťováním, vyhlašovala kontumaci psů a koček.Na úseku zem. hodnotila plnění plánu, dodávek farmy SS, doporučovala nápravná opatření. Prováděla soupisy hosp. zvířectva, ovoc. stromů a keřů.

Komise školská a kulturní, která byla současně zdravotní a sociální, 
řešila otázky škol a kultury. Vyjadřovala se k návrhům na jmenování vedoucího knihovny, povolovala pořádaní taneč. zábav. Vedla přehled o kulturních akcích v obci. Na úseku soc. zabezpečení rozhodovala o poskytnutí podpor z doplňkové péče potřebným osobám v obci, vyjadřovala se k návrhům na zvýšení důchodů, sama prověřovala stížnosti občanů na úseku soc. zabezpečení. Na úseku zdravot. dbala o dodržování hygieny, protiepid. péče – udržování čistoty domů, dvorů, ulic, čistotu potoka, pitné vody. Organizovala pořádání přednášek, besed, hovorů s občany, zdravot. výchovu.
Komise finanční, plánovací, obchodu zaměřila svou činnost na přípravu fin. plánů, roč. rozpočtů, schvalovala rozpočtové přesuny, měsíčně hodnotila hospodaření MNV. Na úseku daní a míst. poplatků dozírala na správné vyměřování daní a poplatk. povinností. Na úseku správy majetku sledovala spravování, ochranu, zvelebování stát. majetku, provádění inventarizace. Na úseku obchodu kontrolovala úroveň zásobování, dodržování sortimentu zboží a rozvozných plánů, dohlížela na kvalitu, ceny a prodej v pohostinství.
Komise se sešla 10x, (2x se nesešla).Práci prováděli pouze někteří členové, je nutné aby i ostatní členové komise plnili své povinnosti.

Komise pro místní hospodářství
projednávala výstavbu, zvelebování obce, pomoc při akci Z, rozhodovala o prodeji rod. domků, organiz. sběr odpadových surovin. Na úseku dopravy dbala o údržbu a rozšíření veřej. osvětlení, sledovala stav veřej. cest, studní, ve spolupráci s ČSD a ČSAD řešila časové nasazení dopr. linek. Komise se sešla 12x. Ne vždy byla přítomna nadpoloviční většina. V současné době se podařilo najít náhradu za tajemníka komise, který se odstěhoval.

V této zprávě o činnosti rady a komisí MNV za r. 1966 není uveden počet a rozsah jednotlivých úkolů, ale skutečná situace v obci, zejména její lepší vzhled, zajištění dostatečných financ. prostředků, stav v jeslích, MŠ, ZDŠ – jejich vybavení, zlepšení vztahu mezi občany – to vše svědčí o dobré práci velké většiny poslanců NV.
Také vztah našich občanů, jejich pomoc a účast na akcích je možno posuzovat jako dobré plnění povinností všech volených funkcionářů v obci.
Podle dosavadních výsledků dosažených v letošním roce jsou vytvořeny všechny předpoklady pro další úspěšnou činnost poslanců NV, pro další zlepšení a zvelebení vzhledu obce a celého životního prostředí. 

Psaná kronika str. 156 – 168