Rok 1963

V letošním roce se uskutečnilo 8 plen.zasedání, 25 schůzí rady MNV.

FARMA
Nejdůležitější otázkou bylo hospodaření zdejší farmy. Občané se zavázali,že na pomoc zeměd.odpracují 1000 hod.zdarma na meliorač.pracech. Pro letošní rok bylo zajištěno dostatek sena, sláma se však dovážela z Rotavy a Bublavy. Senoseč započala v polovině června. Seno se sekalo strojově, ručně na svazích, příkopech, bažinách.
Za ruční sekání v rovném terénu bylo propláceno na 1 q 18 Kčs,
Za ruční sekání ve ztížených podmínkách……………….. 27 Kčs,
Za ruční sekání v bažinách, příkopech ……………………30 Kčs,
Za sekání gravelou …………………………………………..11 Kčs.

Bylo dosaženo výnosu 16 q na 1 ha, siláže celkem 1600 q.
Ve Stříbrné neproběhly žně, neboť žádné obiloviny se nepěstovaly.
Jako nejlepší se umístila A. Kunzmanová – odpracovala 160 hod., Němeček st. 120 hod., Pöschmannová 110 hod. Šerbaum 60 hod., další občané Bódi, Slepičková, Řádek, Hlavatá, Malá, Hnátová odpracovali na pomoc zemědělství 50 hodin. Celkem bylo sklizeno 20 vagonů sena, 18 vagonů siláže, 6 ha směsky k přikrmování. Zásoby na zimu byly tedy dostačující.
Od počátku roku se plnila dodávka mléka na 150 %. Ještě v srpnu bylo dodáno mléko nad plán, v prosinci však farma dlužila 8000 l mléka, takže celoroční plán dodávky nebyl splněn.
Plán vajec byl 3000 ks, celkem bylo vykoupeno 3700 vajec. V červnu byl zaslán radou ONV Sokolov zdejšímu MNV děkovný dopis, že již v květnu byl splněn celoroční plán výkupu vajec na 103,9 %. Velkou zásluhu na splnění měly členky VŽ, které vydatně pomáhaly při výkupu.

AKCE Z
Byla zaměřena na opravu propustí a obec.studní. Jarní úklid byl proveden nedostatečně, nebyl odklizen ani popel a staré plechovky.Sběrna vykupovala 2x v týdnu, vedoucím byla s. Höringová, později V. Primas.
Celoroční plán papíru           5000 kg     skuteč. 2100 kg
                      textilu            800 kg                   950 kg
                      kostí                 0                         70 kg
                      žel.šrotu    30000 kg                25000 kg
                      bar.kovů     1000 kg                    600 kg 
Dosažené hodnoty byly zaznamenány v listopadu, takže byl předpoklad. Že celor.plán by mohl být splněn.

POSLANCI MNV
I v letošním roce složení poslanců MNV zaznamenalo změny. 11. srpna proběhly doplňovací volby, jichž se účastnilo 100 % voličů.
Za poslance ONV byl zvolen      p. Vojtěch, les. Inženýr
Za poslance MNV byl zvolen      s. Kačer, člen kult.soc.,škol.komise
Za poslance MNV byl zvolen      s. Heroutová, před.zem.komise
Odvoláni byly pro nemoc s. Pletl, Pöschmannová, Cheníčková, Číž – pracoval mimo obec. Za nemocného J. Zapletala vedl kom. výstavby F. Hartl. Současně byla zvolena komise lidových kontrol, delegátem na okr. konf. byl jmenován F. Hartl. 

SPOLEČEN. ORGANIZACE
V obci pracoval VŽ pod vedením s. Klasnové. Účast žen na schůzích byla 50 %, zajišťoval se výkup vajec, oslavy MDŽ, pomoc zemědělství.
ČSČK, stejně tak ČSM, nebyli schopní předsedové. Jednotka PS VB získala titul vzorná jednotka, skládala se ze 4 družstev, které mely rozděleny úseky. Řídila se plánem komise OVP a byla jí vydatným pomocníkem.
S prospěchem a chováním žáků radu a plénum seznamoval ředitel školy s. Štván.Do zeměděl. ze Stříbrné odešli 4 žáci, 1 žák do hornictví, 1 do stavebnictví, 8 žákyň do textil průmyslu, 7 žáků do středních škol.
U příležitosti oslav MDŽ získaly čestný odznak mateřství III. Stupně T.Hartlová, J. Cheníčková, M. Landová, M. Makovcová. Jako dobré pracovnice byly přijaty u předsedy MNV M. Primasová, Gregušová – zaměst.farmy, Böhmová Alžběta, Petríková – zaměst. Průmyslu prádla. 
V září byl ve Stříbrné zrušen závod Průmysl prádla („Leko“) a zaveden závod Prádelny a čistírny, dále byla zrušena stanice Veřejné bezpečnosti.
Stará škola v Horní Stříbrné byla bezplatně pronajata ZO Svazarmu Praha na 10 let, veškeré opravy si bude závod provádět na vlastní náklady.
MNV prodal 10 domků, neboť nedisponoval financ.prostředky, ani lidmi, kteří by opravovali domy v majetku MNV.
Letošního roku se množily případy nespokojenosti se zásobováním v prodejně č. 164. Budova byla vlhká, vedoucí nebyla vhodnou prodavačkou. Několikrát se situace řešila s inspektorem Pramenu. Bude nutno radikálního řešení – vybudovat moderní samoobsluhu.
Do budoucna též zůstává nevyřešena otázka vybudování vodovodu a koupaliště.
V dubnu ve Stříbrné vypukl požár v lese. Při jeho likvidaci vydatně pomáhali žáci ZDŠ a byla jim udělena veřej.pochvala.
Komise MNV řešily své specif. úkoly, nejlépe pracovala komise škol.,kult. a OVP. Od voleb r. 1960 došlo ke kádrovým změnám v komisích. Byli zvoleni noví poslanci, kteří skýtají záruku, že budou vydatným pomocníkem MNV. 

Psaná kronika str. 124 – 128