Rok 1960

23. června 1960 se konalo 1. ustavující slavností zasedání nového výboru za přítomnosti
s. Panstera, poslance KNV
s. Setvína, poslance ONV
s. Sutého, zástupce OV KSČ
s. Kindla, zástupce OV KSČ
s. Beneše, odstupujícího předsedy MNV.

VOLBY
Volební komise podala zprávu o výsledku voleb:
do volič. seznamů bylo zapsáno 576 voličů starších 18 let. 100% voličů odevzdalo své hlasy kandidátům do NS, KNV, ONV. Výsledky hlasování pro poslance MNV v jednotl.obvodech:

voleb.obvod             kandidáti                    % hlasů
1.                           Fr.Wahlich                   92,9
2.                           Fr. Hartl                     100
3.                           J.Švagr                      100
4.                           Fr. Makovec               100
5.                           J.Pretl                        100
6.                           Old. Tříska                 100
7.                           J. Pöschmanová         100
8.                           St.Vrbický                 100
9.                           M. Slepičková              92,9
10.                         Fr.Cígler                      88,4
11.                         V. Winkelhöfer           100
12.                         J. Trohemčuk             100
13.                         J. Král                       100
14.                         Al. Titěra                   100
15.                         Ed. Wohlráb              100
16.                         H. Hergeth                 100
17.                         M. Böhmová              100
18.                         J. Zapletal                  100
19.                         Fr. Holakovský           100
20.                         J. Číž                        100

Celkem 98,4 % platných hlasů.

Z celkového počtu 20 poslanců MNV bylo 9 dělníků, 6 úředníků, 5 ost. pracujících, 17 mužů – 3 ženy.
Poslanci MNV téhož dne složili slib:
„Slibuji, že budu zachovávat věrnost lidu a republice,
Svou činností chránit a posilovat lid.demokr.zřízení, jakož i zachovávat všechny zákony a nařízení.“
Text přečetl zástupce ONV s. Setvín, poslanci potvrdili slib slovy „To slibuji“ a text podepsali.
Pak byly zahrány státní hymny, pionýři a svazáci předali nově zvoleným poslancům květinové dary a blahopřáli ke zvolení.
Dále byla zvolena 8 členná rada MNV a 8 komisí:
Předsedou MNV byl zvolen s.Makovec,
původ.povoláním strojní zámečník,nyní důchodce,
Tajemníkem MNV – St. Vrbický, pův.povoláním dělník
Za členy rady byli zvoleni:
J. Číž, tesař, Ol.Tříska, lesní dělník, J. Král, lesník, 
J.Zapletal, techn.úředník, Fr. Hartl, úředník, M.Slepičková, zdr.sestra
Do jednotlivých komisí byli zvoleni tito soudruzi:
1) do komise zemědělské: s. Wohlráb, Čáslavský, Landa, Siráň
2) do komise škol.a kult.: s. Titěra, Štván. Achátová, Kolesová
3) do komise pro výstavbu, MH, dopravy a obchodu: Margit Böhmová, Wahlich, Pretl, Švagr, Pěchota
4) do komise pro ochranu veřej.pořádku: s. Cígler, Kindl, Štěpánek
5) do komise trestní: s. Hergeth, Setvínová, Bartoš
6) do finanční a plánovací: Holakovský, Trohemčuk,Urbiš, Janisch
7) do zdravotní a sociální: J. Pöschmannová, Turek, Slotošová, Štvánová
8) do bytové: s. Winkelhöfer, Beneš

Nový předseda MNV stanovil tyto hlavní úkoly:

HLAVNÍ ÚKOLY: na období 1960 – 1964 
1) Na úseku zemědělství zabezpečit rozvoj zem.výroby. Jde o zúrodnění půdy odvodněním zamokřených luk na výměře 10 ha, vybudovat celý komplex siláž.Jam k zajištění krmiv.základny pro živoč.výrobu, vybudovat novou konírnu pro 12 koní, zbudovat oplůtky na výměře 40 ha luk.
2) Na úseku služeb obyvatelstvu využívat místních zdrojů. Dbát, aby poskytované služby byly kvalitní, aby byla zvýšena úroveň kultury bydlení, hygiena, čistota obce. K ulehčení práce ženám vybudovat prádelnu a mandlovnu.
3) Na úseku výstavby vytvářet podmínky pro převzetí rod. Domků ze správy MNV do majetku jejich uživatelů, rozšířit síť veřej.osvětlení dalších 15 – 20 světel.bodů, za pomoci farmy SS opravit postupně všechny komunikace. Po skončení GO státní silnice započít s úpravami jejího nejbližšího okolí, kde se nachází mnoho neupravených míst po demolicích, před hostincem vybudovat nový most nákladem 480 tis. Kčs a vyrovnat ohyb silnice.
4) Na úseku vod.hospodářství řešit otázku zásobování obce pitnou vodou. Provést průzkum, vypracovat projekt vodovodu pro celou obec, vyčistit 5 veřejných studní.
5) Na úseku škol.a kultury zabezpečit zvyšování kult.úrovně života v obci, pečovat o výchovu mládeže, zajišťovat spojení školy se životem. Péče o školu, zejm.vybavení učeben a kabinetů, družiny mládeže, stravovacího zařízení, oplocení škol. hřiště, zahrady MŠ, zřízení pískoviště. Na GO školy věnovat 350 tis. Kčs v roce 1960-61, provést adaptaci budovy MŠ nákladem 200 tis. Kčs, upravit místnosti kina, zřízení jeviště.
6) na úseku zdravotnictví dbát o zdraví život.a prac.prostředí občanů,dbát dodržování všech hyg. a protiepid. opatření v rod. i prac. prostředí. Spolupracovat s obvod.lékařem při zabezpečování všech zdravot. akcí, sledovat jeho činnost, pomáhat mu při uplatňování všech prezent. a hyg. zásad. Ve spolupráci se závody Průmysl prádla, SS, Lesní závod pečovat o řádný chod jeslí, školky.
Ve spolupráci s OB a VŽ organizovat pravidelně zdravotnicko-osvětové besedy v obci.Provádět soudr. návštěvy u nemocných občanů, zajišťovat péči o občany, o něž nemá kdo pečovat.
7) na úseku soc. zabezpečení soustavně sledovat sociální poměry v obci, rozšířit poskytování pomoci občanům z doplňkové péče. Významné pole působnosti na tomto úseku přísluší MNV při ověřování okolností rozhodných pro přiznání dávek soc.zabezpečení. Dbát, aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro odpočinek důchodců a pro jejich kulturní život. Schopné důchodce zapojit do masově-politické práce a veřej. činností.
8) na úseku pracov. sil získávat potřebné pracovníky, zejména pracovníky z řad mládeže v první řadě do zemědělství, dále zabezpečovat nábor pro důležitá odvětví národ.hospodářství.
9) na úseku vnitřní správy umožnit občanům, aby své záležitosti mohli vyřizovat v místě, aby se mohli odvolávat proti rozhodnutí příslušné komise k radě, popř.k plénu MNV. Důsledně pečovat o ochranu soc. vlastnictví a o dodržování sociál. zákonnosti. K tomuto cíly bude zaměřena i občanská kontrola.

ÚKOLY MNV 
Rada MNV ve spolupráci s komisemi se zaměří na tyto hlavní úkoly:

1) na plnění úkolů vyplývajících z plánu a rozpočtu z usnesení MNV a ze směrnic ONV,
2) na soustavné zabezpečování rychlého rozvoje zem.výroby, na zkvalitnění všech služeb pracujícím
3) na plánovité rozvíjení kult.života v obci
4) na rozvíjení práce všech komisí MNV a dalších forem aktivu MNV, jakož i na koordinaci jejich činnosti tak, aby byla dodržována sociál.zákonnost a státní disciplína při dodržování místních zájmů a zájmů potřeb společnosti. 

U MNV budou zřízeny tyto komise:

1) zemědělská
2) školská a kulturní
3) pro výstavbu, místní hospodářství a obchod
4) pro ochranu veřej.pořádku
5) finanční a plánovací
6) zdravotní a sociální
7) trestní
8) bytová

V zájmu rozšiřování přímé účasti občanů na hosp.a kult.výstavbě a na řízení institucí sloužících obyvatelstvu se rada MNV bude opírat o práci Výboru žen a dalších organizací.
Výbor žen volí občané na veřejném shromáždění na dobu 2 let. Hlavním posláním VŽ bude politickovýchov. a osvětová čin. mezi ženami s cílem zvyšovat jejich aktivní účast na řešení a zabezpečování konkr.úkolů hosp.a kult.výstavby, zapojovat ženy do veřej.života, zejména do čin. MNV a jeho komisí.

Rozbor za rok 1960
Na 2. plenárním zasedání konaném 9. března 1961 byl podán konkrétní rozbor činnosti a hospodaření MNV za rok 1960. Ve Stříbrné bylo 1000 obyvatel, 271 domů obydlených, 30 neobydlených, 446 domů bylo zbouráno (důsledkem odsunu Němců), celkem tedy 747 domů. Většina neobydlených domů byla využívána jako skladiště sena a jiných zásob farmy ČSSS ve Stříbrné a LZ Kraslice. Další domy v obci vlastnily LZ, Rudné doly Tisová, RaJ Sokolov.
Farma státního statku hospodařila na zemědělské půdě v rozloze 215 ha – z toho 50 ha orné půdy, zbytek půdy tvořily louky a pastviny. Přes 3000 ha zabíraly lesy v majetku LZ Kraslice, soukromý zemědělec s výměrou půdy 1 ha byl jeden.
Obyvatelé byli převážně zaměstnáni v místě – závod Průmysl prádla, LZ, dále pracovali v Kraslicích (Leko, Amati, Autobrzdy), v Leninových závodech v Rotavě.
Provozovny služeb pro obyvatelstvo byly zajišťovány MNV v 11 oborech. Obchodní síť byla zastoupena 2 prodejnami Pramenu, 1 prodejna masa, 1 podnikem Restaurací.
V místě je ZDŠ, OB s knihovnou, jesle, poradna pro děti, ošetřovna, stanice 1. pomoci.

Volby
V červnových volbách bylo v obci zřízeno 20 voleb. obvodů. Z 20 poslanců MNV bylo 11 poslanců české národnosti, 1 slovenské, 1 ukraj., 7 něm. Bylo zvoleno 17 mužů, 3 ženy.
Jako výkon. orgány byla zvolena 8 čl. rada MNV, 8 komisí. MNV spolupracoval s dobrovol.společ.organizacemi, zejména se ZV ROH Průmyslu prádla a ZV ROH při ZDŠ.
V obci pracovaly: Svazarm, Svaz invalidů, ČSˇK, ČSM, Požární sbor. Organizace pracovaly nárazově, mnohdy jen živořily. Aktivně pracoval VŽ, který měl 35 členek.
Práce MNV se rozvíjela podle podrobného plánu. Plenár.zasedání se konalo 1x za 6 týdnů. Od voleb do konce roku 1960 se sešlo 6x. Rada MNV se scházela 1x za 14 dnů. Od voleb do konce roku se sešla 13x, účast poslanců byla 85 %.
Poslanci MNV pomáhali zajišťovat rozsáhlejší akce, jako soupisy hosp.zvířat, kontrolu popis.čísel v obci, získávání závazků k akci Z. Nejaktivnější členkou MNV byla s. Slepičková, předsedkyně zdravot.a soc. komise, která byla vzorem jak v docházce, tak i v aktivitě při plnění svěřených úkolů. Proto byla navržena k přijetí u předsedy ONV u příležitosti oslav MDŽ.
Plnění program.plánu bylo soustavně kontrolováno.
Na úseku zeměd.byla rozhodujícím činitelem farma ČSSS. Ze strany MNV bylo sledováno hospodaření farmy v rostl.a živ. výrobě. Podařilo se zajistit sklizeň sena, obilovin, siláže, V lednu 1961 byla činnost a hospodaření farmy zhodnocena za přítomnosti předs.a taj. MNV, zástupce ředitele ČSSS v Kraslicích všech zaměstnanců farmy ve Stříbrné a Bublavě. (od 1.1.1961 farmy Stříbrná a Bublava sloučeny).
V roce 1960 bylo na farmě 94 ks telat nově narozených, z toho 17 ks uhynulo. Důvodem uhynutí byla nedostatečná péče, umístění ve studených stájích, napájení dobytka mlékem ředěným vodou. Na farmě bylo 150 ks dobytka, hlavním úkolem bylo postupné uzdravování dobytka.

Výsledky dodávek mléka:
Plán      226.000 l       Na 1 dojnici 4,87 l mléka
Skuteč. 188.000 l

Výsledky v živ.výrobě:
                                             plán                       skutečnost
Den. přírůstky u telat              0,60 kg                      0,44 kg
„ „ u jalovic                             0,45                           0,35
„ „ u žíru                                 0,50                           0,45

Senoseč probíhala v červnu, červenci, podařilo se splnit plán posekat 103 ha luk. Brigádníci dodali přes 7 vagonů sena, jako nejlepší Trohemčuk, Arnošt Wahlich, Lausmann, Deimler, Ad.Poppa, Hupfer, Ant. Wahlich, Böhm, Siráň. Vzorem byli manželé Wahlichovi, kteří dodali 140 q sena – Zbývalo posekat 7 ha ručně.
MNV zajistil 10 sekáčů, sušení se zúčastnili studenti JSŠ v Sokolově, studenti Lékař.fakulty z Prahy.

Žňové práce: podle plánu mělo být sklizeno 5 ha ječmene, 10 ha
Žita, 7 ha ovsa, 13 ha směsky.
Podařilo se sklidit všechny plochy za 10 dní. Denní výkon samovazačem byl 3 ha. Žní se účastnili zaměstnanci farmy a 6 brigádníků. Obilí bylo dodáno do ústředního skladu ČSSS do Kraslic.
Plán výkupu vajec počítal s 1750 vajec. Třebaže ve Stříbrné bylo 736 slepic, výkup byl splněn pouze na 60 %.

Akce Z
Zpráva o výsledcích akce Z uvádí, že regulace potoka v prostoru jeslí byla ukončena v květnu, rovněž úprava hrobu sov.vojáků, dále byla postavena autobusová čekárna, plot kolem hřbitova byl natřen, 3 veřej.studny vyčištěny. Nepodařilo se oplotit školní hřiště a zřídit úsekový vodovod, neboť nebyl potřebný materiál. Plán počítal s 9.260 hod., splněno bylo 9.640 hodin. Plánovaná hodnota byla 48.400 Kčs, splněno 61.500 Kčs. Na veř.akcích bylo odpracováno 1.934 hod., další hodiny byly odpracovány při úpravách rod.domků a okolí. Z přidělené fin.částky 20 tis. na akci Z bylo vydáno na materiál 4.120 Kčs, na práci a mzdy 1.882 Kčs.

Služby
MNV spravoval 3 stálé provozovny služeb – 9 oborů, 11 zaměstnanců: holič, obuvník, 2 švadleny, fotograf, elektrotechnik, pokrývač, truhlář, zedník, sklenář.

Knihovna
Činnost lidové knihovny byla velmi slabá. Za celý rok nebyla uskutečněna ani jedna beseda, výstavka knih, pouze výstavka spojená s prodejem knih před vánocemi, kterou zajišťovala pracovnice MNV s. Setvínová. O knihy v obci byl zájem, což je zřejmé z toho, že za tři týdny byly prodány knihy za 2000 Kčs. Za rok 1960 bylo půjčeno 294 knih, dospělých čtenářů bylo 13, čtenářů do 14 let 32. Příjem za půjčování knih byl 112 Kčs. Novou knihovnicí byla jmenována učitelka M. Přibová. Při přejímání nebyla žádná evidence knih. Proto byl vyhotoven nový seznam knih českých a německých, založeny evid. karty a výpůj. listy.

Akce MNV
V r. 1960 proběhlo školení obyvatel. Příprava k civilní obraně. Instruktorem byl jmenován s. Jirsík. Byla vytvořena něm.skupina – 33 členů, se 100 % účastí, druhá skupina 40 členů se 100 % účastí.
MNV zajišťoval oslavy VŘSR, Měsíc českost.-sovět.přátelství, 6. listopadu bylo společné zasedání v budově Svazarmu. Průvodu k pomníku padlých vojáků se zúčastnilo 150 občanů. Večer byl uspořádán lampiónový průvod na školní hřiště s táborákem, zúčastnilo se 240 osob.
7. listopadu doběhla štafeta z okolních obci na autobusové nádraží do Kraslic, odtud proběhla společná štafeta na náměstí. Na závěr Měsíce byl uspořádán kulturní večer, jehož se účastnilo 305 obyvatel.
V podzimním a zimním období proběhla série zdravotních přednášek, jichž se zúčastnili primáři a lékaři z krasl.nemocnice.

Psaná kronika strana 94 – 108