Období let 1955 – 1959

MNV se zaměřil na akce ke zlepšení vzhledu obce. Jednalo se o odstraňování demolic, bouraček, úpravu rod.domků a okolí, vyčištění a zakrytí studní, vyčištění rybníka, opravy komunikací, zřízení dět.hřiště.
Na říjnovém plenárním zasedání byly zhodnoceny výsledky dosažené v akci Z.
   1) byl dán do provozu samospádový vodovod do NŠ, při čemž bylo odpracováno 2000 hodin
   2) na úpravách rod.domků a okolí bylo odpracováno 600 hod.,
   3) na oplocení zahrad 250 hod.,
   4) v obci bylo vysázeno 500 ks ovocných stromků, 20 keřů malin, 30 keřů angreštu a rybízu,
   5) byla vydlážděna část prostranství před NŠ – 350 hod.,
   6) 6 studní bylo vyčištěno, namontovány do nich ruční pumpy – 300 hod.,
   7) Veřej.osvětlení opraveno v částce 12.950 Kčs,
   8) Silnice v 1.obvodu upravena – 240 hod.,

Nejlepšími dobrovolnými pracovníky na těchto akcích byli:
s. Dvorský, Košař, Štván, Jirsík, Žemlička.
Výsledky na úseku zemědíl.výroby budou zhodnoceny v samostatné kapitole o JZD Stříbrná.

1956
Návrh politicko-organizač. opatření k zajištění zimní kampaně v r. 1956/57 zahrnoval úsek rostlinné výroby, živočišné výroby, stanovil úkoly na úseku výkupu, obchodu, financ.hospodaření, propagace a kultury, požární ochrany. Pro akci Z bylo uzavřeno 69 osobních a 2 kolekt. závazky.
Na úpravě rod. domků občané odpracovali 1480 hod. (o 880 hod. více než loň. roku),
Odstranili 3 demolice, byla postavena podezdívka, plot na prostranství před kult. místností,
upraveno volejbalové hřiště
pro JZD místní občané dodali 192 q suchého sena,
pro okresní rezervu 150 q, při špičkových pracech odpracovali 510 hod., na vodojemu v NŠ – 258 hod., začalo se oplocovat mičur.pole při NŠ.

1957
Koncem tohoto roku byly ve Stříbrné založeny služby obyvatelstvu.
K 1.1.1958 měla údržbářská četa šest členů: zedníka, zámečníka, elektroinstalatéra, vodoinstalatéra, sklenáře. Během r. 1958 měly služby 18 zaměstnanců.
Nově byly zřízeny provozovny holičství, obuvnictví, fotograf, pokrývačství, malířství, lakýrnictví, dále 2 pomocní dělníci. V r. 1959 bylo 14 provozoven se 17 zaměstnanci.
Vedoucím služeb byl tajemník MNV, účetnictví vedla účetní MNV s. Setvínová.
V r. 1957 tržby činily          4.082 Kčs,
V r. 1959 tržby činily        61.225 Kčs,
V r. 1959 tržby činily        23.311 Kčs.
V následujícím roce byly služby obyvatelstvu zrušeny pro nerentabilnost.

1957/58
Programový plán MNV Stříbrná na voleb.období vycházel ze směrnic pro činnost nár.výborů. Vytyčil tyto hlavní úkoly v souladu s místními podmínkami a potřebami pracujících. Zahrnoval úsek zemědělský a průmyslový.
Na úseku zemědělském: dbát o řádné využití veškeré zem.půdy,
o zvýšení členské základny JZD,
o zvyšování výnosnosti polí a luk, užitkovosti dobytka.

Na úseku rostlinné výroby:

                              1957                  1958                    1959
pšenice                     12 q z ha             14 q                    15 q
žito                           14 q                    16 q                    18 q
ječmen                      12 q                    15 q                    16 q
oves                          14 q                    16 q                    18 q
brambory                 100 q                   110 q                  120 q
louky                         10 q                    12 q                    14 q

Na úseku živočišné výroby:

Stav skotu               1957                  1958                    1959
Celkem                      80                      80                      100
z toho krav                 40                      40                        45
stav prasat                 50                      50                        50
stav slepic                250                    250                       250

Roční dojivost krav

na 1 kus                 1600 l                1800 l                   2000 l
snůška vajec
na 1 slepici                 80 ks              105 ks                  115 ks
výroba masa
na 1 kus                     20 kg                25 kg                   30 kg

Zda se podařilo splnit plán na úseku zemědělském se nepodařilo zjistit pro nedostatek materiálu.

Na úseku investiční výstavby:
V r. 1957 dokončit stavbu kůlny, vepřína, močůvkové jímky, oplotit 15 ha pastvin, vybudovat letní stáj, opravit komunikace v prostoru objektů JZD.
Výhledově se počítalo s výstavbou teletníka ve Stříbrné, ovčína na Bublavě.
Mimo tyto hlavní úkoly MNV ve spolupráci s místními občany pomůže zajistit včasnou a bezztrátovou sklizeň, zajistí potřebný počet brigádníků z místních zdrojů.

Na úseku zvelebování obce:
V r. 1957: 1) postavení dvou autobusových čekáren
                   (u budovy MNV, u hostince „U Lukášků“)
               2) oplocení místního hřbitova
               3) dokončení úpravy parčíku před kult. domem
               4) úprava komunikací ve voleb.obvod. č.1, 4, vyčištění příkopů

V r. 1958/59: 1) rozšíření ovoc. sadu o 300 ovoc. stromků
                                   2) vybudování vodovodu v Horní Stříbrné, položení potrubí vodojemu
                                       v Leopoldově ulici,
                                   3) rozšíření veřej.osvětlení v dolní části Stříbrné, na určených místech                                        umístit osvětl.tělesa,
                                   4) provedení elektoinst.v sále kina,
                                   5) upravení dalších prostranství,
                                   6) odstranění všech demolic v obci, aby do konce
                                       r.1959 žádná demolice v obci nebyla.

Na úseku škol. a kultury:
vytvořit v obci podmínky k rozvoji kultur.života, rozšířit počet dobrovolných osvět.pracovníků, do kult.dění v obci zapojit občany něm. národnosti.

Na úseku budovatelském:
položení parket v tělocvičně NŠ,
zřízení loutkářské scény,
kino vybavit novými promítači

Na úseku zdravotnickém:
Zřídit obvodní zdravot. středisko se stálým lékařem.
V listopadu 1957 zhodnotil tajemník MNV s. Urbiš plnění programového plánu
     1) autobusové čekárny nebyly postaveny – úkol trvá na rok 1958
     2) nebyl oplocen místní hřbitov
     3) prostranství před kulturním domem bylo upraveno
     4) elektroinstalace v kině byla provedena, požární zbrojnice byla vybavena
     5) 15 ha pastvin bylo oploceno
     6) Vepřín JZD nebyl postaven

         Mimo plán byly provedeny akce:
     1) při MNV byla zřízena údržbářská četa
     2) byl vyčištěn rybník, postavena hráz
     3) škol. zahrada byla oplocena
     4) budova Svazarmu byla opravena
     5) vyměněny 4 m kanalizace
     6) zakryty a vyčištěny 2 veřej.studně
     7) zřízeno kluziště

1958
Rok 1958 rozeberu podrobněji, neboť jsou zápisy z činnosti rady a plenár. zasedání. Pro tento rok byly plánované akce:

Akce Z:
     a) postavení dvou autobus. čekáren, oplocení hřbitova – úkoly z minulého roku
     b) dokončit úpravu požární zbrojnice
     c) zřídit lékařské středisko
     d) upravit restaurač. místnost
     e) upravit prostranství kolem hlavní silnice, cestu ke kravínu
     f) oplotit koupaliště
     g) vypracovat harmonogram oprav domů v majetku MNV

Plánované náklady na vybudování jedné autob. čekárny činily 5.500 Kčs,
na oplocení hřbitova 2.500,- Kčs
na oplocení koupaliště 2.000,- Kčs
na úpravu prostranství kolem silnice 1.000,- Kčs
V květnu 1958 byla podána zpráva, jak pokračují práce v akci Z: byl zajištěn materiál na postavení čekárny, na úpravě požár. zbrojnice bylo odpracováno 51 hod., na úpravě budovy Svazarmu 185 hod., na úpravě prostranství kolem NŠ – 181 hod., na úpravě rod.domků a okolí 700 hod. V srpnu bylo zhodnoceno, že v akci Z bylo odpracováno 4.468 hod.

Závěrečné plenární zasedání konané 11.12, 1958 celkově zhodnotilo akci Z:
      1) autobusová čekárna byla postavena proti garážím Les. závodu – Celkem bylo
          odpracováno 306 hod.,hodnota díla 20 tis. Kčs,
      2) hřbitov byl oplocen, plot natřen
      3) na úpravě prostranství kolem hlavní silnice bylo odpracováno 108 hod., na úpravě
          požár.zbrojnice 300 hod., na budově Svazarmu 536 hod., na okolí NŠ – 226 hod.
Letošního roku byla vypuštěna akce oplocení koupaliště, finanční prostředky (2000 Kčs) byly převedeny na oplocení prostranství před kultur. domem.
Plán počítal s vybudováním lékař.střediska. Naopak došlo ke zrušení střediska pro nízký počet obyvatel, v obci zůstala dětská poradna 1x za 14 dní.
MNV pracoval pod vedením předsedy s. Beneše, tajemníka s. Urbiše. Byly vytvořeny komise:
trestní: s. Štvánová, Cheníčková, Beneš
zeměděl.: s. R. Böhm, Šolc, Wahlich, Zapletal
pro MH, výstavbu: s. Číž, Hamm, Vraný, Rossl
finanční: Holakovský, Urbiš, Landa, Sedláčková
školská: s. Johánková, Rosenfelder, Pöschmannová
Činnost komisí byla zhodnocena na plenár.zasedání 30. října. Dobře pracovaly komise pro MH a výstavbu a finanční, komise školská a zeměděl. nepracovala, členové se nescházeli.

Činnost MNV
Kromě pravidelných předsednických sdělení MNV projednávali:
V lednu: průběh inventarizace, hospodaření, soupis hospod.zvířat, činnost OB, stav evidence půdy,
V únoru: stav požár. ochrany, péče o občany něm. národnosti, péče o domovní majetek, příprava jarních zeměd.prací, výsledky služeb pro obyvatelstvo, výkup zeměd.produktů, pololetní prospěch žáků v místní NŠ, plnění progr. plánu,
V březnu: oslavy MDŽ, vyřizování připomínek a stížností obyvatelstva, jarní úklid, čin. jednotlivých komisí, péče o dosídlence a dosídl.domky, péče zdravotnická.
Celkem se uskutečnilo v I.čtvrtletí 9 zasedání rady MNV, 3 plenární zasedání,
Ve II.čtvrtletí se rada sešla 10x, uskutečnily se 3 plen.zasedání.
V dubnu: zásobování obce, akce Z, výsledky hospodaření JZD, hospodaření MNV za 1.čtvrtletí, rozšíření služeb, ustanovení Sboru pro občanské záležitosti, tržby služeb, příprava oslav 1. a 9. května.
V květnu: odprodej domků, práce s občany něm.národnosti, příprava senoseče, činnost OB, likvidace nedoplatků.
V II. Pololetí byla činnost zaměřena na zajištění senoseče, žní, vytvoření žňových hlídek, na podzimní zeměd.práce, dále byla sledována činnost masových organizací.
Výbor žen – předsedkyní s. Urbišová – se pravidelně scházel, pomáhal zejména místnímu JZD, řešil otázky zásobování obce, otázky užitkové vody ve Stříbrné.
ČSM – spolupracoval s OB. Mladí lidé se účastnili kurzu společenské výchovy a tance,
Svazarm – zařídil si místnost, pravidelně se scházel.
ČSČK a OB dbaly o otázky kulturní výchovy v obci (lékařské přednášky s filmy).
Proběhly přednášky o vnitropolit. a mezinárodních událostech, 2 přednášky pro občany něm.národnosti. Únorových oslav se účastnilo 100 občanů, oslav MDŽ 200 občanů. Výklad díla Má vlast (s ukázkami hudeb) navštívilo 30 občanů, besedu řídil ředitel školy J. Štván.
Oslavy 1. máje proběhly v Kraslicích, 9. květen byl vzpomenut u hrobu padlých rudoarmějců.
Byla obnovena tradice dožínek JZD.
Plán počítal se založením loutkářského kroužku a uspořádáním 5 představení. Zda se podařilo kroužek založit v zápisech není.
OB vysílala v místním rozhlase relace k významným výročím, pomáhala propagačně zajišťovat žně, senoseč.
Plenární zasedání 30. října zhodnotilo činnost MNV podle dosažených výsledků.
schůze rady MNV – 133%, na nich účast členů 78 %
schůze plenárních zasedání – 100 %, účast členů 50 %
v zeměd. – výkup masa hovězího – 113 %, vepř. 75 %, mléka 100 %, vajec 75 %.
Plnění akce Z: plán 8.565 hod.,skuteč. 4.865 hod.
V celoobecním měřítku (z 15 okresů) se dosaženými výsledky MNV Stříbrná umístil na 6. místě.
Kraslické okresní noviny z 22.11.1958 uvádějí v článku Ve Stříbrné jsou příkladem dosažené hodnoty – autobusovou čekárnu, opravy Svazarmu, požární zbrojnice, čištění studní, opravy 48 domků, údržbářskou četu a plánované akce na další léta.

1959
Závazky uzavřené letošního roku na počest výročí osvobození Sovětskou armádou směřovaly ke zlepšení vzhledu obce. Týkaly se vyčištění potoka, vybudování druhé autobusové čekárny u MNV, úpravy prostranství před restaurací, vybudování parčíku, odstranění demolice u Svazarmu, sušení sena pro ČSSS, pomoc při špičkových pracech. Závazek počítal s odpracováním 8.300 hod., na jeho splnění se podíleli jak jednotliví občané, tak organizace: PO, Svazarm, ČSČK, Rybářský spolek,národ. škola, VŽ.
Podle programového plánu měl být vybudován vodovod v Horní Stříbrné, ale pro nedostatek finančních prostředků byl přesunut na pozdější léta. Druhá aut. čekárna byla dokončena. Postavení jeviště v místním kině bylo přesunuto na pozdější voleb. období. Jednalo se o zakoupení mandlu, ale prameny mlčely proč nebyl zakoupen.
Na úpravách rod.domků bylo odpracováno 4.500. ho., na úpravě
kanalizace 120 hod., při čištění cihel 105 hodin. Údržbářská četa při MNV dokončila lakýr.práce v budově MNV, opravila promítací přístroj v kině, zabývala se pracemi lakýr., truhl., zednickými apod.
Z důležitých akcí: v lednu proběhla v hostinci „U Jaroměře“ beseda s občany něm.národnosti na téma „Co je revanšismus, kde je naše vlast“.Rektorem byl s. Fritsch, přítomno bylo 50 občanů.
Školení Civilní obrany prováděl s. Jirsík. Celkem byly připraveny 4 lekce o atomových zbraních, jejich účincích a obraně proti nim. Školení se zúčastnilo 150 občanů. U příležitosti oslav MDŽ obdržely odznak mateřství matky, které měly více dětí a řádně se staraly o jejich výchovu:
A.Bršťáková, M.Čechová, M. Rosochová, K. Šmídová, R. Šťouračová, M. Čopáková, J. Štěpánková. V měsíci čsl.-sovět.přátelství Výbor žen uspořádal v budově Svazarmu výstavku „Moskva v dokumentech“, proběhla beseda o knize „Jak se kalila ocel“. Na závěr Měsíce byla vyslána štafeta ze Stříbrné do Kraslic, večer byl promítnut sovětský film.

K 1. 12. 1959 byla provedena inventarizace majetku MNV. Komise se skládala s předsedy MNV s. Beneše, tajemníka Urbiše, účetní Setvínové, dr. Portheima, s. Štvána,ředitele školy, s. Kapuciánové, řed.MŠ, člena rady s. Uhlíka.
Výsledky srovnávám s rokem 1958.

                                          1958                             1959

a) nářadí,inventář               24.516                          21.476
b) drobný nábytek               8.090                            8.780
souč.vnitř.zařízení
c) údržb.četa                             0                           1.852
d) rozvod.zařízení             217.005                       216.675
e) budovy                      5,759.871                     5,141,701
f) mosty,studny                363.375                       363.375
g) pozemky MNV             135.368                       371.406
h) ovocné sady                    1.136                          1.136
ch)mater.zásoby                  3.416                          4.325

celkový stav v r. 1958 – 5,768.782 Kčs
                  v r. 1959 – 6,151.533 Kčs
Invent. zpráva podrobně popisuje výdaje, kdy na úseku míst. komunikace byly postaveny nové silniční značky, vykopán příkop ke kravínu, postaveno ochranné zábradlí u mostu, značné inv.prostředky si vyžádalo protahování obec.cest v zimních měsících.
oprava veřej.osvětlení si vyžádala částky 7.976 Kčs,
oprava střechy požár.zbrojnice               3.148 Kčs,
oprava 9 rodin.domků                           45.628 Kčs,

U dalších 10 domků byl občanům poskytnut materiál, opravy si provedli bezplatně sami.

Psaná kronika strana 70 – 85