Období let 1950 – 1954

Toto období není podrobně zpracováno, neboť chybějí zápisy z činnosti MNV a jednotlivých komisí. Čerpám ze zápisů VO KSČ, jejíž zápisy jsou vedeny velmi pečlivě, podrobně a podávají částečný obraz ze života obce. K dispozici jsou pouze zápisy ze schůzí MNV z roku 1957, 1958, částečně 1959. Není možno se opřít o přesné vzpomínky pamětníků, neboť časový odstup je dvacet let.

1950
    předsedou MNV byl zvolen            s. Pubrdle,
    místopředsedou                           s. Pokorná,
    financ. referentem                        s. Hartl,
    zdravot. referentem                      s. Heroutová,
    administr. referentem                   s. Makovec,
    škol.a kult. referentem                 s. Jirsík,
    vyživovacím referentem                s. Foldová,
    technickým referentem                s. Dvorský

Do plánu akce Z pro rok 1950 byly zařazeny tyto akce: 
a) úprava a čištění studní
b) úprava komunikací, potoka v obci
c) opravy mostu, bytových jednotek

Žádná výstavba v obci nebyla, byli vyřizovány žádosti o demolice, dbáno na jejich odstraňování. Konečným cílem všech akcí bylo celkové zlepšení vzhledu obce.
V obci pracoval požární sbor, SČSP, ČSČK, Svazarm, Výbor žen, ČSM. Všechny organizace živořily, nebyli schopní vedoucí, kteří by podchytili zájem mladých lidí.
Místní organizace KSČ se skládala z 31 členů, 5 kandidátů, z toho bylo 15 mužů a 21 žen.
Věkové složení: do 25 let                   2 členové
                        do 35 let                   6 členů
                        do 45 let                   7 členů
                        do 60 let                 15 členů
                        přes 60 let                6 členů

Členství v KSČ: od r. 1921 – 45     10 členů
                       od r. 1945 – 48     20 členů
                       po Únoru                6 členů 

Národnost: česká 34 členů, slovenská 2 členové

Sociální složení: zemědělci – 6, dělníci – 3, úředník – 1, v domácnosti – 18, důchodci – 7, živnostník – 1.
VO KSČ zvolilo předsedou s. Nového, místropř.s. Heroutovou, následujícího roku byl zvolen předs. s. Sváta, jednatelem s. Dolejš. Organizace zaměřila svou činnost především na pomoc místnímu JZD, MNV a masovým složkám v obci.

1953
Rozhodnutím ONV Kraslice ze dne 21.12.1952 byly k 1. 1. 1953 sloučeny obce Stříbrná a Nová Ves v jeden územní celek s názvem Stříbrná. V tomto roce bylo ve Stříbrné 792 obyvatel. Z toho české národnosti 364, německé 335, slovenské 99, ukrajinské 2, polské 1.

1954
V r. 1954 byla činnost MNV a VO KSČ zaměřena na přípravu voleb. Byly vytvořeny agitační dvojice
Pro voleb. obvod  č. 1      s. Heroutová – Valentová
                         č. 2      s. Sváta – Hartl
                         č. 3      s. Herout – Žemlička
                         č. 4      s. Pubrdle – Kraus
                         č. 5      s. Cígler Gross
                         č. 6      s. Černý – Wohlrab
                         č. 7      s. Paldrman – Trohemčuk
                         č. 8      s. Koldová – Davidová
                         č. 9      s. Šaržím – Krombholz

Vedoucím agitač. střediska byl jmenován s. Herout. Volební místnost byla vkusně vyzdobena.
16. května v 6,30 hod. se sešel výbor KSČ k závěrečnému projednání příprav voleb. Hlasovací lístky byly přepočteny, volební seznamy uzavřeny, urny zapečetěny.
V 7 hodin zahájil předseda místní voleb.komise s. Číž volby.

Výsledky voleb:
Obvod č. 1 – 64 volilo 64 100%
              2 – 44         45 102%
              3 – 46         47 102%
              4 – 55         55 100%
              5 – 52         52 100%
              6 – 88         89 102%
              7 – 55         53 97%
              8 – 60         62 103%
              9 – 70         73 104%

Nevolilo 1 muž a 7 žen.
Předsedou byl zvolen s. Beneš. Tuto funkci zastával do r. 1960,
tajemníkem s. Němeček, později vystřídán s. Urbišem,
zemědíl.referentem s. Krombholz,
financ.referentem s. Paldrmann

Psaná kronika strana 65 – 69