Rok 1976

Hlavní akcí roku bylo budování vodovodu, práce se zaměřily na dopravu a soustřeďování materiálu. V objektu čp. 386 bývalé řeznictví byly postaveny nové kůlny, vyměněny okna. Zbudovány nové mosty u Benešů a u Chodosu, u Chodosu byla zregulována část Stříbrného potoka a započalo se s výstavbou nového objektu v pěkném horském stylu.

V měsíci červenci probíhala rekonstrukce závodu OPMH – prádelny, strojové vybavení prádelny – 2 automatické pračky na 180 kg prádla. 1 na 60 kg prádla, 3 na 30 kg prádla, nový kalandr KS 350 tříválcový, žehlící lisy na osobní prádlo, prádelna dosahovala kapacity 3 tun ve dvousměnném provozu se 60 pracovníky včetně provozu šití prošívaných přikrývek, pro rozvoz prádla byly 2 nákladní auta značky Robur. Od 1. ledna 1976 došlo k integraci podniku Komunálních služeb a Podniku služeb Sokolov v jeden podnik – Okresní podnik místního hospodářství.

Na polesí Stříbrná bylo uloveno 68 kusů zvěře – z toho 24 jelenů, 25 laní a 19 kolouchů. Lovecký host ulovil u Rolavy tetřeva.

15. října byla znovuotevřena samoobsluha.

S prvním číslem zpravodaje Stříbrná byli občané seznámeni při ustavujícím plenárním zasedání, zpravodaj by měl vycházet podle potřeby nepravidelně.

Ve školním roce 1975/76 chodilo do místní ZDŠ 25 dětí, 1976/77 – 28 žáků, během roku probíhala adaptace třetí budovy MŠ v přírodě čp. 593, bude sloužit dalším 30 dětem a bude k užívání předána roku 1977, u Zámečku se upravil prostor pro hřiště.

Tento rok končilo volební období, 22 až 23. října probíhaly volby do MNV se 100 procentní účastí 435 voličů v jednom volebním obvodě. Do funkce poslanec by zvolen – Fr. Böhm, V. Egermaier, Jan Fischer, E. Fischerová, E. Fučíkovský, J. Herout, Fr. Hupfer, M. Chotašova, J. Janda, K. Kořistka, M. Kořistkova, M. Lipavský, M. Polanská st., M. Polanská ml., J. Poppova, J. Sedlaček, M. Slepičkova, L. Stehlíkova, L. Štvánová, K. Štoviček, Fr. Tomančík, J. Trohemčuk st. a ml., K. Uhlík, P. Vojtěch a E. Zapletalová. Do ONV za poslance P. Vojtěch pro obvod Stříbrná a Bublava. Do sněmovny lidu Federálního shromáždění H. Panster, do sněmovny národů Zd. Pšenička, do české národní rady P. Bertl a na KNV Plzeň R. Leicht. Z 26 poslanců je 8 členů KSČ, zbytek bez stranické příslušnosti. Za předsedu MNV byl zvolen Tomančík, tajemníkem Chotašová, členy rady MNV Tomančík, Chotašová, Štovíček, Janda, Polanská st., Böhm a Kořístková.

Na toto volební období se počítá s vybudování vodovodu a nové MŠ, stanice Horské služby, veřejné WC a kiosku, sjezdovky s umělou hmotou, v neinvestiční části se počítá s provedení elektroinstalace v domek čp. 386, 442, 601, 632 a v budově kina, dále oprava místního rozhlasu a do roku 1980 rozšířit služby o dámské kadeřnictví.

Pionýrská organizace uspořádala již tradiční devátý karneval masek. TJ Sokol 52 členů, pracovaly oddíly lyžařský, základní tělesné výchovy žen a částečně oddíl stolního tenisu. Letošního roku se zaktivizoval Svaz Československo sovětského přátelství, úspěšně pracovala jednotka PS VB a PS OSH.

27. prosince proběhlo první vítání občánků ve Stříbrné v budově MNV, pro nové občánky byla zavedena kronika. V roce 1976 stoupl počet aut na 47, 7 rodin mělo automatické pračky.

Ve Stříbrné vlastnilo rekreační objekty 11 podniků, v Nancy byly postaveny 3 chaty, ve Stříbrné na starých základech vzniklo 40 chat, 35 rodinných domků bylo převedeno na rekreaci, na Nové Vsi bylo vytyčeno a mapově zpracováno 54 chat zatím bez přídělu.

V roce 1976 žilo v obci 622 lidí a narodilo se 8 dětí. Ve Stříbrné bylo 282 budov, z toho 186 domů, v majetku MNV bylo 21 budov, celkový majetek MNV činí cca 13 milionů korun – jsou to budovy, stavby, rozvodné zařízení, dopravní prostředky, inventář a ostatní základní prostředky.

Nedostatkem vody trpěla ZDŠ a škola v přírodě, byly přistaveny cisterny, 90 procent studní bylo bez vody. 2. a 3. ledna se přehnala vichřice, kdy padlo 25 000 plm. dřeva v obvodu LZ Kraslice roztroušené polomy. 11. a 12. ledna postihla obec povodeň a k větším škodám nedošlo. 6. května byly dva slabé otřesy země od zemětřesení, kdy bylo zničeno město Skopije v Jugoslávii.

V únoru proběhly krajské přebory žáků s dorostenců v lyžování.

V rámci všeobecné ochrany přírody byly v obci zaregistrovány tyto stromy – 13 javorů a olší při silnici od Kraslic po levé straně, 1 modřín u stáje a garáží LZ, 2 borovice u MŠ, 4 stříbrné smrky a 2 jalovce v polesí Nancy, alej sladkoplodého jeřábu v ulici na Horní Stříbrnou a při cestě v obci pod Stříbrným vrchem, 1 douglaska tisolistá u pomníku sovětských vojáků, 3 modříny opadavé za lesní školkou, u vodní nádrže 2 jírovce maďaly, hlohový plot při polní cestě od mostu na Horní Stříbrnou, 1 javor klen, 10 buků a 12 jeřábů kolem bývalých usedlostí, ořešák královský, borovice vejmutovky, lípa – strom svobody, 2 duby pyramidální a 7 hlohů podél hřiště před kostelem a 2 lípy před školou a javory při cestě od pošty pod hřištěm.