Rok 1975

Plánovala se na tento rok demolice objektu čp. 230 – byla splněna na 50 procent.

Podnik služeb Sokolov zahrnoval provozovnu čistění šatstva, šití prošívaných přikrývek, čištění peří a prádelnu. V srpnu byla provozovna čistírny prádla přestěhována do Sokolova i zařízení a lidé přešli do prádelny. Tento rok začala rekonstrukce prádelny – byly dovezeny 2 linky lisů z NDR a příští rok budou dovezeny pračky z likvidované prádelny z Královského Pořičí. V současnosti byly zajišťovány služby praní prádla pro obyvatelstvo, zejména ale pro podniky jako rudné doly, armáda a nemocnice. V roce 1975 zde pracovalo 45 lidí ve směném provozu.

V budově čp. 194 byla po vyhoření truhlárny zřízena prozatímní truhlárna lesního závodu se zaměstnanci s. Försterem a s. Bídrmannem. Další provozovnou ve Stříbrné je údržbářská dílna Lesního závodu mechanizačních prostředků se s. Hupferem a s. Hulínským, pod budovou je umístěn sklad LZ.

Služby obyvatelstvu byly rozšířeny o jednu dámskou krejčovou, umělecké řezbářství a o provoz vleku, dále byly rozšířeny o čištění šatstva a opravy průmyslového zboží pojízdnou sběrnou.

Zemědělství v obci jen pasení dobytka. Včelaři – s. Patera, Štván a R. Böhm.

Lesnictví od 1. ledna 1975 bylo vytvořeno polesí Stříbrná, které bylo rozděleno na 5 lesních okrsků – Bublava 690 ha lesní Antonín Němec, Nancy 669 ha Stanislav Fusek, Rolava 693 ha František Götz, Špičák 618 ha Václav Sedláček a Stříbrná 651 ha Jan Fischer. Celková výměra byla 3 320, 52 ha z toho lesní půda 3 228,65 ha a školky 3,48 ha, vedoucím polesí byl Jaroslav Fuglíček, technikem S. Kaiseršot a Jelínek ml., sídlo polesí Kraslice Havlíčkova ulice. Za rok 1975 se zalesnilo 23,4 ha, prořezávky na 75,3 ha, probírky na 191 ha a těžba dřeva 9 553 plm.. Lesní půda v katastru Stříbrné a Nové Vsi 2 982 ha, celková výměra katastru Stříbrné a Nové Vsi 3 052 ha.

Telefonní stanice byly zřízeny u 9 soukromých občanů a 18 bylo státních telefonů. V letošním roce byla dokončena rekonstrukce sekundární sítě elektrického proudu, dřevěné sloupy byly nahrazeny betonovými, byly zřízeny nové trafostanice.

Fungovaly dvě prodejny dolní a náhradní v sále kina.

MNV byl nakoupen nový nákladní vůz typu Roman.

Tělovýchovná jednota Sokol sdružovala 49 členů a z toho 15 žáků, činnost vyvíjely oddíly – lyžařský, odbíjené žen, základní tělesné výchovy žen, odbíjené žen se v 2. pololetí rozpadl. Červeny kříž získal nové členy na 62 lidí, pionýrská organizace sdružovala 59 členu ve 4 oddílech např. Rychlé šípy a Lupínek. Na začátku školního roku byly jen 3 oddíly a počet členů klesl na 40. Osvětová beseda, vedoucí byla jmenována s. Kořistková, členy byly s. Ružičková, Kaiseršotová, Lipavská, Vojtěchová, aktivisty s. Štvánová, Poppová a Kaftan.

Knihovna – došlo k výměně místo s. Lipavské nastoupila s. Felendová – 16 dětí a 28 dospělých.

VO KSČ tvořilo 14 členů – výbor s. Chotašová, Stehlíková, Štván, Tomančík a Vaněk. Dále v obci fungovala Národní fronta, kterou tvořili zástupci společenských organizací.

Školství – za ředitelování s. Štvána školu navštěvovalo 31 žáků, s. Štván učil 1 a 4 třídu, s. Pleierová 2, 3 a 5 ročník, vedoucí školní družiny byla s. Meinlová a od září s. Bydžovská. MŠ navštěvovalo 26 dětí od 2 do 6 let a jeselské oddělení do 2 let 6 dětí. Pro nedostatečnou kapacitu a špatné hygienické podmínky bylo uvažováno o stavbě nové MŠ. Slavnostní zahájení MŠ v přírodě proběhlo 11. února a jako první turnusy přijely děti ze Sokolova a byly umístěny v budově Jitřenky a Zámečku. V jídelně ZDŠ se vařilo pro děti ZDŠ, MŠ a školy v přírodě. Do konce roku proběhlo 16 14denních turnusů, přijelo 57 tříd MŠ s 1 162 dětmi a 153 dospělými ze Sokolova, Chodova, Nového Sedla, Březové, Habartova, Kynšperka a Svatavy. V letošním roce byl vypracován výhledový plán na využití budov ZDŠ a bývalé MŠ čp. 593. Koncem roku proběhla v MŠ úplavice, v obci byla vyhlášena karanténa a provoz MŠ v přírodě byl zastaven.

K 31. prosinci 1975 měla obec 629 lidí.

Opravou domku naproti s. Chotašové vznikla pěkná venkovská chalupa. Rakovnický občan vlastnící domek čp. 300 si jej obložil místním fylitem. V Americe upravil rekreant Michal dům čp. 24 ve stylu perníkové chaloupky. Na některých zbořeništích vyrůstaly typizované chaty, národní podniky zakoupily polorozbořené a jinak narušené objekty a vytvořily podnikové rekreační chaty. Příkladem byly Berounské eternitové závody, ZV ROH vojenského útvaru z Prahy, Výpočetní technika Praha, Výzkumný ústav Praha, ONV Beroun, ČSD Sokolov – lokomotivní depo Cheb, Nářadí n.p. Roztoky u Křivoklátu a Krajský investorský útvar Sokolov.