Rok 1971

byl ve znamení významného výročí – 50 let vzniku KSČ – a provedení voleb do zastupitelských orgánů.

Závazek k 50. výročí KSČ
Závazek k 50. výročí vzniku KSČ zahrnoval
1) úsek politicko-organizátorské práce
a) zlepšit spolupráci mezi občany a poslanci MNV v jejich obvodech,
b) navázat spolupráci se závody a podniky v místě ve všech úsecích vzájemné činnosti,
c) jednotně kulturní plán výchovné činnosti zaměřit k 50. výročí KSČ,

2) úsek zvelebení obce
a) v investiční části akce Z dokončit rekonstrukci turistické ubytovny v hodnotě díla 500.000 Kčs,
b) zhotovit fasádu na domech č. 6. č. 329 v hodnotě 90.000 Kčs,
c) započít s výstavbou požární zbrojnice, garáží, skladů nár. výboru v hodnotě 100.000 Kčs,
d) vybudovat parkoviště ve středu obce pro 20 aut v hodnotě 25.000 Kčs,
e) vybudovat hřiště u mateřské školy v hodnotě 35.000 Kčs.

V neinvestiční části akce Z pokračovat v demolici továrního objektu Anger,
pokračovat v opravách místních komunikací,
vymalovat budovu mateřské školy, kina,
opravit dva obytné domy v majetku MNV,
opravit fasády domů v soukromém majetku.
Součástí celoobecního závazku byly i závazky jednotlivých složek v obci:

ČČK – rozvinout akci za účelem dárcovství krve,
           zlepšit péči o přestárlé, osamocené nemocné občany,
           poskytnout brigádnickou pomoc při úklidu prodejny,
           pořádat ples

ČSŽ – uspořádat dvě přednášky,
           besedu s pracovníkem okresní prokuratury na téma „Trestní činnost mládeže“,
           pomoc při akcích MDŽ, MDD, při jarním úklidu,
           pořádat lekce k osvojení si ručních prací,
           odpracovat 100 hodin při akcích organizovaných MNV.

PO – poskytne pomoc národnímu hospodářství sběrem odpadových surovin – každý
           pionýr sebere 10 kg, celkem 770 kg, sběru léčivých bylin,
           rozvine hnutí za účelem lepšího šetření škol.majetku,
           poskytne brigádnickou pomoc při akcích organizovaných MNV – při jarním úklidu,            úpravě a údržbě pomníku padlých Rudoarmějců, parčíků – při tom odpracovat 200
           hodin.

OB – uskuteční v březnu – Měsíci knihy – čtenářskou besedu.

PS VB – zaměří svou činnost na získání nových členů, uspořádá 2 besedy se školní mládeží,
           v akci Z odpracuje 200 brigádnických hodin.

Všechny složky si daly hodnotné závazky. Závazek byl projednán a schválen radou MNV dne 1. 12. 1970 a plenárním zasedáním 10. 12. 1970.
Plnění bylo kontrolováno jedenkrát za půl roku, byla zvolena komise ze zástupců jednotlivých organizací a složek v obci. Na plenárním zasedání konaném dne 24.6. byli občané seznámeni s plněním závazku.

Plnění závazku
Na úseku politicko-organizátorské práce byl doplněn počet poslanců, upřesněny pracovní obvody, došlo k upevnění spolupráce mezi poslanci a občany.
Zlepšila se spolupráce se závody – s Cheops Chodov, který pomohl vykládat dno vodní nádrže, s Lesním závodem, jenž opravoval rodinné domky v obci.
Rekonstrukce turistické ubytovny probíhala zdárně.
.
Otevření samoobsluhy
Dne 22. 6. byla slavnostně otevřena samoobsluha a zahájen provoz. Slavnostnímu otevření byl přítomen s. ředitel Pramene Sokolov s. Hadraba, náměstkové ředitele s. Hoch, s. Tlamka, dále předseda MNV s. Tomančík, členové rady s. Štvánová, Slepičková, Odvárko, Vojtěch, Stehlík, předsedkyně VO KSČ s. Chotašová a pracovníci, kteří se nejvíce zasloužili o budování samoobsluhy s. Beldík, Jakeš, Gebhart. Všichni občané Stříbrné netrpělivě očekávali otevření samoobsluhy – moderní provozovny – která by odstranila dlouhé fronty při nákupech a zajistila širší sortiment zboží. Její vybudování je jedno z nejvýznamnějších událostí v poválečných letech, je to vlastně první stavba po době bourání.
Hodnota samoobsluhy je 771.000 Kčs a při jejím budování bylo odpracováno více než 20.000 brigád.hodin. Dobrovolnou pomoc poskytlo přes 80 občanů. Největší dík patří těmto pracovníkům: s. Fr.Hupferovi, Arn.Böhmovi, Jos.Lugertovi, Příborskému, Beldíkovi a dalším, kteří přispěli podle svých sil a schopností. Dalším kladným rysem je, že skutečné náklady činily 72,8% rozpočtových nákladů, limit vyplácených odměn nebyl překročen.

Další akce
Dále byly opraveny fasády u domů č. 6, č. 329, pokryta střecha mateřské školy a budovy č. 376. Ve středu obce bylo upraveno parkoviště v blízkosti restaurace Horalu, postaveno zábradlí na mostech, natřeny ploty u sadu MNV a u hřbitova.
Současně byly opravovány místní komunikace a parčíky u kina.
V zimních měsících byla vymalována budova ZDŠ, MŠ, na chodbách bylo položeno nové gumolino.
Pokračovaly demoliční práce na objektu Anger.
Za 1. pololetí bylo odpracováno 39.000 brigád.hodin.

Souhrnné zhodnocení 
V lednu 1972 byl celoobecní závazek souhrnně zhodnocen:

Na úseku polit.-organ.práce vynaložené úsilí přineslo dobré výsledky zejména v předvolebním a volebním období, kdy byli činní všichni kandidáti NF, členové KSČ a ostatních organizací, byla navázána úzká spolupráce s podniky nejen v obci, ale i v Kraslicích a širokém okolí. Závody vybraly kandidáty NF na funkci poslanec MNV.

Na úseku zvelebení obce měla být dokončena rekonstrukce turist. ubytovny v hodnotě díla 500.000 Kčs, což bylo podmíněno uskutečněním dotace od podniku Restaurace Sokolov ve výši 300.000 Kčs. K tomu však nedošlo, proto rada MNV vyčlenila z vlastního rozpočtu částku 150.000 Kčs. Tímto opatřením byla vybudována hodnota 224.000 Kčs, což činí 50% přijatého závazku.
Výstavba požární zbrojnice a skladů nebyla uskutečněna pro nedostatek finančních prostředků.
Dále se nepodařilo vybudovat hřiště u mateřské školy. Ukázalo se nedostatečné pochopení od občanů, kteří mají děti ve školce umístěny a i u poslanců se projevila malá aktivita. I v 2. pololetí roku úspěšně probíhaly demoliční práce, opravy komunikací, domů v majetku MNV, práce na veřejném osvětlení. 38 rodinných domků bylo opraveno a zmodernizováno.
Součástí celoobecního závazku byly závazky celospolečenských organizací a složek NF.

Český červený kříž nesplnil akci dárcovství krve, neboť pro místní občany je obtížné dostat se na odběr krve do Karlových Varů a Sokolova. Péče o staré občany se zlepšila. Při úklidu samoobsluhy a kina byl splněn závazek brid.hodin. V lednu byl pořádán ples a v dalších měsících proběhly dvě lékařské přednášky.

Český svaz žen neuskutečnil dvě plánované přednášky, ani lekce k osvojení si ručních prací. Brig.pomocí ženy pomohly při úklidu kina, samoobsluhy, dále při organizaci MDŽ, MDD.

Pionýrská organizace splnila závazek sběru odpadových surovin. Podle výkazu podniku Sběrné suroviny bylo dodáno: 
      2280 kg papíru,
      100 kg textilu
      5.930 kg železného šrotu
Stanovený úkol splnila organizace na 118,6%.
Úspěšný byl i sběr léčivých bylin
Závazek – pomoci dvěma sty brig. hodinami – byl značně překročen.
PO při ZDŠ Stříbrná se úspěšně zapojila do hry „Cesta za rudou hvězdou“ k 22. výročí vzniku PO.
Skupině byla na závěr hry udělena rudá stuha na skupinový prapor za dobré výsledky. Hry se zúčastnilo 25 pionýrů. Další zdařilou akcí PO byla beseda s recitátorem z Moskvy se s. Vadimem Kazimírovičem Maratovem a účast v celostátní hře Expedice za prvními pionýry.
V listopadu 1971 rada MNV rozhodla dát do užívání PO a SSM pět kluboven, které byly 18. prosince slavnostně otevřeny. MNV věnoval pionýrům 50.000 Kčs na vybavení kluboven a na sportovní vybavení. Slavnostního otevření se zúčastnila za radu MNV s. Slepičková a družební oddíl Zlatý šíp z Habartova.
Osvětová beseda – knihovnice s. učitelka Sadílková v měsíci březnu zorganizovala besedu o přečtených knihách, dále pořádala čtenářské besedy s mladšími dětmi o pohádkách a pověstech.

Jednotka PS VB zkvalitnila práci členů, ve spolupráci s OO VB Kraslice uspořádala dvě besedy se školní mládeží.
Nepodařilo se jí však získat nové členy z řad mladých lidí, naopak počet členů jednotky poklesl téměř na polovinu. Rovněž závazek odpracovat 200 brig.hodin nebyl splněn.
Rada MNV při závěrečním hodnocení došla k závěru, že i když nebyly splněny všechny body závazku, byly vytvořeny nové velké hodnoty, které jen v neinvestiční části akce Z činí 1,100.000 Kčs, že bylo dokončeno veřejné osvětlení v obci, že úspěšně pokračovaly opravy domovního majetku a řada dalších prací, které podstatně přispěly k zlepšení vzhledu obce.
V letošním roce proběhly do voleb 4 plenární zasedání, rada MNV se sešla 22x.

Činnost komisí 
Komise školská a kulturní měla pod pravomocí i úsek sociální a zdravotní. Otázky řešilo pouze 5 členů komise.
Bylo provedeno 8 prohlídek dodržování hygieny v obchodech, školní jídelně, restauraci.
Dále dbala na řádnou východu dětí, pomáhala osobám sociálně slabým.
Velmi úspěšná byla činnost Sboru pro občanské záležitosti. K narozeninám bylo zasláno 19 blahopřání, osamělé ženy byly navštíveny a předán malý dárek u 21 osob.
U příležitosti stříbrné svatby byl předán dárek 3 rodinám, 
bylo zasláno 9 kondolencí,
u hrobu bylo rozloučení se 6 občany,
34 nemocných bylo navštíveno v nemocnici,
29 nemocných bylo navštíveno v domácnostech.
V komisi MH pracovalo 5 poslanců a 2 odborníci. Dbali zejména na stav domovního majetku a udržování bytového fondu.
V komisi finanční a plánovací pracovalo 5 členů. Disponovala finančními prostředky a spravovala nár.majetek jako celek.
Komise zemědělská spravovala i úsek ochrany veřejného pořádku. Kladně byla hodnocena spolupráce s OO VB Kraslice. Byla obnovena spolupráce s vedením státního statku. Činnost komise byla převážně kontrolní, dohlížela na obdělávání pozemku, řádné zajištění letní pastvy dobytka, stav oplocení. Senoseč proběhla úspěšně díky příznivému počasí a velké pomoci místních obyvatel. Místo plánovaných 70 vagonů bylo dodáno 170 vagonů sena.

Dobrovolné organizace
Z dobrovolných organizací v obci pracoval ČČK, ČSŽ, jednotka PSVB, jíž bylo v dubnu předáno Čestné uznání a poděkování za velkou pomoc při pátrání po pachateli a přidělena odměna 500 Kčs.
V činnosti stagnovala požární ochrana.
Pro další rok zbývá vytvořit Socialistický svaz mládeže. 
V prosinci se konala ustavující schůze Svazu česko-sovětského přátelství za přítomnosti hostů s. Hejtmánka,tajemníka OV SČSP, recitátora z Moskvy s. Mašatova a hostů z ÚV SČSP z Prahy. Do organizace vstoupilo 36 členů.

Kult. výchovná činnost
Podle deníku kult.-vých.činnosti bylo v obci uspořádáno 25 tanečních zábav v místní restauraci Horal, dvě lékařské přednášky se zdravotnickými filmy, dva plesy pořádány ČČK a PO,
10 diskoték pořádaných SSM z Berouna.
Velké oblibě se těšil dětský maškarní karneval, letošního roku čtvrtý. Návštěvníci soutěžili o nejlepší masku, závodili v různých soutěžích. První cenu masek získaly žákyně 4. třídy L. Kaftanová, J.Šťovíčková jako roboti.
Oslav MDŽ se účastnilo 110 návštěvníků. Hodnotný program připravili žáci ZDŠ.
U předsedy MNV byly přijaty veřejně činné a zasloužilé ženy s. Chotašová, Cheníčková, Štvánová, Stehlíková, Vojtěchová, Sadílková, Dörflerová, Grossová.
Současně byly navštíveny osamělé ženy.
Májové oslavy proběhly důstojně.
Prvního máje byl zorganizován průvod občanů do Kraslic, 8. května na slavnostním zasedání bylo vzpomenuto 26. výročí osvobození ČSSR. Na hroby padlých Rudoarmějců byly položeny věnce – na hrob ve Stříbrné, dále v katastru Stříbrné -Přebuzu a u státní hranice s NDR.
Kino navštívilo 5300 diváků, bylo sehráno 141 představení.
Místní lidovou knihovnu za letošní rok navštívili 322 návštěvníci, kteří si půjčili 1135 knih. Průměrně měsíčně byly půjčeny 94 knihy. Bylo dosaženo největšího počtu čtenářů za posledních pět let – 68 osob.

XIV. sjezd KSČ
Ve dnech 25. – 29. května 1971 se v Praze konal XIV. Sjezd KSČ. Jako delegátka za okres Sokolov byla zvolena předsedkyně VO KSČ s. Chotašová.
Na tuto událost vzpomíná: 
„Zvolení bylo pro mne velikým vyznamenáním a velice si ho vážím. Osobních dojmů bylo mnoho – především naprostá jednota a nadšení všech delegátů, účast zahraničních delegací ze všech zemí světa, setkání s čelnými představiteli naší strany a social.států v čele se s. Brežněvem, pozdravný projev naší nejmladší generace – pionýrů, kteří doslova zaplavili Sjezdový palác – to vše jsou nezapomenutelné dojmy, které trvale zůstanou v paměti člověka. A výsledky sjezdu – již dnes se jich řada projevuje v našem životě a usnesení sjezdu se stávají denní záležitostí každého pracujícího člověka.“

„Expedice 50“
K zahájení sjezdu uspořádal Okresní výbor SSM ze Sokolova akci Expedice 50. Z naší obce se této cesty zúčastnila skupinová vedoucí, učitelka J. Poppová. Na tuto cestu ráda vzpomíná, neboť mezi účastníky se vytvořil družný kolektiv, který společně přemáhal všechny strasti cesty.
Co to vlastně byla Expedice 50?
45 členný kolektiv pionýr.vedoucí a členů SSM ze Sokolova se vydal 15. května pěšky na cestu dlouhou 270 km do Prahy. Procházel místy dělnických bojů. Březovou u Karlových Var, Žluticemi, Křivoklátem, Unhoští, Lidicemi.
1. května vyšla 5 členná skupina z Dukly a ušla cestu přes 1000 km pěšky. Skupina putovala místy děl. Bojů, pořádala besedy se sovět.vojáky, umístěnými na našem území, prohlédla si mezinár.tábor v Seči. Obě skupiny dorazily současně do Prahy v den zahájení sjezdu – 25. května ve čtyři hodiny odpoledne.
15 zástupců z Expedice bylo přijato ve Sjezdovém paláci představiteli KSČ, proběhla beseda, při níž bylo předáno splnění závazků sokolovské mládeže k 50. výročí vzniku KSČ.

Volby do zastupitelských orgánů
Období od června bylo vyplněno přípravou k zabezpečení voleb.
Do srpna byl vypracován časový plán polit.-organ.zabezpečení přípravy voleb, připraven volební program NF pro léta 1971 – 1976. Program přihlédl k dosaženým výsledkům za uplynulé období, kdy se zlepšil celkový vzhled obce, zlepšily se sociál.vztahy mezi občany, byly vyřešeny opravy místních komunikací, rozšířily se služby pro obyvatelstvo. Rozsah úkolů zabezpečovaných MNV se rok od roku zvyšoval. 
V r.1964 činily příjmy MNV………. 294.000 Kčs
V r. 1970 činily příjmy MNV …… 2,146.000 Kčs

Na úseku školství a kultury byly vytvářeny a zabezpečovány stále lepší podmínky pro výchovu dětí. 

Výdaje na tomto úseku činily za toto volební období 1,134.000 Kčs. 
Kromě toho byla z fondu rezerv a rozvoje prováděna běžná údržba školních budov a zahrad.
Rovněž na jiných úsecích byly vytvářeny vysoké hodnoty – např.oprava veřej.komunikací nákladem 1 milion Kčs,
postavena nová samoobsluha v hodnotě 771.000 Kčs,
vybudováno nové veřejné osvětlení nákladem 1,5 milionů Kčs,
postaven televizní převaděč,
opraveny vodní nádrže,
vybudované samospádové vodovody,
vysázeno stromořadí z jedlých jeřábů,
prováděny demolice nevyhovujících objektů.
Rozsah všech těchto prací byl kladně hodnocen Okresním nár.výborem v Sokolově a za dlouholeté dobré výsledky v soutěži nár.výborů byl obci Stříbrné udělen čestný titul Vzorná obec okresu Sokolov, který drží doposud,
V r. 1969 obdržel MNV čestné uznání a peněžní odměnu 20.000 Kčs.
V r. 1970 byla obec vyznamenána titulem „Obec 25. výročí osvobození naší vlasti Sovět.armádou“ s peněžní odměnou 25.000 Kčs.
Dosažené výsledky a udělené tituly zas uplynulá léta současně zavazují k úsilí soustavně zlepšovat životní prostředí a získat převážnou většinu našich občanů. 

Výhledový plán
V současnosti do popředí vystupují specifické úkoly, které je nutno uvést v soulad s plánovaným rozvojem obce a s plánem rajonizace rekr.oblasti celého Krušnohoří. Z těchto důvodů bude nutno pokračovat v demolicích nevyhovujících objektů a v opravách dalších.
Ve výhledovém plánu se nepočítá s výstavbou bytového fondu, hlavním úkolem zůstává údržba a zlepšování majetku MNV. Bude se pokračovat v opravách cest, veřej.prostranství v obci.
I akce Z sleduje stejný cíl – dosáhnout patřičné úrovně rekr.oblasti. Vedle místního hřbitova bude postaven nový lyžařský vlek, bude zahájeno budování vodovodu. Dále bude dokončena turistická ubytovna,
Vystavena požární zbrojnice a klady MNV,
Celkové opravena budova ZDŠ.

Kandidáti NF
Při výběru kandidátů NF bylo dbáno na složení sboru tak, aby 55% poslanců bylo členy KSČ, 45% příslušníky ostatních polit.stran a bezpartijních, 
aby byl zvýšen počet žen a mládeže,
přihlédnuto k národnostnímu složení.
Za KSČ bylo navrženo 11 členů: 
s. Beneš, Chotašová, Polanská, Slepičková, Šimlík,Stehlík, Trohemčuk, Cheníčková, Poppová, Tomančík, Oláh.
Bezpartijních členů bylo navrženo 10 –
s. Štvánová, Zapletalová, Jeslínková, ing. Vojtěch,Egermaier, Fischer, Bahno, Lipavský, Kopistka, Hupfer.
Z výrobní oblasti bylo 11 poslanců,
8 žen, 6 členů bylo mladších 35 let.
Podle národnostního složení:
3 členové německé národnosti,
2 ukrajinské, ostatní české a slovenské.
Pro Stříbrnou byl stanoven 1 volební obvod a 21 poslanců.

Volební komise
Předsedou místní volební komise byl zvolen s. Vaněk, členy s.Makovec,Jansa, Kořistková, Götz
V okrskové komisi s.Nemec, Příborský,Jirsíková, Petr Beneš, Kaftanová, Pöschmannová
V obvodní volební komisi do ONV s. Cheníčková, Trohemčuk, Poppová, Pěchota, Titěra
V obvodní volební komisi do KNV – s. Štván

Současně byla zvolena komise pro zajišťování propagace a agitace – s. Stehlíková, Slepičková, Kořistková

Časový plán
Do 1.9.1971 ve spolupráci se stranickými orgány, orgány NF, společen. organizacemi, odb.organizacemi podniků byl proveden výběr kandidátů NF na funkci poslanec ONV a MNV včetně zhodnocení dosavadních poslanců, dále vypracován návrh na předsedu a tajemníka MNV. 
Do 30.9. byly vypracovány voličské seznamy.
Do 15.9. byl podán návrh programového plánu,
Do 20.10. byli připraveni kandidáti NF – seznámeni s hlavními polit.otázkami, voleb.programem, úkoly a problematikou MNV,
Do 17.10. byla provedena kontrola přípravy voleb.
Ve volební dny 26. a 27. 11. má rada MNV ve spolupráci s míst.volební komisí sledovat průběh voleb a podávat pravidelné informace.

Zhodnocení voleb
Dne 1.12.1971 byla celkově zhodnocena příprava a průběh a výsledky voleb.
Bylo konstatováno, že do předvolební kampaně byli zapojeni všichni členové VO KSČ a řada členů organizaci NF. Bylo vytvořeno 17 agit.dvojic – 1 člen KSČ, 1 člen kandidát na funkci poslance.
Při své práci se členové nesetkali se žádnými negativními jevy. Návštěvy proběhly 2x, bylo navštíveno 175 rodin.
Předvolební schůze se zúčastnilo 124 občanů.
Program zpestřili žáci ZDŠ kulturní vložkou jak k volbám, tak k oslavám VŘSR.
Předseda skupinové rady PO SSM Petr Kaftan a místopředseda Eliška Zapletalová předali předsedovi MNV s.Tomančíkovi závazek skupiny k 50. výročí založení organizace V.I.Lenina a k volbám.
Na úseku ideově politické práce s mládeží se oddíly zapojí do celostátní hry „Expedice za prvními pionýry,“ seznámí se s historií bratrské organizace V.I.Lenina, s životem a prací sovět.pionýrů,
naváží družbu s pionýry Sverdlovské oblasti,
uspořádají besedu se sovět.hosty.
Na úseku veřejně prospěšné práce odpracují 200 brig.hodin v akci Z, seberou 500 kg odpadových surovin, 50 kg léčivých bylin,
kulturními programy přispějí k důstojným oslavám výročí,
svým příkladným vystupováním půjdou ostatním příkladem.
na úseku tělovýchovy a sportu dobrými sportovními výkony,
sport.vystupováním se budou snažit udržet dobré jméno naší školy a pionýrské skupiny.
Na předvolební schůzi byli občané seznámeni s návrhem programového plánu na příští volební období a byli jim představeni kandidáti NF. Volební program byl schválen.
Občané kladně hodnotili plán vybudovat vodovod, jelikož v době sucha je značná část Stříbrné bez vody.
Závěrem schůze byl promítnut film Sokolovsko 1971.
Výzdoba obce byla průběžně zajišťována, musela však být často obnovována, neboť špatné počasí znehodnotilo vyvěšené letáky a plakáty.
Organizace voleb.dnů byla dobře zajištěna, na MNV byly služby k zabezpečení klidu a pořádku v obci.
Při výzdobě voleb.místnosti pomohla PO, žáci ZDŠ, kteří vyzdobili vnitřek budovy výkresy žáků k volbám.
Ve dnech voleb navštívili voliče zástupci pionýrů zdejší ZDŠ a předali květiny nejstarším občanům – Juliáně Weidlichové a nejmladšímu voliči Ursule Takáčové a zasloužilému členu strany s. Makovcovi.
V sobotu 27.11. ve 12,30 hod.bylo odvoleno na 100%. Zapsáno bylo 440 voličů, na volič.průkazy volili 3 občané, 5 občanů volilo na občanské průkazy – celkem 448 hlasů.


Výsledky voleb

Výsledky voleb: 

Sněm.národů Sněm.lidu ČNR KNV ONV MNV
448 448 448 448 447 448

Do MNV byl navržen 21 kandidát a obdržel hlasů:

Jméno  % Oláh 98,16
Bahno 99,78 Slepičková 98,90
Beneš 99,34 Polanská 99,12
Egermaier 99,78 Poppová 98,16
Fischer 99,34 Stehlík 99,78
Hupfer 100 Šimlík 100
Cheníčková 99,34 Štvánová 99,56
Chotašová 98,90 Tomančík 99,34
Jeslínková 100 Trohemčuk 99,12
Kořistka 99,12 Vojtěch 99,56
Lipavský 100 Zapletalová 99,34

Mezi poslanci jsou občané, kteří vykonávali funkci poslanec MNV v minulém období svědomitě a proto mají důvěru občanů nadále.
Z 21 poslanců je 14 žen, 7 mužů,
11 dělníků, ostatní jsou z jiných sociálních skupin,
5 poslanců je mladších 35 let.

Ustavující plenární zasedání
Na prvním ustavujícím plen.zasedání 21. prosince 1971 poslanci MNV složili slib. Jednohlasně byl schválen návrh na předsedu MNV s. Tomančíka,
Do funkce tajemníka byla zvolena s. Chotašová.
Byla zvolena 7 členná rada, komise finanční a OVP. 
Do funkce člena rady MNV byli zvoleni:
s.Tomančík, Chotašová, Štvánová, Slepičková, Jan Beneš, Fischer, Šimlík.
Do funkce předsedy fin.komise Ing.Vojtěch
Do funkce člena fin.komise s. Cheníčková,Kopistka,Lipavský,Trohemčuk
Do funkce odborníka fin.komise – s.Kořistková, Janda,Šťovíček, Petr Beneš
Do funkce předsedy komise OVP – s.Stehlík
Do funkce členů komise OVP – s.Bahno, Hupfer, Oláh
Do funkce odborníků – s. Klínová, Götz, Uhlík
4 poslanci nebyli zvoleni do orgánu MNV a byli ponecháni k zajišťování jednotlivých nárazových úkolů – s.Jeslínková, Polanská, Poppová, Zapletalová
Na ustavující schůzi přednesl referát předseda MNV, který zdůraznil nutnou pomoc všech občanů při zajišťování úkolů voleb.programu. 
Práce ONV v Sokolově v uplynulém volebním období zhodnotil poslanec ONV Ing.Vojtěch.
V diskusi vystoupil zástupce OV KSČ s.Laxa, lterý poděkoval za úsilí v předvoleb.kampani i v samotných volbách. Popřál nově zvoleným poslancům úspěchy v jejich další práci.

Požár truhlárny
Z dalších důležitých událostí roku je nutno zaznamenat požár truhlárny Lesního závodu, který vznikl v noci na 28. října. Expertízou bylo zjištěno, že požár pravděpodobně vznikl od elektrické instalace. Lesnímu závodu vznikl škoda 184.121 Kčs. Požárem byl bezprostředně ohrožen i sousední dům Oláhových. Krovy již hořely, požár domu se podařilo lokalizovat. Rozhodnutím LZ bude nová truhlárna vybudována v Kraslicích. Prozatímní provoz truhlářské dílny byl zajištěn v bývalé pekárně ve Stříbrné.

Sucho
Z přírodních jevů bylo pozoruhodné dlouhotrvající sucho. Nebyly letní ani podzimní deště. Většina studní byla bez vody. Bylo nutno velmi šetřit s vodou. Úsporná opatření byla zavedena i u spádového vodovodu v ulici u pana Grobelného, voda se pouštěla 1x v týdnu. Užitková voda byla brána z místního potoka.

Semenný rok
Pro lesní hospodářství byl letošní rok významný tím, že byl rokem semenným u smrku. Pylová zrnka byla v takovém množství, že kaluže s vodou byly jimi pokryty jako sirným květem. To přimělo i některé občany k tomu názoru, že předpokládali technickou havárii v některém průmyslovém závodě Sokolovska. Říkali, že padá síra.

Sociální opatření
Ze sociálních opatření vlády bylo důležité zvýšení důchodů a prodloužení mateřského příspěvku (500 Kčs) do dvou let dítěte, má-li matka ještě jedno dítě do věku 15 let.

Psaná kronika str. 234 – 260