Rok 1970

Celoobecní závazek
Celoobecní závazek pro rok 1970 byl odpovědí na výzvu ÚV KSČ, MěNV v Kroměříži a MNV Dolní Nivy.
Zahrnoval:
    1) výstavbu prodejny 
    2) rekonstrukci turist.ubytovny, vybudování kanalizace od ubytovny
    3) pokrytí střechy budovy mateř.školy
    4) vybudování parkoviště ve středu obce pro 20 aut
    5) úpravu místních komunikací
    6) zpracování projektu na výstavbu chatového tábora.

Plnění závazku bylo zhodnoceno 37. plenár.zasedáním dne 27. 8. 1970.
V 1. čtvrtletí byla pokryta střecha prodejny, dodány výklady a vchodové stěny, okna, dveře a zabudovány do stavby. Současně probíhaly elektroinstal.práce. Byl předpoklad, že prodejna bude otevřena k 1.12. 1970. To se však nepodařilo splnit a otevření prodejny se odsunulo na jaro 1971. Rada MNV vyslovila poděkování a udělila věcné odměny pracovníkům, kteří doposud obětavě pracovali na stavbě.
Tíživá situace v zásobování a prodeji se objevila v letních měsících, zejména v období prázdnin a dovolených, kdy v horní prodejně obsluhoval pouze jeden prodavač, takže dvouhodinové čekání nebylo nahodilým zjevem.
Současně probíhaly práce na ubytovně – nová střecha, vybudování kanalizace, v zimním období vnitřní úpravy.
Úpravy místních komunikací, pokrytí střechy MŠ, vybudování parkoviště byly přesunuty do dalšího období.
Zpracování projekce na vybudování chatového tábora bylo zadáno.
Mimo závazek bylo provedeno osvětlení v převážné části obce, byl zajištěn odvoz popele a odpadků. V neinvestiční části akce Z bylo vytvořeno dílo v hodnotě 369 000 Kčs. Jednalo se o modernizaci rodinných domků – zavádění vodovodů, budování koupelen, splachovacích WC, zřizování ústředního a etážového topení, oprava střech, fasád, nátěry, stavba garáží, opravy plotů, domů a okolí.
Kromě rodin.domků byly zvelebovány i domky k rekreačním účelům a domy Státních lesů. V této činnosti se nadále pokračuje, hodnota díla bude vysoce překročena. Bylo opraveno celkem 62 rod.domků, u 14 domků byly opraveny fasády, 7 nových garáží bylo postaveno.
MNV opravil 11 domů a zajistil rekonstrukci místního rozhlasu. Pokračovalo se v demolici továrního objektu Anger, na přípravných pracích vybudování samospádového vodovodu v dolní části obce, opravy veřejného osvětlení ve zbývající části obce.

Nové osvětlení
Nové osvětlení bylo uvedeno do provozu v měsíci červenci. Stříbrná připomíná městské čtvrti a parky. Stará osvětlení zmizela.
Koncem roku 1970 byly ve Stříbrné v provozu 3 vleky.
Tyto rozsáhlé akce zaměstnávaly velký počet občanů. To se projevilo i v senoseči, kdy bylo sklizeno seno z 20 ha luk a na senoseči se podíleli pouze 2 občané – s.Landa, Trohemčuk. Ostatní občané o sklizeň sena zájem neprojevili. Je to i vinou státních statků, které v minulých letech nedostatečně zajišťovaly odvoz sena, dále občané, kteří v minulých letech seno sušily, jsou již Staří a na tuto práci svými silami nestačí. Lesní závod spravuje na úseku obce 3 lesní úseky a úkol sklidit 300q sena byl splněn. Zástupci stát.statku informovali občany, že katastr obce bude převeden výhradně na pastviny a za tím účelem byly vybudovány letní salaše na Horní Stříbrné a v Nové Vsi. Žádné obiloviny a brambory nebudou v katastru obce pěstovány.

Poslanci MNV
V letošním roce byli do funkce poslanců MNV zvoleni noví členové: s. Štvánová, Stehlík, Vaněk, Beneš, Hupfer, Lipavský, Fischer, Vojtěch.
Do funkce člena rady MNV byli zvoleni s. Stehlík, Štvánová. 
Tajemníkem komise škol.a kult. – s. Štvánová, 
do funkce člena komise OVP a zeměděl. – s. Vaněk, Hupfer
do funkce člen fin.komise – s.Beneš, Vojtěch
do funkce člen komise MH – s. Fischer, Stehlík, Lipavský, Egermaier

Služby
Pro obyvatelstvo byly zajišťovány služby nákladní autodopravy, pán.a dámského krejčovství, stolařství a truhlářství, výroba umělých květin. Pro další zřizování služeb ve Stříbrné nejsou podmínky.

Inventarizace
Inventarizace majetku ve správě MNV byla letos organizována takto:
Rada MNV na zasedání dne 13.11. jmenovala hlavní inventar.komisi: 
Předseda – s, Vojtěch, členové – Beneš,Odvárko.
Fyzické inventury byly provedeny ve všech zařízeních ve stanoveném termínu. Veškerý majetek byl zapsán do seznamů. Vedoucí jednotlivých zařízení vypracovali návrh předmětů k odpisu. Dílčí inv.komise se sešly ve stanovených termínech, provedly odsouhlasení inventur, kontrolu seznamů a přehlédly předměty navržené k odpisu.
Hlavní inv.komise vypracovala tabulku sumáře:
Budovy                 5,926.965 Kčs           5,836.262 Kčs
Stavby                  1,077.020  „              3.112.020   „
Porosty                   150.512  „                 150.512   „
Rozv.zařízení             24.362  „                  24.362   „
Dopr.prostředky         32.222  „                  71.955   „
Inventář                   269.572  „                316.038   „

Přírůstek ve skupině budovy vznikl zhodnocením budovy MNV o vybudované ústřední topení, zároveň vznikl úbytek odprodejem domků č. 333, 300, 579, 655.
Ve skupině stavby přírůstek vznikl zaevidováním místních komunikací. Výbojkového osvětlení.
Přírůstek ve skupině doprav.prostředků vznikl zapsáním auta v pořizovací hodnotě nikoliv v zůstatkové, jak bylo dosud vedeno.
Ve skupině inventář vznikl přírůstek zapsáním trubkového lešení, výsuvného žebříku, podlahového stroje pro ZDŠ, novými pomůckami do kabinetu ZDŠ. Úbytek vznikl odpisem ledničky ze školní jídelny a odpisem dvou uhynulých včelstvech z ZDŠ 

Finanční hospodaření
Plánovaný rozpočet ……………………….338.700 Kčs, 
v příjmech dosaženo celkem …………..2,046.780 Kčs,
plánované výdaje ………………………….338.700 Kčs,
skutečné výdaje …………………………1,627.497 Kčs,
finanční rezerva roku 1971 činí ………….256.366 Kčs.

Akce „Z“
Výkaz o zvelebení měst a obcí občanskou svépomocí (akcí Z) uvádí druh práce a počet odpracovaných hodin.
a) na údržbě a úklidu veřej.zařízení a prostranství bylo odpracováno…16.202 hodin
b) na údržbě zeleně… 810 hodin
c) na údržbě byt.fondu 97.509 hodin

Celkem bylo odpracováno 114.521 hodin a získáno dílo v hodnotě 1,648.200 Kčs.

Sčítání lidu, bytů….
K 1. 1. 1970 proběhlo v celé ČSSR sčítání lidu, domů a bytů. Ve Stříbrné byli jmenováni sčítací komisaři s.Odvárko, Vojtěch, Beneš, Košař.
Ve Stříbrné k tomuto dni žilo celkem 653 obyvatel, 319 mužů, 334 žen.
Věkové rozvrstvení obyvatelstva:

Osoby narozené v letech:

1968–70 1965–67 1955–64 1953-54 1936-52 1911-35 1910 a dříve nezjištěno
24 24 111 36 141 197 117 3V obci převládají občané staršího věku.

Občané jsou národnosti:

české 358
slovenské 104
německé 179
maďarské     5
ukrajinské a ruské     2
ostatní a nezjištěno     5Mimo obec pracuje 244 osob, mimo okres 6
Celkem ekonomicky činných mužů 170, žen 160

Ve Stříbrné je celkem 187 domů, 
                                   1 zemědělská usedlost, 
                                   6 bytových domů, 
                                   4 ostatní budovy.
K rekreačním účelům slouží 40 domů, 24 domů je neobydleno.

Občanská vybavenost
47 koupelen, 5 ústředních topení, 5 etáž.topení, 82 vodovodů, 204 rodin je vybaveno elektřinou, 5 elektr.ohřívačů vody, 5 plynových ohřívačů vody, 5 elektr.sporáků, 47 plynových sporáků, 79 chladniček, 141 elektr.praček, 167 televizorů, 7 kuchyňských linek, 14 kuchyňských robotů, 72 vysavačů, 43 motocyklů, 25 osobních aut, 36 garáží

Móda
Již od podzimu roku 1966, od doby, ve které se vlastně poprvé v souvislosti s přehlídkou franc.modelového domu Christian Dior, začalo hovořit o nové ženské módě v délce sukní. Tehdy přišla ke slovu móda „mini“. Přišel rok sedmdesátý a s ním i nová móda – „maxi“ a „midi“. A tak se i v Československu objevují dívky oblečené v dlouhém plášti do půl lýtek. I ve Stříbrné se tato móda ujímá. Je však nutno se řídit zásadou , že smyslem této nové módy je šokovat neobvyklostí a nikoliv směšností.
Novinkou jsou i dlouhé vlasy u mužů. Často ze zadu není možno rozeznat, jde-li o dívku či chlapce. Na tanečních zábavách se tančí bezejmenný tanec. Taneční umění spočívá v různých pohybech celého těla. Je to tanec bez držení a bez jakýchkoliv pravidel.

Sňatky
. V letošním roce bylo ve Stříbrné uzavřeno 9 sňatků – manželé Čabajovi, Blahovi, Pazderovi, Vicanovi, Řádkovi, Nemcovi, Dlutkovi, Hanikovi. 
Z nich v obci zůstali: Čabajovi, Blahovi, Pazderovi, Němcovi

Narození dětí
Za rok 1970 se narodilo 11 dětí – 6 chlapců, 5 dívek.
Na trhu se projevil citelný nedostatek dětského zboží, především kojeneckého prádla, jež se vydávalo na legitimace a v omezeném množství.
Od 1. 7. 1970 byla prodloužena mateřská dovolená do jednoho roku dítěte. Půl roku dostává matka 90% platu, dalšího půl roku měsíční příspěvek 500 Kčs /vztahuje se na matky, mající ještě jedno dítě do věku 15 let).
Ve Stříbrné se vyskytl další problém. Jesle jsou uzavřeny a zdejší mateřská školka přijímá děti od dvou let. Zájem o umístění dětí v jeslích by byl, ovšem jakékoliv jednání o jejich otevření ztroskotalo.

Kult.činnost,čin.společen.organizací
V obci rozvíjely činnost: ČČK, ČSŽ a jednotka PS VB. Červený kříž uspořádal tradiční ples, jenž se vydařil.
Oslavy MDŽ se účastnilo 150 žen, program připravili žáci ZDŠ.
Oslavy 1. máje proběhly manifestačně v Kraslicích. 9. května a 7. listopadu se občané sešli v místním kině, kde proběhly slavnostní schůze s kulturním programem a průvodem k hrobu padlých Rudoarmějců.
Prostředí místní knihovny se velmi zlepšilo. MNV místnost vybavil novým moderním nábytkem, záclonami, novou malbou. Zájem o knihy se zvýšil, a to i mezi dospělými čtenáři. Bylo dosaženo 925 výpůjček, knihovnu navštěvovalo 54 čtenářů. Průměrně měsíčně bylo půjčeno 77 knih.
Vedoucím kina a promítačem od r. 1955 je Miloň Uhlík. U pokladny se vystřídali: s. Průša, Cheníčková, Pospíšilová, od r. 1969 L. Štvánová, studentka gymnázia v Sokolově. V místním kině se promítá 2x v týdnu, ve středu a v neděli.
V r. 1970 kino navštívili 6183 návštěvníci, celkem bylo sehráno 154 představení.Průměrně 40,1% návštěvníků, průměrné vstupné 3,12 Kčs.
Celková letošní tržba činí 19.408 Kčs.
Nejvíce se hrály filmy české a slovenské – 57 představení, 25 filmů sovětských,3 italské, 12 amerických, 5 filmů NDR,8 filmů NSR, 8 jugoslávských, 13 francouzkých, 10 anglických. 5 maďarských, 4 rumunské, 1 dánský, 1 švédský, 1 španělský, 2 polské, 2 bulharské.
Podle deníku pro evidování kulturně výchovné činnosti v obci se za letošní rok uskutečnilo 58 akcí jichž se zúčastnilo 3.126 občanů.
Každou sobotu byly uspořádány taneční zábavy v místní restauraci Horal s průměrnou návštěvností 50 lidí, dále plesy pořádané PO, ČČK. Velké oblibě se těšil dětský maškarní karneval pořádaný PO. Oslav MDŽ se zúčastnilo 150 návštěvníků.
Na ZDŠ ve Stříbrné úspěšně pracovala organizace PO SSM pod vedením skupinové vedoucí J. Poppové. Pionýři se zúčastnili hry „Republice na počest, sobě pro radost“. Hru úspěšně dokončily všechny oddíly a na krajském setkání pionýrů v Anníně byly hodnoceny jako jedny z nejlepších. Na tomto setkání pionýři obsadili první místa ve vybíjené a lehké atletice.
Pionýři splnili závazek ve sběru odpadových surovin. Léčivých bylin, připravili programy k významným výročím a oslavám. Žádné pokusy o založení organizace Junáka ve Stříbrné nebyly, naopak se zvýšila členská základna Pionýra.

Počasí
Letošní počasí bylo velmi nestálé.Zima přišla brzy, v lednu uhodily -20 C mrazy. Jaro přišlo opožděně, ještě na 1. máje padal na manifestanty sníh. Léto bylo krátké, podzim deštivý a zima si opět pospíšila. Již 20. října napadl první sníh, jenž se udržel pouze na vrcholcích.Další dny každodenně pršelo, přišly mlhy. Deštivé počasí se udrželo celý listopad a prosinec. Nový sníh napadl před Štědrým dnem, takže jsme nebyli ochuzeni o bílé kouzlo vánoc. 

Hodnocení činnosti MNV
Letošního roku byla zhodnocena činnost orgánu MNV od r. 1964.
Po volbách v r. 1964 byl před poslanci úkol řešit vliv nové soustavy řízení na práci NV, uvést v soulad schválenou pravomoc a odpovědnost, poslancům MNV vytvořit příznivé podmínky pro jejich práci.Změna stylu práce MNV se odrazila v novém zákonu o NV, který v průběhu volebního období působil v rozpočtové sféře, při ochraně životního prostředí, v kontrolní činnosti, ve společenských organizacích, ve formách organ.práce, i když jeho platnost je od 1.1.1968.
Tyto vlivy měly kladný odraz v práci NV, kde bylo docíleno mnoho dobrých změn. Především došlo k podstatnému zlepšení vzhledu obce, vytvořily se dobré podmínky pro soužití občanů, zlepšil se stav místních komunikací, na povolení MNV bylo rozšířeno zajišťování služeb pro obyvatele. NV byl postaven před některé problémy v oblasti ideologického působení na občany, bylo nutno řešit značný rozsah protispolečen.jevů, porušování ochrany národního majetku.
Hospodaření MNV je zaměřeno nařízení a zabezpečování potřeb rozpočtových organizací – ZDŠ, MŠ, ŠD, úsek kultury.
Rozsah úkolů se rok od roku zvyšuje.
V r. 1964 činily příjmy 294.100 Kčs
                     Výdaje 273.000 Kčs
V r. 1969 činily příjmy 2,135.141 Kčs
                     Výdaje 1,820.415 Kčs
Finanční rezerva           314.726 Kčs
Kromě těchto částek bylo koncem roku převedeno na účet sdružených prostředků 290.000 Kčs.
Úměrně s finančním růstem příjmů a výdajů MNV se zvyšoval objem prací na ostatních úsecích.
Na úseku školství a kultura v letech 1964-1969 byly vytvářeny stále lepší materiální podmínky pro práci a výchovu dětí. Malování školy je zabezpečováno svépomocí, školní zahrady byly oploceny. Pro lepší zajišťování učebních osnov byla pro ZDŠ zakoupena televize, byla zřízena odborná učebna fyziky vybavena moderními pomůckami a přístroji. Kabinety byly vybaveny novými pomůckami, byl zakoupen nový nábytek a promítací přístroj. Pro usnadnění práce provozních zaměstnanců byl zakoupen nový kuchyňský robot, elektor.trouba, nové nádobí, pro úklid nový univerzální podlahový stroj.
V průběhu období byla sloučena MŠ a jesle do jedné budovy pro malý počet dětí v těchto zařízeních. I těmto zařízením byla věnována velká péče, byla vybavena novým nábytkem, prošívanými pokrývkami, prádlem, kuchyňskými sporáky, gumolinem, rovněž bylo upraveno okolí budov.
Při zajišťování potřeb kulturních zařízení MLK byly vynakládány finanční částky v taskové výši, aby bylo dosaženo předpokládaného celookresního průměru při nákupu knih ročně na jednoho obyvatele – 3 Kčs. Místnost zdejší knihovny se přeměnila na vhodnou kulturní jizbu – byla vybavena novým nábytkem, záclonami, gumolinem.
MNV spravuje kino. Přestože návštěvnost kina není velká, plní kino stanovený plán v příjmech. Pro lepší propagaci byly zakoupeny nové vývěsní skříňky a tabule. Pro lepší prostředí se počítá s opravou sálu kina po dokončení oprav střechy.
Na úseku sociálního zabezpečení zajišťuje MNV určitý počet osob s nízkými důchody formou jednorázové výpomoci. V rozpočtu MNV je pro tyto účely každoročně stanovena částka 5000 – 7000 Kčs. Výpomoc se poskytuje především před zimním obdobím.
Na úseku vodního hospodářství MNV dbá o všechny veřejné studny v obci, ve kterých se pravidelně kontroluje voda, provádějí se opravy pump. Dále je ve správě MNV samospádový vodovod v ZDŠ, v Tisovské ulici a v ulici u Grobelných. Do budovy MNV byl zaveden vodovod. V dalších soukromých domech si vodovod zavedli majitelé sami.
Na úseku správy místních komunikací byl NV postaven před velmi těžký úkol, protože po dlouhá léta nebyl opravám cest věnována patřičná pozornost. V počátečních letech volebního období byly prováděny opravy nejhorších úseků nebo takových úseků, jichž používá nejvíce obyvatel. V rozpočtu MNV byly každoročně plánovány částky 25.000 Kčs na opravy komunikací. Tyto práce byly ztíženy velkou svahovitostí terénu a po každém dešti docházelo k novému narušování vozovek. Proto bylo v r. 1967 provedeno přidělení všech cest v katastru obce do vlastnictví MNV, Lesního závodu, Státního statku na Bublavě. Velkou pomocí pro naší obec bylo vládní opatření a pomoci pohraničí. Z přidělených prostředků byly v roce 1969 opraveny cesty v délce přes 4 km, a to zpevněným asfaltovým povrchem finančním nákladem přes 900.000 Kčs. Tímto zásahem však nebyl vyřešen celkový stav oprav všech vozovek v obci a v opravách se bude pokračovat.
Na úseku místního hospodářství spravuje MNV veškerý majetek ve státním vlastnictví, jako školy, jesle, kulturní místnost, správní budovy, obytné domy a ostatní zařízení. Na tomto úseku byl MNV postaven rovněž před těžký úkol. Finanční částky určené k tomuto účelu byly velmi nízké. MNV vlastnil značný počet domů, ze kterých bylo vybíráno nízké nájemné a zdaleka nestačilo na krytí nejnutnějších oprav. Stav rodinných domků a ostatních budov v majetku MNV byl schátralý. Proto rada MNV přijala opatření odprodat všechny nezbytné rodinné domky uživatelům nebo jiným zájemcům a údržbu provádět jen na budovách, které nemohou být prodány.
V průběhu období byly provedeny demolice objektů v havarijním stavu. Ke zbourání zbývá budova starého nár.výboru a tovární objekty Anger. Do konce roku 1973 budou demolice ukončeny. K zajištění plánovaných oprav a provádění výstavby v obci bylo přijato do zařízení MNV několik pracovníků, kteří jsou v současné době zaměstnány pracemi v akci Z.
Na úseku vnitřní správy byla opravena budova MNV – nahození, klempířské práce, nátěry, malování, zavedení vodovodu, zhotovení ústředního topení, nakoupen nábytek a u budovy MNV zřízeno parkoviště.
Největšího úspěchu v práci MNV bylo dosaženo na úseku akce Z. Za toto volební období byla vybudována celá řada akcí a vytvořeny vysoké hodnoty.
Plénum MNV se v počátečním období po volbách scházelo každých 6 týdnů. Ve své činnosti se zabývalo problémy, které stály v popředí zájmů občanů a NV.
Pokud jde o činnost rady: plnila svou funkci kolektivního a výkonného orgánu. Dobrá práce rady se promítala do usnesení, které bylo v uplynulém období ve většině případů diferencováno konkrétně na jednotlivé orgány MNV.
U komisí došlo za uplynulé období k některým zásadním změnám. Z celkového počtu 6 komisí došlo ke snížení na 4.
Komise plán.a finanční byla sloučena s komisí pro obchod, komise pro místní hospodářství zajišťuje úkoly na úseku dopravy, výstavby a bytovém úseku, komise škola kultury řeší úkoly zdravotní a sociální, komise veřej.pořádku zajišťuje zeměděl.úsek.
V uplynulém období byla věnována značná pomoc komisím ze strany orgánu ONV, a to nejen na aktivech pro funkcionáře, ale zejména formami návštěv na zasedání komisí.
Má-li být práce MNV úspěšná, mají-li poslanci plnit své úkoly, neobejde se to bez úzkého styku s voliči.
Hlavním předpokladem pro dobrý výkon funkce poslance je jeho účast na jednání pléna MNV, i když pouhá účast nemůže být jediným hodnocením jeho práce.
Hodnocení práce poslanců bylo provedeno a projednáno ve schůzích rady i komisí MNV a bylo kriticky zaměřeno na vytýčení kladů i nedostatků v práci za účelem dalšího zlepšení.
Uvedené hodnocení za uplynulé období je jen určitou částí, přesto dokazuje, že činnost NV byla úspěšná, že bylo dosaženo značného zlepšení na všech úsecích činnosti, že autorita NV vzrostla a byly vytvořeny předpoklady pro další dobrou činnost.

Psaná kronika str. 212 – 233