Rok 1969

Plán činnosti MNV
Při sestavování rozpočtu MNV na rok 1969 se vycházelo ze skutečností minulého roku. Počítá se, že bude docíleno vlastních příjmů ve výši 117.300 Kčs, plánované dotace z ONV v rámci limitních vztahů činí 227.000 Kčs. Mimořádný příděl z vládního příspěvku pro pomoc pohraničí 100.000 Kčs, takže celkové příjmy činí 440.300 Kčs. Na podkladě získaných finančních zdrojů byl vypracován plán činnosti MNV, který byl projednán na mimořádném společném zasedání rady MNV a finanční-plánovací komise. Bylo navrženo, aby hlavní pozornost a práce byly zaměřeny:

1) na problém místních komunikací s nákladem 850.000 Kčs. Byla slíbena pomoc od podniku silnic, byl požádán odbor fin.a plán. o zvýšení fin.prostředků pro pomoc pohraničních oblastí a dalších 200.000 Kčs.
2) na práce při výstavbě prodejny potravin. Projektovaná hodnota stavby činí 475.000 Kčs.Podle dohody s n.p. Potraviny Sokolov budou převedeny do rozpočtu MNV finanční prostředky v celkové výši 70% projektované ceny.
V neinvestiční části akce Z budou vozovky zpevněny asfaltem, opraveny veřejné cesty v úseku více než 4 km, zadavatelským způsobem v hodnotě 500.000 Kčs.

Samoobsluha
Jak letošního roku probíhala výstavba samoobsluhy?
V minulém roce byly vykonány přípravné práce, demolovány příslušné objekty, upraven terén a získán stavební materiál. Na jaře práce pokračovaly, vyskytly se potíže při zajišťování potřebného materiálu a negativně působila malá účast místních obyvatel na pracích. V září byla hotova hrubá stavba obvodových zdí, vyhotoveny některé příčky, položen dřevěný strop a zastřešení. Ke konci 1. pololetí bylo na prodejně odpracováno zdarma 548 hodin, ostatní hodiny byly občanům placeny. Hodnota díla do září byla 300.000 Kčs. Výstavby prodejny se účastnilo celkem 60 pracovníků. Nebyla však poskytnuta taková pomoc, jaká se očekávala a jakou stavba vyžadovala. V důsledku toho se stavba prodlužovala, převážná část prací byla uskutečňována jednotlivci. Největší poděkování patří s. Bendíkovi, Grobelnému, Fr.Hupferovi, Arn.Böhmovi, Lugertovi, Příborskému, Hoffmannovi, kteří na stavbě pracovali od jara do zimy. Předpokládalo se, že ještě v roce 1969 bude střecha pokryta plechem, provedena betonáž předního ochozu a budou umístěny výklady a ocelové stěny. Tyto práce se však přesunuly na příští rok.

Akce „Z“
V neinv.části akce Z byly opraveny rodinné domky, za 9 měsíců bylo dosaženo hodnoty díla 750.000 Kčs. Kromě těchto prací byly postaveny soukromé garáže, upraven terén, káceny stromy, budovány opěrné zdi, proveden jarní úklid a zahradní úpravy.
Rovněž podniky vlastnící rekreační domy započaly s přestavbami a úpravami, takže celková hodnota dosažená za toto období činí v neinv.části 991.000 Kčs (do této částky nejsou zahrnuty opravy cest).
Letošního roku se řešil problém skládek odpadků a popela. Dosavadní skládky nevyhovovaly a nepřidávaly kráse obci. K problému se vyslovil vedoucí techn.služeb s. Říha. Rozhodlo se, že budou zakoupeny popelnice, odvoz popele se bude provádět každý pátek. Toto rozhodnutí občané uvítali, neboť radikálně vyřešilo otázku hygieny prostředí. (Otázka odvozu popele se měla řešit již v období 1960-64, avšak nebyly finanční prostředky k zakoupení popelnic.)

Služby
Zpráva o zajišťování služeb pro obyvatelstvo uvádí, že ve třech případech se provádějí na povolení MNV, Při jejich hodnocení se vycházelo z dosažené celkové fakturace.
Od 1.1. – 31. 10. celkem 98.349 Kčs, toho se občané podíleli částkou 3.576 Kčs. Za této situace bude nezbytné, aby služba nákladní doprava prováděla práce i pro social.sektor, a to z důvodu vytížení a rentabilnosti, protože pracovník je placen podílovou mzdou z dosažené fakturace. Protože nákl.auto, zakoupené pro potřeby MNV, je již značně opotřebované, byl předložen návrh uvažovat o nákupu nového auta, neboť GO by si vyžádala přibližně stejné náklady.

Výhledový plán
Na mimořádném rozšířeném zasedání rady MNV dne 5. června byl vypracován výhledový plán, bylo uvažováno o těchto akcích:
a) Výměna nevyhovujících – havarijních objektů
b) Rekonstrukce – modernizace stávajících objektů
c) Stavby řešící rozvoj obce
d) Rozpočtové ceny staveb, přibližné odhady
e) Zdůvodnění plánovaných staveb
f) Dodavatel stavby, požadavek na dotaci

Na tomto podkladě byl sestaven přehled investiční výstavby pro rok 1970.

Pro rok 1970
1) Výstavba lyžařského vleku u hřbitova na Tisovský vrch v délce 700 – 800 m s návazností na Olověný vrch s předběž.finančním nákladem 400 tis. – 500 tis. Kčs. K finančnímu krytí stavby nejsou vlastní zdroje, proto bude podán návrh na poskytnutí subvence.
2) Rekonstrukce domu č. 6, 329 s fin.nákladem 200.000 Kčs. Projektová dokumentace je zpracována ing. Aubrechtem z Báň. staveb Sokolov.Vlastní fin.krytí akce není.
3) Rekonstrukce domu č. 376 ve výši 43.1238 Kčs.
4) Rekonstrukce budovy jeslí, kde je v současnosti umístěn dětský útulek. Týká se zhotovení a položení plechové krytiny střechy ve výši 80.000 Kčs.
5) V zájmu celkového zlepšení obce vyřešit odvoz popele a odpadků. Jako nutný předpoklad je zakoupení 400 ks popelnic, jejichž předběžná cena je 120.000 Kčs.

Pro rok 1971
Pro rok 1971 se počítá:
1) Rekonstrukce budovy ZDŠ – výměna oken,dveří, střechy,oprava fasády.
2) Rekonstrukce domu č. 386 – výměna oken, dveří, podlah, elektroinst., zavedení vodovodu, nové pokrytí střechy, nová fasáda.
3) Výstavba garáže s hasičskou zbrojnicí.

Pro rok 1972
Se počítá s 
1) výstavbou lyž. vleku od rekrač.střediska dolu Nosek Tuchlovice na Olověný vrch
2) Rekonstr. domu č. 518 – nové pokrytí střechy, klempířské práce, zhotovení fasády, výměna podlah, oken, dveří.

Pro rok 1973
R. 1973 bude provedena rekonstr.domu č.194, postaven lyžařský vlek v délce 800 m na Novou Ves.

Pro rok 1974
R. 1974 bude asanován nevyhovující objekt č. 230, bude rekonstr. na turistickou ubytovnu. Bude vystavěna turist.chata s kapacitou 40 lůžek. 

Pro rok 1975
V případě výstavby turist.chaty bude třeba řádného vybavení ve výši 200.000 Kčs, které bude zajišťováno příslušnými hospodář.organizacemi.
Současně bude nutno přikročit terénním úpravám. 
Realizaci tohoto výhledového plánu budu sledovat a upřesňovat podle jednotlivých let.

Závazek k 25. výročí osvobození
K letošnímu 25. výročí osvobození Sovětskou armádou se MNV ve Stříbrné přihlásil k výzvě zářijového plenár.zasedání ÚV KSČ, k výzvě MěNV v Kroměříži k rozvinutí široké pracovní, politické, občanské a společen.aktivity. Závazek zahrnuje:

I. Úsek masově politické práce:
1) Zajistit pravidelnou činnost všech orgánů MNV.
2) Ve všech orgánech bude projednáno s poslanci prohloubení činnosti mezi občany.
3) S organizacemi NF budou projednány všechny úkoly.
4) Realizaci plánu kult.výchovné činnosti provádět ve spolupráci s organizacemi NF v obci.
5) Hledat nové zdroje, formy spolupráce se závody, zejména ke zlepšování život.prostředí a dalšího rozvoje.

II. Úsek zvelebení obce:
1) Dokončit výstavbu prodejny.
2) Započít s rekonstrukcí turistické ubytovny o kapacitě 25 lůžek s restauračním provozem.
3) Vybudovat kanalizaci v hodnotě 70.000 Kčs.
4) Pokračovat v opravách místních komunikací
5) Nově pokrýt střechu mateřské školy.
6) Svépomocí provádět opravářské práce a další práce na domov.majetku MNV.
7) Vybudovat parkoviště ve středu obce pro 20 aut
8) V rámci rozvoje turist. a rekreačního ruchu zpracovat projekci na vybudování chatového tábora s příslušným zařízením o 40 – 50 lůžkách.

Do tohoto závazku nejsou zahrnuty hodnoty, které budou vytvořeny místními občany na soukromém majetku, hodnoty vytvořené podniky a organizacemi při zvelebování rekr.chat. Tento závazek byl projednán 4.listopadu na zasedání rady MNV a 20.listopadu byl schválen plenár. zasedáním.

Komise MNV
V průběhu voleb.období činnost jednotlivých komisí zintenzivněla, což bylo vyžádáno vzrůstajícími úkoly. Z původních 25 poslanců zvolených v roce 1964 klesl počet na 15 poslanců. Důvodem bylo vysídlení nebo odvolání pro pracovní přetížení.
Komise MH – 6 členů, z toho 3 odborníci,
Komise OVP a zeměd. – 8 členů, z toho 3 odborníci, 1 aktivista,
Komise škol.a zdravotní – 7 členů, z toho 3 odborníci,
Komise finanční a plánovací – 6 členů, z toho 1 odborník, 2 aktivisté.
Činnost komisí byla rozsáhlá, uvádím jen hlavní řešené úkoly:
Komise MH zaměřila svou činnost k zajišťování akce Z. Byla dokončena úprava koupaliště, vybudován samospádový vodovod, byl udržován bytový fond MNV, veřejná zařízení, prostranství. Dalším důležitým úkolem bylo sledovat plnění celoobec.závazku.
Komise OVP a zemědělská pracovala na úseku ochrany veřej.pořádku. V tomto roce došlo ke snížení přestupků a provinění. Přesto však chování v kině a na zábavách nebylo vhodné.Při zábavách často docházelo ke rvačkám, hlavně mezi dospívající mládeží. Při představení v kině byl často hluk, dokonce si i někteří výtečníci dovolili kouřit. Komise byla nucena vyřizovat stížnosti občanů proti porušování social.soužití a poškozování social. a soukromého majetku. Tato činnost není záviděníhodná. Komise vyvíjí co největší úsilí, aby občané ve Stříbrné žili ve svornosti, vzájemně si pomáhali a měli pochopení pro dobré vztahy mezi sebou.
Na úseku dopravní bezpečnosti se komisi nepodařilo zjistit všechny dopravní přestupky, ke kterým v obci došlo. Šlo především o mladé provinilce, kteří jezdili nepřiměřenou rychlostí, nedodržovali vyhlášku 80/67. Přestože toto občané kritizovali, nikdy neoznámili pachatele. V poslední době se rozrostla provinění proti zákonu 60/1961. Je opravdu špatným zjevem, že hlavní provinilci jsou dospívající mládež a děti povinné školní docházky. Záleží především na rodičích, aby kontrolovali činnost svých dětí, aby děti nepřicházely do špatné společnosti, aby se netoulaly v pozdních večerních hodinách. Jen za 1. pololetí letoš.roku bylo řešeno10 přestupků.
Dalším úkolem komise je sledovat řádné plnění přihlašovací povinnosti občanů. Situace na tomto úseku byla neuspokojivá a komise často stála před neřešitelným problémem, měla-li odpovídat na některé dotazy státních orgánů. Proto komise přijala opatření, že v nejkratší době bude provedena akce k upřesnění evidence obyvatelstva.
Na úseku požární ochrany se nepodařilo docílit dobrých výsledků. PO v obci prakticky neexistovala a nepodařilo se obnovit její činnost.
Komise sledovala výkup vajec. V letošním roce se nepodařilo výkup splnit. Jednou z příčin bylo časté stěhování pracovníků v prodejně, výkup byl prováděn nepravidelně.Zeměděl.výroba byla přesunuta na hospodářství Bublava v katastru obce zůstalo pěstování pícnin, ostatní plochy byly využívány pro letní pastvu dobytka.
Komise fin.a plánovací sledovala plnění rozpočtu, řešila otázky na úseku obchodu (sortiment zboží,dodržování cen,prohlídky prodejen).
Největším problémem byla horní prodejna, která má nevyhovující sklady.
Komise školská a kulturní se zasloužila o zvýšení základních důchodů u místních občanů,organizovala jednorázové sociální výpomoci. Docílila velmi dobrých výsledků ve Sboru pro obč.záležitosti, zajišťovala plnění plánu kult.osvětové činnosti.

Dobrovolné organizace
Z dobrovol.organizací v obci pracoval ČČK,ČSŽ,jednotka PS VB, pomocník pohr.stráže. Svaz žen a červený kříž zajišťovaly většinu akci společně. Byl uspořádán ples, část výtěžku byla věnována k zakoupení dárku k MDŽ důchodkyním. Byly uspořádány 2 lékařské přednášky s filmy o 1. pomoci.
Zástupci ČČK a Sboru pro obč.záležitosti navštívili manžele Landovi u příležitosti výročí zlaté svatby a předali jim malé upomínkové dárky.
U příležitosti MDŽ byly odměněny věcným dárkem tyto ženy:
s. Solařová,Nečasová,Smiková,Benešová,Zapletalová,Kálálová,Růžičková,Tesařová.
Letošního roku bylo založeno Kulturní sdružení občanů německé nárpdnosti, jehož členy jsou všichni občané něm.národnosti. Toto sdružení zaměřovalo svou činnost na aktivizaci občanů a organizovalo společné akce ve prospěch obce.
Z obecní knihovny bylo půjčeno celkem 1.312 knih. Celkem knihovnu navštívili 52 čtenáři. Průměrně měsíčně bylo půjčeno 94 knih. MěLK v Kraslicích však nedodržovala úmluvu měnit knihy 1x za dva měsíce a knihovnice Vojtěchová si výměnu opatřovala sama.
Jednotka PS VB měla 10 členů – s. Chotaš, Čejka, Fischer, Hupfer, Kalina, Klostermann, Odvárko, Primas, Uhlík, Vaněk. Činnost byla převážně obchůzková v rámci dodržování veřejného pořádku¨. Na každý měsíc byl vypracován plán služeb a školení.

Finanční hospodaření
Na lednovém zasedání bylo projednáno hospodaření za rok 1969.
Na úseku daní a poplatků bylo plnění na       104,2 %
Na úseku příjmů z rozpočt.činnosti               114,9 %
Plánované dotace z ONV                             100,0 %
Plánované subvence                                    100,0 %
V mimořádné subvenci přiděleno            420.000 Kčs
Neplánované dotace z ONV                   472.000 Kčs
Nerozpočtované příjmy                          228.329 Kčs
Skutečné příjmy MNV                        1,743.990 Kčs

Výdaje
Na úseku školství                                       92,0 %
Na úseku kultury                                        88,9 %
Na úseku sociál.zabezpečení                     101,0%
Celkové výdaje                                  1,429.928 Kčs
Celkový stav majetku ve správě MNV činil…………………… 7,832.022 Kčs
Za rok 1969 přibylo 198.716 Kčs, převodem rodin.domků do vlastnictví MNV.

Kino 
V místním kině se sehrálo 155 představení, účastnilo se 6.617 návštěvníků. Celková tržba byla 20.128 Kčs. Průměrná návštěvnost 42,6 %, průměrné vstupné 3,04 Kčs.

Obyvatelstvo
Uvádím počet obyvatel v letech 1962 – 1969.

1962    1963    1964    1965    1966    1967    1968    1969
 854      841      844     838      816      763      722      698 

Z čísel je patrný postupný úbytek obyvatelstva ve Stříbrné. Příčinou je vystěhování občanů něm. národnosti do NSR a prodáváním domků k rekr.účelům.

Ohlasy v tisku
V tisku se objevily zprávy o Stříbrné. Rudé právo (viz příloha) uvádí, že ve Stříbrné hodlá Okresní sdružení dětí a mládeže v Sokolově vybudovat stálou turistickou základnu.
Další článek „ Ve Stříbrné nastupují“ se zmiňuje o samoobsluze, opravě komunikací a akcích k celkovému zlepšení vzhledu obce.
Sokolovská Jiskra z 2. července 1969 uvedla článek „Ve Stříbrné jako v ráji“. Redaktor Vítek připomněl úspěchy v akci Z od r. 1966 – 1969, dále rekreační využívání obce, zejména dětmi z Kladenska, Sokolovska a Rakovnicka.

Čestné uznání
MNV Stříbrná se umístil na 1. místě v soutěži nár. výborů.
Zástupce ONV předal předsedovi MNV s. Tomančíkovi Čestné uznání ONV v Sokolově za dosažené výsledky a peněžní odměnu 25.000 Kč.

Psaná kronika str. 196 – 211