Rok 1968

Události z konce roku 1967(studentské demonstrace v Praze, Sjezd čsl.spisovatelů, zasedání ÚV KSČ a další) naznačovaly, že dojde k událostem, které budou mít vliv na celou společnost. Již v lednu 1968 došlo k rozdělení funkce presidenta ČSSR a funkce prvního tajemníka KSČ , jímž se stal Alexandr Dubček.
To byl začátek rychlého spádu událostí, pod jejichž vlivem se zájem občanů o veřejné dění zvyšoval.

Úkoly akce „Z“
V obci Stříbrné do popředí vystoupily specifické úkoly, které bylo nutno uvést v soulad s plánem rajonizace rekreační oblasti Krušnohoří. Bylo nutno přistoupit k likvidaci některých nevyhovujících objektů, vyřešit skládku odpadků a popele, změnit způsob oprav veřejných komunikací, přijmout opatření k ochraně vodních toků, řešit otázku pitné vody zřizováním samospádových vodovodů, dokončit kanalizaci v Leopoldově ulici, rekonstrukci veřejného osvětlení, vystavět novou prodejnu potravin, upravit koupaliště. Ke všem těmto úkolům byla zaměřena letošní akce Z. Jejím konečným cílem je dosáhnout celkového zlepšení vzhledu obce a vysoké úrovně rekreační oblasti. 
.
Hodnocení akce „Z“
Akce Z byla zhodnocena na plenár.zasedání 28. listopadu. Samospádový vodovod (v ulici u Grobelného) v celkové hodnotě 49.800 Kčs byl vybudován v říjnu, celkem bylo odpracováno 3.010 hodin. Na pracech se podíleli všichni zainteresovaní občané stejným dílem. Vodovod je velkým přínosem pro tuto část obce, neboť v některých domech se chodilo pro vodu do vzdálenosti 500 m.

Koupaliště
Další akcí byla úprava koupaliště v hodnotě 50.000 Kčs. Plán počítal s 3.150 brigád.hodinami. Akce byla zdárně ukončena. Největší zásluhu mají občané: Arnošt Böhm, Fr.Hupfer, Jos.Lugert, Arnošt Wahlich, Arn.Hupfer. Na částečném dovážení materiálu se podílel závod Buzuluk Chodov, který též dodal novou vodní skluzavku.

Počátek budování samoobsluhy
V 1.pololetí letošního roku byl získán prostor a materiál pro prodejnu potravin demolicemi budovy Svazarmu a obytného domu. Současně byla uzavřena dohoda mezi n.p. Potraviny Sokolov a MNV Stříbrná, že stavba bude financována Potravinami Sokolov, i když investorem stavby bude MNV Stříbrná. K zajišťování dopravy potřebného stavebního materiálu bylo od Lesního závodu Kraslice zakoupeno nákladní auto, jehož řidičem se stal Rudolf Klostermann, Na podzim byly vybetonovány základy, navezen materiál pro výplň základních prostorů, poněvadž stavba je na svažitém terénu. S ostatními pracemi bude započato v jarních měsících příštího roku.
Myšlenka postavit samoobsluhu se vyskytla již v roce 1960, později byla výstavba přesunuta na rok 1964. K uskutečňování došlo až v roce 1968, kdy se začaly citelně projevovat nedostatky v zásobování obyvatelstva dosavadními dvěma prodejnami.

Další akce
V neinvestiční části akce Z byly opraveny střechy budov v majetku MNV, vymalována budova MNV, opraven sklad MNV, postaven nový plot, vysázeno stromořadí 300 kusů, vybudováno parkoviště a autobusové čekárny, opraveny veřejné studny a postavena veranda u pošty. Celkem bylo dosaženo díla v hodnotě 677.960 Kčs.
Potěšitelným zjevem bylo, že jak v incest., tak i v neinvest. části akce Z, byl značný počet hodin odpracován mládeží a to zejména při budování vodovodů, při získávání materiálu z demolic, při údržbě rodinných domků a okolí.
Na opravu komunikací byla dána částka 150.000 Kčs, ale peníze a práce doslova vzala voda. Pokračovat dosavadním způsobem v údržbě a opravách cest je nehospodárné. Zbývá tedy jediná možnost, aby místní cesty byly změněny z prašných na bezprašné vozovky – asfaltové. To je však úkol na další rok.

Služby obyvatelstvu 
Zajišťování služeb pro obyvatelstvo je prováděno ze strany MNV již několik let. Charakter a možnosti v obci nedovolují, aby potřebné služby byly zajišťovány způsobem zřizování služeb ve správě MNV, proto byly povoleny jednotlivým občanům: dámské krejčovství, s. Jirsíkové, pánskému krejčímu Jos. Pojerovi, pletařské práce s. Malé, výroba umělých květin s. Jelenové. V letošním roce byly služby rozšířeny o nákladní dopravu. Auto je od 1. května v provozu. Původní sběrna pro čištění prádla a šatstva byla v domě proti budově MNV. Z důvodu vysokého nájemného a častého uzavření sběrny byla zrušena, šatstvo k čištění si občané přímo dovážejí do čistírny.
Se zaváděním dalších služeb se ve Stříbrné nepočítá.
Do náležitého pořádku byl uveden stav v domovní a pozemkové údržbě. Byly vyjasněny vlastnické vztahy soukromých držitelů, NV a organizací v domovním i půdním majetku. Současný stav byl zanesen do katastrální mapy. Současně byly upřesněny záznamy o nemovitostech a zajištěny doklady o demolovaných objektech.
Veřejné cesty byly rozdělené do vlastnictví MNV, SS, LZ.

Návrh kandidátů
V březnu předložila místní volební komise návrh kandidátů – poslanců MNV, Bylo navrženo 25 poslanců a 9 náhradníků.
Jména poslanců:
Bahno            Götz            Chotašová      Poppová          Trohemčuk
Beneš            Hlavatý        Landa            Slepičková       Uhlík
Böhm             Hoffman       Lipavský        Sochor            Vaněk
Fischer          Hupfer          Odvárko         Štvánová          Vopat
Gajdůšková    Cheníčková   Polanská       Tomančík        Zapletalová

Náhradníci:
Klostermann, Nečas, Grobelný, Košař, Solař, Förster, Heroutová, Čech
Letošní volby se nekonaly a byly odloženy na pozdější dobu.

Zrušení jeslí
Z důvodu malého počtu dětí umístěných v jeslích a mateřské školce bylo rozhodnuto tato zařízení sloučit, vytvořit dětský útulek pro děti od jednoho roku a umístit je v budově jeslí.

Srpnové události
Srpnové události – 21. srpen – příchod vojsk Varšavské smlouvy – přinutily MNV přijmout některá mimořádná opatření v zájmu zajištění klidu a pořádku. Byl vydán pokyn k částečnému omezení nadměrného nákupu potravin, uzavírací doba v restauraci byla 22 hodiny, dočasně byly zakázány taneční zábavy. Ze strany MNV byla v obci odstraněna nevhodná hesla, nápisy, silniční značky byly uvedeny do původního stavu.
Srpnové události též ovlivnily náplň práce komisí. Bylo nutno se zaměřit na úsek obchodu, potravin, dopravy, zajistit veřejný pořádek, pitnou vodu a vodní zdroje, neboť bylo nebezpečí výskytu epidemie.

Čin. komisí
Komise MNV pracovaly dobře, schůzová činnost byla řízena plánem práce, podle něhož proběhla dvě řádná zasedání v každém měsíci. Mimořádná zasedání byla svolávána v naléhavých případech, nejčastěji u komise OVP, školské a zdravotní. Uvádím nejdůležitější řešené úkoly:
Komise OVP a zemědělská uvedla do náležitého pořádku držbu veškeré půdy v obci, zajistila potřebné doklady pro potřebu střediska geodezie v Sokolově. Komise OVP projednala velký počet přestupků, zejména mezi mládeží. Dalším úkolem bylo zajišťování požární ochrany. Velitelem jednotky byl jmenován Št. Trabach. 
Z rozpočtu MNV bylo zakoupeno 10 cvičných obleku, čepic, 10 párů gumových holinek. To vše zůstalo nevyužito, neboť jednotka v obci vůbec nepracovala.
Na úseku zeměděl.komise sledovala výkup vajec a ostatních zeměd.produktů. Výkup vajec v letošním roce nebyl splněn. Na plánovaných 2000 ks bylo dodáno pouze 1340 vajec.
Také senoseč nebyla zvládnuta tak úspěšně jako v minulých letech. I když byly všechny plánovaná plochy posekány, mohlo být sklizeno mnohem více sena.
Komise školská, kulturní a zdravotní kromě běžných úkolů zajistila vyčištění 9 veřejných studní, dodání nových čerpadel, uzavření studní poklopy. Na úseku sociálním byly zvýšeny plánované částky pro poskytování jednorázových sociálních výpomocí, které jsou poskytovány důchodcům s nízkými příjmy, neboť v důsledku vyšších nákupů v srpnu vzniklo nebezpečí, že životní úroveň těchto obyvatel bude snížena. V předchozích letech byla poskytována výpomoc v částce 5000 Kčs, letošního roku bylo vyplaceno 8000 Kčs.
Komise finanční a plánovací sledovala správu a ovhranu národního majetku ve správě MNV. Do popředí vystoupila otázka zavedení pětidenního týdne v závodech, organizacích, obchodu. Bylo nutno řešit otázku pracovní doby v prodejnách. Po dohodě se zástupci podniku Potravin a MNV bylo rozhodnuto, že prodejní doba bude i v sobotu, a to od 7,30 – 12 hodin v obou prodejnách. Do obce dojížděla 2x v týdnu pojízdná prodejna s masem. To se však neosvědčilo, a tak se maso prodávalo v obou prodejnách smíšeného zboží.
Komise místního hospodářství zajišťovala úkoly na úseku výstavby, dopravy a otázky bytové. Účast na schůzích byla 90%, členové se podíleli vlastní prací zejména při jarním úklidu, sběru odpad.surovin na jedno místo, při zajišťování a provádění akce Z, pozornost zaměřila k dokončení prodeje rodin.domků v majetku MNV, prováděla kontrolu vod.zařízení v bytech a budovách MNV.
Rada MNV se sešla 22x, průměrně 1 za 14 dní. Na každém zasedání byla přítomna nadpoloviční většina, plánované úkoly byly splněny.
Plenár.zasedání bylo celkem 6. Činnost byla zaměřena k otázkám hospod, kult., sociálním, k vnitřní organizaci a činnosti MNV.

Kulturní život v obci
Jako každoročně byly v obci uspořádány slavnosti k významným výročím.
U příležitosti MDŽ byl předán odznak mateřství s upomínkovým dárkem Ludmile Hercíkové, matce 5 dětí, o které se vzorně stará.
Za dobrou veřejnou činnost byly odměněny věcným dárkem s. Pospíšilová, Odvárková, Vojtěchová, Poppová, Štvánová, Failová, Slepičková, Zapletalová, Plomitzerová. Nejdůležitějšími akcemi bylo 20. výročí Února a 50. výročí vzniku ČSSR. Na památku byla zasazena lípa svobody proti nově budované samoobsluze na levé straně u silnice.
Osvětová beseda rozhodla, že bude uspořádáno divadelní představení k jehož uskutečnění nedošlo.Návštěvnost divadel.představení zájezdové skupiny divadla z Chebu byla zpočátku velká, avšak postavením Kulturního domu v Kraslicích divadlo ve Stříbrné přestalo hrát. A je škoda, že tak pěkné jeviště se využívá párkrát v roce, kdy se konají slavnostní oslavy.
V našem kině se hrálo 146 představení. Představení shlédlo 6156 návštěvníků. Celková tržba činila 17.995 Kčs. Průměrné vstupné činilo 2,92 Kčs, průměrná návštěvnost 42,1%.
Sbor pro občanské záležitosti navštívil občany u příležitosti významných výročí:
Blahopřání k narozeninám s dárkem    28 návštěv
                k narozeninám                   24     „
                k sňatku                             3     „
                k narození dítěte                 5     „
výročí sňatku k 25 letům                      3     „
výročí sňatku k 50 letům                      1     „
MDŽ u osamělých žen                       22     „
návštěvy u nemocných v rodině           27     „
návštěvy u nemocných v nemocnici    18      „
kondolence k úmrtí                           10      „
rozloučení u hrobu                              5      „ 

Čestný titul
Rada ONV udělila obci Stříbrné titul „Vzorná obec okresu Sokolov“ za dosažené úspěchy. Současně byl MNV odměněn částkou 10.000 Kčs. Srovnáme-li všechna díla, která byla vybudována v tomto volebním období s díly minulých let, hodnoty mnohonásobně stouply a celkový vzhled obce se zlepšil. Zůstávají však nesplněné další úkoly, které budou plněny v dalších letech.

Psaná kronika str. 184 – 195