Rok 1965

ZÁVAZEK
Letošní rok byl zaměřen k oslavám 20. výročí osvobození naší vlasti. 
Občané Stříbrné si dali závazek odpracovat 3.460 hod. při akci Z, kromě prací nutných k zajišťování zeměd.úkolů, jar.úklidu, úpravy rod.domků a okolí. Sledují tím zlepšení celkového vzhledu obce, prostředí v jeslích, MŠ, ZDŠ. Celková hodnota plánovaných akcí na rok 1965 byla 72.000 Kčs s náklady 28.800 Kčs.
Plánovalo se postavení plotu u MŠ, natření, úprava vnitřního zařízení MŠ, oprava zdí u potoka u MŠ v hodnotě 24.000 Kčs s náklady 9.600 Kčs, oplocení a úprava jeslí, zhotovení skládky pro uhlí v hodnotě 25.000 Kčs s nákl. 10.000 Kčs, dokončit oplocení ovoc.sadu v hodnotě 7.000 Kčs s náklady 2.800 Kčs, zakrytí vod.náhonu, který protéká zahradami a dvory, ústí „u pekárny“ v hodnotě 9.000 Kčs s náklady 3.600 Kčs, postavení kůlny na zahradě ZDŠ v hodnotě 7.000 Kčs s náklady 2.800 Kčs, vybudování vodovodu pro občany bydlící směrem k Tisové – nepřijato kvůli nedostatku vod.rour. Byly to nemalé úkoly a vyžádaly si práce mnoha občanů.
Další závazky se týkaly zemědělství:
dodat 1.900 ks vajec, posekat a usušit 470 q sena, při zem. pracech odpracovat 418 hodin.

PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ
V popředí zájmu stálo zemědělství, zejména včasné započetí prací, účelné využití strojů a pracovníků. Jarní zem. práce však byly započaty opožděně vzhledem k nepříznivému počasí. Celkem bylo zaseto 35 ha ovsa, 4 ha směsky, 2 ha krmné řepy. Podsev pícnin se provádět na 14 ha, hnojení luk a pastvin na 67 ha. Vláčení pozemku bylo na 26 ha. S luk a polí byl sbírán kámen.
V dodávce vajec bylo dosahováno: 
    k 31. 3. 1965 dodáno     1050 ks
    k 30. 4. 1965 dodáno     1600 ks
    k 31. 8. 1965 dodáno     2930 ks
Plánovaný počet byl vysoce překročen. Stejně tak byla překročena i dodávka mléka. Předpis pro dodávky masa nebyl, přesto bylo dodáno 720 kg masa. 
V případě senoseče se počítalo, že sklizeň se bude provádět na 115 ha o průměrném výnosu 7 – 8 q sena z 1 ha a bude činit asi 7 vagonů. Bude nasazen 1 traktor, 1 potahová sekačka, 2 gravely. Ke splnění závazku byla nutná pomoc místních občanů. Jednotka PS VB se zavázala dodat 50 q sena, MO KSČ odpracovat 200 hod., MO zahrádkářů 200 hod., VŽ 500 hod., ČSM 150 hod.
Výkupní ceny byly stanoveny: 45 Kčs do 30. června, postupně sníženy na 35, 30 Kčs za 1 q. Zprávu o průbehu senoseče přednesl předseda zem. komise Fr. Götz. K červenci bylo posekáno 21 ha – 7 ha ručně, 6 ha gravelou, 6 ha traktorem, 2 ha koň. Potahem. Celkem bylo sklizeno 180 q sena, 140 q bylo vykoupeno od míst. Občanů, 40 q sklizeno pracovníky stát. statku. V září byla senoseč dokončena. Plán 1800 q sena. 18 vagonů byl splněn, dále bylo 33 q dodáno pro pomoc oblastem postiženým povodní na Slovensku.
Sklizeň obilí započata 15. října. Oves byl sklizen na 23 ha, orba provedena na 15 ha. V siláži byla farma odkázána na dovoz z jiných hospodářství. Pro zlepšení vzhledu obce bylo uspořádáno několik akcí, zejména jarní úklid. V obci byly upraveny téměř všechny zahrádky okolo domků,opraveny ploty. Byl uspořádán jednorázový výkup odpadových surovin – bylo vykoupeno 1.120 kg papíru, 283 kg textilií. Žáci ZDŠ upravili památních padlých, vysázeli květiny, cesty vysypali pískem.
Při list.plenár.zasedání byla hodnocena akce Z. Všechny plánované akce byly splněny, pouze nátěry budov MŠ, jeslí se nepovedly – nesehnaly se potřebné barvy.


REKR. OBLAST
Pozornost byla věnována zprávám o cest. A turist. ruchu. Naše oblast – obec – je začleněna do rekr. krasl. oblasti. Vzhledem k tomu budou provedena opatření:
1) propagace – vydání mapy Kraslicka, série pohlednic, tištěného dvojjaz. průvodce Karl., články v sokol. Jiskře, orient.t abule 
2) zlepšit zásobování potravinami a dalším spotřeb.zbožím rozšířit služby
3) zlepšení dopravy – rozšíření spojů, zejm.v neděli a ve dnech prac.klidu, zlepšit vozovky
4) akcí Z zlepšit vzhled obce
5) zlepšit zásobování pitnou vodou
6) zvyšovat možnosti stravování a ubytování
7) vyhradit území pro zimní sporty
8) označit turistické cesty značkami
9) vyhradit parkoviště zejm. u strav.a ubyt.podniků
10) žádost o povolení hranič.přechodu mezi ČSSR a NDR na silnici Kraslice – Klingenthal
11) postupně zřídit pobočku karl.horské služby

Z těchto celooblastních opatření přicházejí pro naší obec:
1) objednat pohlednice obce
2) stávající dvě prodejny potravin zlepšit zásobováním čerstvým zbožím, hl.ovocem a zeleninou
3) rozšíření některých autob.linek
4) vybudování vodovodu s využitím silného pramene na SV
5) stravovací kapacita v Horalu je 300 obědů – plně dostačující, v souč.době není plně využita. Možnost ubytování v obci není – uvažovat o zřízení noclehárny.
6) Pro zimní sporty jsou vhodné svahy. Tato místa nebudou zalesňována, nebudou na nich zřizovány oplůtky pro pasení dobytka.
7) Přes naší obec povede několik turist.cest, v Nancy bude vyhrazeno místo pro stanování a táboření.
8) U rest. Horal bude zřízeno parkoviště v trojúhelníku mezi potokem, silnicí a cestou do Hor. Stříbrné.
9) Pobočka horské služby bude zřízena pro celou oblast, v její působnosti bude i naše obec.

HOSPODAŘENÍ
Při říjnovém zasedání byli občané seznámeni s hospodařením:
příjmy činily…….. 304.127 Kčs
výdaje činily …….230.591 Kčs
Současně byl projednán návrh na doplňk. rozpočet, protože se vyskytla potřeba zajistit a provést některé další práce, které nemohly být zaplaceny z řádného rozpočtu. Rada MNV navrhla plenárnímu zasedání rozšířit doplňk.rozpočet z 20 tis. na 80 tis. Kčs. Z přidělených peněz budou placeny práce:
údržba pomníku rudoarmějců, dodání obkládacích kachlíků, malování, úklid, oprava jeviště, planýrování demolic, bourání domů, opravy fasád, nátěry, úprava hřbitova. Školní zahrada bude oplocena, do ZDŠ bude zakoupen nový nábytek. V jeslích budou zhotoveny kryty na tělesa ústř.topení, položeno lino, nakoupen nábytek, zvl.dětské postýlky. Na komunikace – vykopání příkopů, vyčištění kanálů, navážení materiálu na cesty – bude věnována částka 13 tis. Kčs.

STAV DOMOV. MAJETKU 
Plen. zasedání 30. 9. 1965 seznámilo občany se stavem dom.majetku MNV. K tomuto dni bylo vystaveno 19 kupních smluv – 14 schváleno, 5 ne. V majetku MNV ještě zbývají 4 domy, 5 domů je nájem.rázu. Pro podniky bylo předáno 6 domů. V majetku MNV dále zůstává „konírna“, stáj stát.statku, dům u STST. V letoš. roce byly opraveny všechny střechy a fasády, vodov. zařízení. 

KÁDROVÉ ZMĚNY 
Během r. 1965 došlo ke změnám ve složení rady MNV. Z rod.důvodů byla odvolána s. Heroutová, na vlast.žádost odvolán s. Götz, Hartl.
Předs.škol.a kult. k.se stal B. Odvárko, učitel
členem škol.a kult.k. se stal J. Poppa, dělník
členem komise pro ochranu veřej.poř. Fr. Hupfer, dělník, R. Klostermann, dělník

HODNOCENÍ SPOLEČ. ORGANIZACÍ 
Shrnuji práci jednotl.organizací na podkladě zápisů jednání rady MNV.
Činnost ČSČK byla nedostačující, nepodařilo se vytvořit stálou skupinu, ani nebyl schopný předseda. Stejně tak bylo i ve VŽ, Požární ochraně.
ČSM se skládalo ze 4 členů a v dohledné době není naděje, že se počet členů zvýší a organizace začne pracovat.
Sbor pro obč.záležitosti pracoval nejlépe. Byla zaslána přání obč. od 70 – 75 let – 38 přání, 18 občanům starších 75 let byl odevzdán dárek, 9 blahopřání bylo zasláno k narození dítěte, 5 blahopřání ke sňatku, se 2 zemřelými se zástupci Sboru rozloučili v Kraslicích a K. Varech, zaslali 6 kondolencí, 20 ženám byly předány dárky u příležitosti MDŽ, 1 dítěti byl předán diplom s dárkem k narození v památných květnových dnech.
Velitel jednotky PS VB Landa hodnotil práci jako uspokojivou, poukázal na nedostatečnou spolupráci s jednotkou PPS a navrhl, aby na schůzky PS VB byl zván i velitel PPS. Jednotka PPS měla 6 členů a 12 aktivistů.

HODNOCENÍ KOMISÍ 
Komise OVP se scházela 2x v měsíci, účast byla 100%. Svou důsledností si v obci vydobyla jistou autoritu. Zabývala se projednáváním přestupků a provinění, jichž se dopustili místní občané. Starali se o doplnění požární výzbroje, prováděli protipožární prohlídky. Při reorgan. MNV byla komise rozšířena o 2 členy zem.komise, tedy tato komise zajišťovala i úkoly týkající se zem. výroby – zejm. dodržování krmného plánu, výroby mléka, řádného ošetření a uskladnění zem. strojů. 
Komise zdravot. a sociální se skládala z 5 členů, později byla sloučena se škol. a kult. a rozšířena o 2 členy. Scházela se 1x v měsíci. Prováděla hyg. prohlídky ve všech zařízeních MNV – jeslích, MŠ, ZDŠ, Pramen, Horalu. Po stránce čistoty nikde nebyly zjištěny závady.
Komise byla nespokojena, že do Stř. se dodává málo čerstvé zeleniny a ovoce. – a zjednala nápravu.
Vyhledala důchodce s malými příjmy, poskytla jim jednorázovou podporu, zakoupila lístky na div. Představení. Pokoušela se řešit znečišťování vody ve Stř. v potoce firmou ČSSS, ovšem bezvýsledně.
Zjistila, že ve veřejných studnách je závadná voda. Tyto studny označila výstražnými tabulkami. Komise byla ve stálém styku s obvod. lékařem.

HODNOCENÍ RADY
Zprávu o činnosti rady za uplynulý rok podal předseda s. Tomančík. Rada MNV uskutečnila 28 zasedání. Prostřednictvím svých členů zaměřila pozornost na uplatňování rozhodující pravomoci v komisích, na zvýšení jejich autority.
Na úseku zdrav. a sociální péče byl kladen hlavní důraz na prezent. čnnost, byl prováděny prověrky zařízení. Bylo docíleno vymalování obou prodejen. Prodejny jsou nevyhovující po stránce hygienické, není v nich zavedena voda, jsou malé a přeplněné. Za této situace je provoz velmi ztížen a klade značné nároky na prodavače. Je pravděpodobné, že se budou stále vyskytovat stížností, které bude velmi nesnadné odstranit.
Během roku se vyskytly kritické připomínky k znečišťování vody v potoku ze strany st. Statku a místních občanů. Byly odebrány vzorky vody ve všech veřej.studních. V souvislosti se zlepšením zdravot. nezávadnosti vody byl vyčištěn vodní náhon k chem.čistírně a od čistírny na dolní konec obce.
Na úseku škol.a kultury bylo dbáno na řádné vybavení jeslí, MŠ, ZDŠ, uspořádání některých větších kult.akcí. Dnes můžeme plně prohlásit, že máme vzorně vybavené jesle a MŠ, byly dokoupeny chybějící části oděvů, nábytek, nádobí, budovy byly vymalovány, natřeny, v celých místnostech položeno lino, opraveno vodní a topné zařízení. V akci Z byly provedeny některé vnější úpravy – postavení plotů, zhotovení skládky na uhlí, kanalizace. V úpravách se bude pokračovat v příštím roce. Byla zjednána náprava v docházce a umístění dětí v jeslích, kde je dnes plná kapacita. V současné době se pracuje na znovuuvedení činnosti knihovny, kde je velké množství hodnotných knih. Knihovnice V. Háčková předala knihovnu učitelkám H. Vojtěchové a H. Sembolové.
Na úseku výstavby byly získány cenné zkušenosti, do prací bylo zapojeno více občanů než v předchozích letech (desetinásobně).
Na úseku dopravy byly opraveny místní cesty, podařilo se zajistit štěrk a jeho částečné rozvezení na cesty. V současnosti se naváží na cesty kamenná drť, bylo požádáno o mimořádné zvýšení rozpočtu MNV v částce 35 tis. Kčs a žádosti bylo vyhověno. Dále byly opraveny příkopy a kanály. Nevyřešeny zůstávájí opravy mostů. Údržba veřej. osvětlení je prováděna míst. Pracovníkem v pořádku. Osvětlení bylo rozšířeno na úseku „do Ameriky“, kde bylo postaveno několik nových sloupů a umístěno dalších 6 osvětl. těles.
Na úseku byt. hospodářství byly opraveny fasády na 22 domech, postaveny ploty okolo domů a zahrad. Bude se pokračovat v opravách střech, v příštím roce bude provedena fasáda Svazarmu, restaurace s přilehlým domem, dět. poradny, musí být zlepšen vzhled horní prodejny a budovy MNV.
Na úseku obchodu se sledovalo zásobování prodejen.. Byly projednány některé nedostatky zaviněné dodavatelskými podniky, jako nehygien. Dovoz mléka, zdravotně závadný dovoz chleba, pečiva, masných výrobků. Z prověrek a hovorů s občany je možno prohlásit, že zásobování místních prodejen je dostatečné a výkyvy nejsou zaviněny zdejšími prodavači.
Koncem roku 1965 byl projednán Přehled k vyhodnocení soutěže NV za rok 1965.
Kromě jmenovaných prací bylo opraveno 21 rod. domů, odstraněny 4 demolice, na pomoc zemědělství bylo odpracováno 1.515 hod. (závazek byl překročen vysoce) dodáno bylo 3.060 ks vajec (plán byl 1.000 ks), 744 kg masa, sena bylo dodáno 1.320 q.
Na úseku služeb bylo během roku zřízeno 1 krejčovství. Sběr odpad. surovin nebyl splněn v žel. šrotu, bar. kovech, textilu, pouze se podařilo splnit plán papíru – 2.000 kg.
Plán kult.osvětový byl plněn, byly uskutečněny 4 přednášky (2 lékařské), 3 divadel. představení, vznikla 3 členná agitační a propagační skupina.
Závěrem je možno prohlásit, že většina občanů se podílela na zlepšení vzhledu obce, že měla zájem o průběh prací. úkoly budou stále náročnější, a proto i v následujících letech bude nutná pomoc místních občanů.

Psaná kronika str. 142 – 155