Rok 1964

HODNOCENÍ FUNČ. OBDOBÍ
Na prvním plenárním zasedání byl zhodnocen programový plán na období 1960 – 1964.
Na úseku zeměděl. byla prováděna soustavná kontrola výsledků v rostl. A živ. výrobě komisí zemědělskou, radou MNV, jednotlivými poslanci a občany Stříbrné. Zajištěna byla každoročně senoseč, nepodařilo se provést meliorace na 10 ha luk.

Na úseku zvelebení obce
   a) nebyl natřen plot u hřbitova
   b) nebyla provedena kanalizace u MŠ, opravy plotu a nátěr (úkoly trvají na další rok)
   c) studně byly vyčištěny (2 nevyčištěny)
   d) autob. čekárna u MNV byla postavena, ale nevyhovuje
   e) nebyla vypracována dokumentace na úsekový vodovod v prostoru J. Landy a okolí       (Průmysl, škola v Plzni má zákaz provádět technickou dokumentaci)
   f) veřejné osvětlení bylo rozšířeno o 13 svět. bodů
   g) v akci Z byla opravena cesta směrem „k pekárně“
   h) nebyl opraven mostek a zábradlí u Johánků
   ch) bylo upuštěno od vybudování dvou nových aut. čekáren (u starého výboru a
        rekreač. střediska dolu Nosek)
   i) nebylo upraveno prostranství u restaurace, neboť trvá GO silnice. Ze stejných důvodů
      nebyla opravena hasičská zbrojnice

Na úseku školství a kultury byla provedena GO školy v hodnotě 400 tis., nebylo však oploceno plánované hřiště.
V místním kině se postavilo jeviště, zůstává u plánu položení parket a úprava schodů. 

Na úseku vnitřní správy byl zamítnut požadavek provést GO budovy MNV nákladem 20 tis. Kčs. Požární zbrojnice se měla opravit nákl. 30 tis. (opravy se budou provádět po skončení opravy silnice). Na opravy byt. majetku mělo být dáno 250 tis., což zdaleka nemohlo být splněno. Z obce měl být vyvážen popel, ovšem zakoupení popelnic v hodnotě 80 tis. nebylo možno uhradit z přidělených prostředků.

Na úseku služeb pro obyvatelstvo se sice počítalo s rozšířením služeb, ale podle usnesení plen. zas. ONV byly malé služby zrušeny. Komunální služby měly zavést nové, což se však nestalo.
Stejný osud postihl i návrh vybudovat samoobsluhu. Převládl názor, že vybudovaná samoobsluha by nevyhovovala, prý stačí dvě prodejny tam, kde jsou umístěny.

Dále bylo zhodnoceno plen. zasedání, rada, komise. Plen. zasedání se konalo za funkční období 28, mimoř. 4. Projednávaly se otázky související s životem obce, ovšem, ne vždycky se mohly všechny připomínky realizovat z hlediska fin. A celospolečen. Několikrát se muselo plen. zas. odložit z důvodu nedostačující účasti poslanců.Průměr. účast byla 71 %, občanů se zúčastnilo 892. Za funkč. období byly provedeny změny.
V r. 1961 místo s.Vrbického, Lamplotové, Cíglera byli zvoleni s. Hula, Cheníčková, Bahno.
V r. 1963 místo s. Číže, Pöschmannové – Heroutová a Kačurs
Mezi aktivní poslance se řadili s. Slepičková, Bahno, Holakovský, Trohemčuk, Wohlráb, Hartl. Winkelhofer, Král. Proto byli mnozí navrženi do nového NV.
Rada má v současnosti 7 členů, kteří se scházejí 2x měsíčně. Od počátku období se sešla 76x za 80% účasti.
Ve volbách 1960 bylo zvoleno 8 komisí, v r. 1961 bylo vytvořeno 5 rozšířených komisí.
Jako soudci z lidu byli do okr. soudu zvoleni s. Herout. Hulová, Pospíšilová, Štěpánek, Švagrová, Landa a Tomančík byli zvoleni za obec Šindelová a Přebuz. Okre. soud v Sokolově hodnotil činnost všech poslanců kladně.
Ve zbývajícím období do nových voleb se uskutečnila 4 plen. zasedání. Byla zhodnocena činnost pléna, rady, komisí, progr. plán 1960 – 1964, financ. hosp. MNV, byli představeni noví kandidáti – poslanci, projednal se jarní úklid, oslavy MDŽ, květnové, úkoly na příští voleb. období. Rada MNV se sešla 12x. Zhodnotila čin. VŽ, rozpočet na rok 1964, čestné uznání – mateř. III. stupně udělila s. Němečkové, Heroutové, Schwarzové.
OB zajistila představení div. Pohr. stráže z Chebu, divadel. Kroužek z místních zájemců se rozpadl, uskutečnilo se vystoupení žáků – herců ZDŠ – hrou Stříbrná studánka. Žáci ZDŠ připravili kult. program na všechny akce, dále byly pořádány taneč. zábavy, plesy, 2 lékař. Přednášky.
Činnost Svazarmu byla dobrá, stejně čin. PO, avšak pociťovala se malá pomoc a zájem z řad starších občanů. ČSM začal rozvíjet činnost za vedení předsedy Korbela. Svaz čsl. zahrádkářů se připojil k soutěži a spolupráci se zahrádkáři z Klingenthalu z NDR. Tato akce byla úspěšná a přinesla nové poznatky.
Rada se dále zabývala hospodařením s. byt. majetkem, vyřizovala žádosti o vysídlení do NSR občanů něm. národ., sledovala hospod. farmy. Na farmě byl splněn plán dodávky mléka, masa podle přírůstků u mladého dobytka farma patřila mezi nejlepší v okrese. Rada vyhodnotila volič. seznamy, zajistila výzdobu a úpravu agit. střediska. Novou pracovnicí MNV byla přijata místo V. Klánové G. Plomitzerová.
K 20. výročí osvobození ČSSR se občané Stříbrné zavázali, že
    1) na jarním úklidu obce a okolí domů vlastních odpracují 6235 hod.,
    2) na pomoc zeměděl. posekají a usuší 338 q sena
    3) ve výkupu vajec odevzdají 885 ks
    4) obec bude bez nedoplatků.

To všechno jsou úkoly, které bude zajišťovat nově zvolený nár. výbor.

Psaná kronika str. 129 – 134