Rok 1962

O činnosti MNV čerpám ze zápisů rady MNV a plenárního zasedání.
Rada se sešla 24 x, vždy byla přítomna nadpoloviční většina.
V lednu projednávala hospodaření za minulý rok, inventarizaci, činnost OB a VŽ.
V únoru bylo sledováno plnění dodávek mléka na farmě Stříbrná. Plán počítal s 198.000 l. Od začátku roku se projevovalo nedostatečné plnění, za leden vzniklo manko 534 litrů, v únoru došlo ke změnám ve vedení – novým ved. farmy se stal A. Greguš. Došlo k částečnému zlepšení.
U příležitosti oslav MDŽ byla navržena k přijetí u předseda KNV s. Slepičková, vzorná pracovnice, poslankyně MNV. Program připravili žáci ZDŠ, referát přednesl s. Makovec a s. Failová. Oslavy se uskutečnily v místní restauraci Horal. U předsedy MNV byly přijaty s. Hlavatá, Ter. Nováčková, Říčková, Cheníčková, bylo jim poděkováno za dobrou práci.
S výsledky učeb.-vých.práce ZDŠ seznámil poslance ředitel školy s. Štván. Uvedl, že plán práce školy je plněn, nepodařilo se však zaktivizovat SRPŠ. Ve škole pracovaly kroužky tělových., nacvičovala se divad. hra Stříbrná studánka. Nedostatkem byl malý počet vedoucích PO, takže organizace nepracovala.
Dále byla zhodnocena činnost tělových.jednoty, která pravidelně 1x v týdnu cvičila v tělocvičně školy pod vedením s. Voldřicha.
ČSČK od počátku roku nepracoval, předseda s. Řádek členy nezaktivizoval.
Sbor pro občanské záležitosti navštěvoval občany, kteří se dožili více než 70 let – celkem navštívili 25 osob, dalších 12 osob navštívili v nemocnici, zúčastnili se 7 pohřbů. Ke svatbám, narození dítěte posílali blahopřejné telegramy, k úmrtí kondol. listy.
V akci Z byli vyhodnoceni občané, kteří odpracovali více než 150 hodin. 
Zlatý odznak „Za Sokolovsko krásnější“ získal s. Uhlík, Bödi, Odvárko, Setvín.
Stříbrný odznak získal s. Košař, Čech, Beneš, Petrik, Štěpánek.
Kromě prací na úpravách rod. Domků a okolí byl zorganizován jarní úklid a sběr. Pro sběr však nebyla sběrna, stále probíhala jednání jak s občany, kteří by sběr vykupovali, tak s místní farmou o kůlny JZD – Většími akcemi bylo překrytí hráze potoka, oprava mostku, GO hlavní silnice. 30. dubna byl uspořádán lampionový průvod, oslav 1máje se zúčastnili občané Stříbrné společně se zaměstnanci Průmyslu prádla a LZ. Večer na novém jevišti hráli herci divadla Pohr.stáže z Chebu hru Tartuffe. Zájem o divadlo byl veliký, sál byl zaplněný a diváci spokojeni.
9. května se konalo slavností zasedání VO KSČ a MNV zakončené průvodem ke hrobu rudoarmějců. Večer byla uspořádána taneční zábava. U příležitosti MDD byla na škol.hřišti dět.zábava, odměny byly zakoupeny z prostředků SRPŠ.
V červnu byla zhodnocena dodávka vajec. Původní plán 1500 ks byl neúměrně zvýšen na 4000 ks, splnění se nepodařilo zajistit.
Velitelem požár.sboru byl J.Němeček. Ve své zprávě uvedl, že sbor se skádá z dorostu, pracuje dobře, avšak chlapci odcházejí do učení mimo obec, a tak se jednotka rozpadává. Družstvo dospělých se nepodařilo sestavit.
VŽ po celý rok nepracoval. Předseda J. Cheníčková byla delší dobu nemocná, ženy se nescházely, závazek pomoci při senoseči a výkup vajec nebyly splněny.
V červnu byla zahájena senoseč na místní farmě. Během června bylo posečeno 9 ha, svezeno bylo pouze 90 q, neboť svážel pouze jeden kočí.
V červenci bylo posečeno 30 ha, svezeno 140 q sena, v srpnu se svezlo 18 vagonů sena. Plán 22 vagonů suš.sena se nepodařil splnit.
Zně proběhly v srpnu a září. Bylo sklizeno všechno žito, ostatní plodiny nebyly pěstovány.
Dodávka mléka ve 3.čtvrtletí byla uspokojivá, dojivost na zdejší farmě byla nejlepší na Kraslicku.
V prosinci byla zhodnocena činnost všech organizací ČSČK, ČSM, VŽ, Sokol, Pož.sbor,Svazarm, PS VB. O jejich činnosti jsem se zmiňovala v jednotl.měsících. Rada MNV zajišťovala plán zem.prací na farmě., oslavy význam.výročí, čin.organizací a zařízení při MNV (jesle, ZDŠ,MŠ), přípravu škol.roku, akci Z, předvánoční nákup – zásobování, organiz.připravovala plenár.zasedání, sledovala fin.rozpočet, vyřizovala stížnosti a připomínky občanů.
Plen.zasedání bylo pouze 6 v celém roce, občané byli seznamováni s úkoly řešenými v radě MNV.

Psaná kronika str. 119 – 123