Rok 1961

Na počest 40. výročí založení KSČ se obec Stříbrná připojila k soutěži o titul Vzorná obec třetí pětiletky. Závazek byl projednán ve všech komisích MNV, v radě MNV, na slavností schůzi VO KSČ, ve Výboru žen, na veřej.plenár.zasedání.
Na pomoc zeměděl. bylo uzavřeno 6 kolekt. závazků. 66 indiv. závazků. Týkaly se rostl. A živ. Výroby. Celková hodnota závazků pro zeměd. Byla 66 tis. Kčs. Největší počet hodin byl získán na akce Z – 112 závazků, které se týkaly úprav a oprav rodin. Domků, okolí závodu Průmysl prádla, místního hřbitova, sběru odpad. Surovin.
Do plánu akce Z byly zařazeny akce:
Vybudování úsekového vodovodu v dolní Stříbrné
Postavení kůlny na zahradě ZDŠ
Oplocení školního hřiště v délce 300 m, mateř. školy

Plán činnosti MNV počítal s hlavními úkoly:
   1) vytvořit 5 komisí místo 8
   2) zlikvidovat všechny nedoplatky na daních a ostat.příjmech beze zbytku
   3) 1 x za měsíc zorganizovat přednášku, besedu zdravot., uspořádat výstavku knih 
       spojenou s besedou o knize
   4) v budově jeslí a MŠ provést větší opravy, doplnit zásoby prádla
   5) rozšířit služby obyvatelstvu o profese zedník, malíř pokojů, lakýrník z řad občanů.

Plnění závazku se bude kontrolovat měsíčně ve VO KSČ, v radě a komisích MNV.
Čtvrtletně na zasedání MNV, Nejlepší kolektivy a jednotlivci budou vyhodnoceni u příležitosti oslav 40. výr. založení KSČ.
Souhrnnou zprávu podala komise ve složení: taj. MNV s. Hůly, předs. VO KSČ s. Kindla, ved. farmy s. Lísy a Procházky, předs. zem. komise s. Číže.

Zeměděl. výroba
Farma ČSSS hospodařila na 50 ha orné půdy, která byla celá využita k zajišťování krmivové základny pro hovězí dobytek ustájený ve Stříbrné. 
Byly pěstovány:
krmná kapusta na 2 ha – výnos 350 q z ha
kukuř.směska s hrachem na 5 ha – výnos 150 q
ozimé směsky na 13 ha – výnos 100 q
jarní směsky na 16 ha – výnos 120 q
jetelotrávy na 14 ha – výnos 45 q
Z luk, které měla farma k dispozici včetně jetelotráv, se mělo podle plánu sklidit 1512 q sena, mimo to se počítalo s výkupen 8 – 10 vagonů od soukromníků. 
Senoseč byla zahájena 28. května, během června skončena. Nebyla prováděna v takovém rozsahu, jak předpokládal plán, poněvadž méně kvalitní louky se využívaly jako pastviny vzhledem k vysokému stavu hovězího dobytka. Místo plánovaných 113 ha se seno sklízelo z 50 ha, seno se spasených luk bylo nahrazeno z katastru Bublavy.
13. července bylo svezeno 1460 q sena, z toho od místních občanů bylo vykoupeno 1000 q sena. Brigády se zúčastnili pracovníci ČSAD Kraslice, kteří dodali 230 q sena. Senoseč proběhla úspěšně. Velkým nedostatkem byl však svoz sena,
Neboť slibovaná auta ze ředitelství státních statků nebyla dodána, seno tedy svážel 1 kočí. Čestné uznání za pomoc při sklizni sena obdržela E. Wahlichová, která dodala 103 q sena, J.Bršťák, dodal 282 q, jednotka PS VB dodala 103 q sena. Celkem bylo sklizeno 2000q, 3000 q jetelotravin bylo sesilážováno. Žito bylo sklizeno z 6 ha, sláma byla hned svážena. Brambory byly sklizeny, další roky ve Stř. brambory se pěstovat nebudou.
Zásoby krmiv byly doplněny sušenou kukuřicí ze Slovenska.
Na úseku živoč.výroby byl snížen plán mléka ze 169 tis. l na 145.700 l. Celoroční plán byl rozdělen:

1. měsíc      9800 l 
2. měsíc      9600 l 
3. měsíc    12300 l 
4. měsíc    12500 l
5. měsíc    12800 l 
6. měsíc    15200 l
7. měsíc    18000 l
8. měsíc    16800 l
9. měsíc    14200 l
10. měsíc  10300 l
11. měsíc    7300 l
12. měsíc    6900 l

V celoroční zprávě komise uvedla, že plán dodávky mléka byl překročen o 8.300 l mléka.
Byla splněna i dodávka masa – z 251 q splněno na 270 q. Jednalo se však o tuberkulózní krávy, což ovlivnilo tržní cenu. Na farmě uhynulo 40 telat, hlavní příčinou byla strongylosa. Nad hospodářstvím měl patronát LZ Kraslice, který přislíbil pomoc při všech politicko-organizač.akcích, výpomoc při špičkových pracech, provádění všech oprav hosp.strojů v mechanizační dílně, ošetření luk a pastvin na 15 ha. Pomoc nebyla žádná.
Ve výkupu vajec byl plán stanoven na 1550 ks. Již 14. března byl výkup splněn na 112 %. Loňský dluh 733 ks vajec byl již vyrovnán. Velikou zásluhu na dosažených výsledcích měl VŽ a manželé Říčkovi, zaměstnanci Pramenu, kteří vejce vykupovali. Byly jim předány knižní odměny.

Akce Z
V akci Z byla převážná část hodin odpracována na úpravách rod. domků a okolí. Dále byly odstraňovány demolice, vybudována klubovna jednotky PS VB, upravena školní zahrada, vybudováno hřiště na odbíjenou, 3 veřej.studny vyčištěny. Na zahradě ZDŠ se počala stavět kolna na nářadí. Letošního roku proběhla GO školy – práce zednické, instal.,elektr. byly prováděny kvalitně, starosti byly s výkopem. Na začátku školního roku nebyly ve třídách zhotoveny xylolitové podlahy a další práce vázly,
Sběr odpadových surovin byl rozepsán na

                                   šrot                 bar.kovy                  papír
Lesní závod                5000 kg                100                         –
Farma ČSSS              5000 kg                100                         –
Průmysl prádla           2000 kg                  50                       200
VŽ                             2000 kg                  50                       500
Svazarm                    2000 kg                  50                        500
ČSM                         1000 kg                    –                           –
PS VB+PPS              1000 kg                    50                          –
ZDŠ                           3000 kg                   –                         800
                               21000 kg                  400                     1500

Sběrna byla umístěna ve Svazarmu v cihlové budově. Předepsané množství se nepodařilo splnit ani jedné složce.
Na loukách farmy byl sbírán kámen, školní mládež upravila hrob rudoarmějců. Školní hřiště, mat. školka zůstaly neoploceny. Stejně tak úsekový vodovod nebyl začat budován. Na těchto pracech se projevil nedostatek materiálu, Dále se uvažovalo o výstavbě vodní nádrže pod rekr. střediskem dolu Nosek Čsl.lup.závody Nové Strašecí. Závody souhlasily, výzkum však dopadl nepříznivě a o celé akci se dále nehovořilo.

Změny v MNV
Během roku 1961 došlo ke kádrovým změnám ve složení poslanců, byly vytvořeny sloučené komise:
1) kom.zeměd.    př. Číž 
                          člen: Wohlráb,Winkelhöfer, Landa, Siráň
2) plánovací, finanční, bytová:
                          př. Král
                          člen.: Hartl, Holakovská, Trohemčuk, Beneš, Janiš
3) výstavby, dopravy, obchodu:
                          př. Zapletal
                          člen.: Švagr, Wahlich, Pletl, Hadáček, Ducháček, Chvojka
4) škol.,kult.,zdrav.,sociální:
                          př. Slepičková
                          člen.: Tříska, Titěra, Cheníčková, Pöschmannová, Turek, Štvánová, Odvárko
5) pro ochranu veřej.pořádku:
                          př. Hula
                          člen.: Bahno, Hergeth, Bartoš, Kindl
30. 7. 1961 byly provedeny doplňovací volby. Započaly v 8 hod., proškolení provedl s. Suchopár z MěNV Kraslice.
Za poslance vol.obvodu
č. 8 byl zvolen s. Hula, tajemník MNV
č.10 byl zvolen s. Bahno, lesní dělník
č.17 byla zvolena s. Cheníčková, ved.pošty
Z funkce tajemníka byl odvolán s. Vrbický, neboť byl služebně přeložen na ONV v Sokolově.

Kulturní život
Na úseku kultury a osvěty v obci proběhly oslavy Ünora, MDŽ, zasloužilým matkám byly předány čestné odznaky mateřství. VŽ uspořádal dvě lékařské přednášky, přednášku na téma „Postavení ženy za socialismu“. V dubnu občané vzpomněli 91. narozenin V. I. Lenina, byl uspořádán lampiónový průvod spojený s táborovým ohněm. V květnu proběhl „Týden filmového festivalu“, oslavy 1.máje a 9. května. MDD se zúčastnilo přes 200 dětí a 100 dospělých. Děti závodily ve sport.disciplinách a hrály závodivé hry. Na zajištění zdárného průběhu se podílel učitelský sbor, místní jednotka PS VB, ČSM, Rudné doly Tisová.
Závěrem Měsíce čsl.-sov.přátelství bylo uspořádáno slavnostní zasedání, jehož se zúčastnilo 74 občanů. Program připravili pionýři z Kraslic a učni Amati Kraslice.
Osvětová beseda nepracovala, tělových.cvičení obnovil Sokol. Cvičili muži, ženy, dorost.
Knihovna půjčovala 1 x v týdnu, zájem z dospělých byl malý.
Redakční rada nást.novin se skládala ze s. Huly, Poppové, Boudové. Pravidelně 1 x v měsíci byla vyměňována agit.skříňka na MNV.
V květnu proběhla prověrka v jeslích a MŠ. Obě zařízení bylo po hospod.stránce v rovnováze s rozpočtem, avšak v jeslích se citelně ukazovala nepřítomnost rázné vedoucí. Zásoby dět. prádla, přikrývek, byt.zařízení byly doplněny
Na úseku služeb v obci pracoval obuvník, 2 švadleny, fotograf. Holičství (ved.Pufler) bylo uzavřeno. Z důvodu nerentabilnosti k 1. 1. 1962 byly služby zrušeny.
Akce výstavba jeviště v místním sále kina byla odložena na příští rok.
Letoš. roku se uskutečnilo 10 plenárních zasedání, 20 zasedání rady MNV. Byla zhodnocena docházka a činnost jednotlivých poslanců a čin.komisí. Bylo konstatováno, že nejlépe pracovala komise kult., soc. a finanční. Celkově všechny komise pracovaly podle plánu a byly vydatným pomocníkem MNV při zajišťování naléhavých úkolů.

Psaná kronika strana 109 – 118