Období 1964 – 1971

VOLBY
7. července 1964 se konalo ustavující plen. zasedání za účasti 20 poslanců MNV s následujícím programem:
a) zvolení mandátové komise: s. Beneš, Hula, Landa
b) složení slibu poslanců:
„Slibuji na svou čest a svědomí,že budu věren Čsl. republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmu lidu, řídit se ústavou a ostat. zákony republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.“
c)volba orgánů NV:
   předseda Fr. Tomančík – zvěrolékař
   tajemník M. Slepičková – zdravot. sestra
   další členové rady – F. Götz – lesník 
                                      B. Kalina – zaměstnanec pošty F. Hartl – úředník
                                      V. Hamm – dělník
                                      G. Heroutová – dělnice
Zvolení jednotl. komisí:
1) ochrany veřej. pořádku: př. s. Kalina
                                             čl. E. Bahno, M. Uhlík, J. Poppa, V. Vaněk, K. Hula

2) zdravotní a sociální:       př. M. Slepičková
                                             čl. E. Zapletalová, Grobelný, Štvánová, Cheníčková

3) zemědělská                    př. F. Götz
                                             čl. E. Wohlráb, Winkelhofer, R. Böhm, Landa

4) finanční plán. bytová:     př. Hartl
                                             čl. Hlavatý, Makovec, Beneš, Janiš

5) školská a kulturní:          př. Heroutová
                                             čl. Odvárko, Kačer, Sochor, Titěra, Chotaš

6) obchodu, dopravy
    Výstavby:                         př. Hamm
                                             čl. Fr. Wahlich, Kovač, Malý, Hadáček, Chvojka

Mandátová komise podala zprávu o volbách

Celkem volilo 534 voličů.
100 % hlasů pro soudce mimo povolání: Patočka, Herout, Hulová, Švagrová
100 % hlasů pro poslance ONV s. Vojtěcha
99,8 % hlasů pro poslance KNV s. Vika
100 % hlasů pro poslance NS s. Panstera
Rada MNV se sešla 12x do konce roku 1964. Projednávala průběh zem. prací, akci Z, činnost masových organizací, hodnocení učebně výchov. práce učitelů ZDŠ. Tyto úkoly byly projednávány na jednotl. komisích, občané byli seznamováni na plenár. zasedáních v červenci, srpnu, říjnu, listopadu.

HOSP. FARMY
Plán sklizně sena na 75 ha byl 1.920 q sena. Ve skutečnosti bylo sklizeno seno na 74 ha – 1.885 q. Z celkového množství bylo posekáno, usušeno a dodáno místními občany 1.265 q. Plán siláž. hmoty byl 2.300 q, skutečnost 1.600 q. Rostl. výroba v r. 1964 byla splněna na 86,8. Senoseč byla ukončena k 25. 7. 1964. Neposekány zůstaly plochy LZ Kraslice o výměře 10 ha, které byly svažité. K 1. 1. 1965 bylo na farmě ustájeno 181 ha hovězího dobytka, 118 dojnic, 63 ks mladého skotu. Živočišná výroba byla splněna na 91 %. Žně – sklizeň obilí na 13 ha – byly ukončeny v říjnu. Brambory byly vybírány na 2 ha. Plánovaný výnos 120 q z 1 ha byl překročen o 80 q. Sklizeň byla ukončena 12. 10. za pomoci místních občanů.
V listopadu byla ukončena orba na 29 ha, hnojení luk na 15 ha, 4 ha byly osety ozimým obilím.
Plán výkupu vajec byl stanoven na 3000 ks – nebyl splněn. Rovněž se nepodařilo splnit plán dodávky mléka.

AKCE Z V akci Z bylo plánováno opravit samospádový vodovod (u Pretla), oprava 5 veřej. studní, postavení plotu okolo pozemku u dolní prodejny Pramen.
V listopadu byla dokončena oprava vodovodu, 5 studní, nedokončeno zůstalo oplocení pozemku a ovoc. sadu (úkol byl předán zahrádkářům). Dále byly odstraněny nedostatky v jeslích, MŠ. Do jeslí byl dodán nový kotel k ústřed. topení. V MŠ byla opravena kanalizace, vyvezeny hromady popela, provedeny nátěry zdí, položeno nové linoleum. 
V budově MNV byly vymalovány kanceláře, zas. síň, chodba, provedeny nátěry oken a podlah.
Na hřbitově byly vysekány stromy, keře mezi hroby, odstraněn plevel na hrobech, upraveny hřbit. cesty.
Pro zlepšení veřej. osvětlení byl získán z řad místních občanů údržbář s. Beránek. Nedostatkem zůstaly ohřevuvzdorné žárovky – nebyly na trhu.
Na rekr. stř. pod hotelem Riedl byla plánovaná stavba koupaliště. Geolog. průzkum nedopadl příznivě, bylo jednáno s pracovníky vodohosp.služby o nalezení příhodného místa pro stavbu koupaliště.
MNV spravoval tyto budovy: jesle, MŠ, ZDŠ, MNV, Svazarm, RAJ, kino, dolní Pramen, sběrnu surovin, 6 budov nájem.rázu, 3 neobydl. domy, 22 obydl.domů, ale neprodaných. Občané neměli zájem o koupi rod.domků, neboť nájmy byly velmi nízké. Dosavadní odhady byly zrušené, nové nevyšly.

SPOLEČ. ORGANIZACE
V obci pracoval VŽ, ČSČK,Svazarm, Pož.sbor, ČSM, jednotka PS VB, PPS, CO.Podle zápisů činnost všech organ.byla nedostačující, nárazová.

HOSPODAŘENÍ
K 31. říjnu 1964 vykazoval MNV výsledky hospodaření:
Příjmy celkem…. 304.125 Kčs Výdaje…. 230.590 Kčs

HODNOCENÍ ČINNOSTI 
Vzhledem k dosavadní poměrně krátké činnosti všech poslanců MNV bylo ke konci roku upuštěno od jednotlivého hodnocení, bylo provedeno souhrnné.
Účast na zasedání rady a komisí byla převážně 100%, přijatá usnesení a úkoly byly splněny.
Zejména byla zdůrazněna dobrá práce zem.komise v zajišťování senoseče a žní, dále komise fin., plán. bytová při provádění prověrek v jeslích, MŠ, ZDŠ, zajištěny byly odhady u 22 rod.domků.
Komise zdravot.a sociální zaměřila svou činnost k sociál.problémům v obci, prováděla prověrky v prodejnách Pramene, restauraci, zařízení MNV, prověřovala nezávadnost vody ve veřej.studních, znečišťování potoka.
Komise výstavby, obchodu, dopravy dbala o průběh akce Z. Provedla prověrku celé obce z hlediska čistoty, vymezila skládky popele a odpadků.
Komise škol.a kult.řešila úkoly týkající se ZDŠ, a to učitelů, žáků a rodičů.
Komise pro ochranu veřej.pořádku dbala o dodržování zásad social.soužití, řešila přestupky, prováděla protipožární prohlídky. 
Rada MNV zajišťovala dodávání potřebného materiálu pro budovy jeslí, školky, ZDŠ…., zajistila opravy střech na všech veřej.budovách.

NOVÉ ÚKOLY
Před novým MNV stojí tyto hlavní úkoly:
na úseku zem. – správně obdělat a využít půdu, rozdělit ji na louky a pastviny, pomoc při zeměd.pracech,
na úseku výstavby – dokončit výstavbu nového mostu, provést další opravy silnice, prostranství před restaurací a na trase hlavní silnice
na úseku vod.hospodářství – výstavba vodovodu pro celou obec
na úseku škola kultury se zaměřit na zvyšování kult.úrovně v obci, pečovat o výchovu mládeže, zajišťovat těsné spojení se životem.
na úseku zdravot. – návh, aby komise zdravot.byla jako samostatná.
na úseku vnitřní správy dbát o pořádek a bezpečnost, být ve styku s jednotkou PS VB a PPS.

Psaná kronika str. 135 – 141